Informació actualitzada Coronavirus

02/04/2020

Data: 02/04/2020

Àrea: Informació

REIAL DECRET LLEI 11/2020, que estableix un tercer paquet de mesures en el recolzament de la crisis del COVID-19

El citat Reial Decret s’articula en tres blocs: en primer lloc, recolzament als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col·lectius més vulnerables. En segon lloc, s’impulsen iniciatives per sostenir el teixit productiu i l’ocupació, i en tercer lloc, s’adopten mesures de flexibilització de diverses activitats i procediments de l’Administració.

 

A continuació els hi detallem de forma resumida aquestes mesures:

Recolzament al teixit productiu

Amb la finalitat de suavitzar la situació financera de les empreses i autònoms afectats per l’actual crisi, s’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a concedir de forma excepcional moratòries en el pagament de les cotitzacions socials.

Moratòria Cotitzacions Seguretat Social i autònoms:

Es permet que empreses i autònoms puguin sol·licitar moratòria (endarrerir) de 6 mesos el pagament de les cotitzacions de la Seguretat Social meritades els mesos d’abril i juny ( a pagar  de maig a juliol)  per empreses i la cotització d’autònoms meritades d’abril a juliol ( a pagar d’abril a Juliol), sense que s’apliqui cap tipus d’interès.

Aquest moratòria s’haurà de sol·licitar els primeres  10 dies naturals de cada mes i encara s’està pendent de determinar les condicions exactes de la mateixa.

Aplaçament  Cotitzacions Seguretat Social i autònoms:

Les empreses i autònoms  que no tinguin aplaçaments amb la Seguretat social podran sol·licitar un aplaçament dels pagaments de les quotes de Seguretat Social i d’ autònoms  que tinguin el període de pagament entre els mesos d’ abril i juny,  s’haurà de sol·licitar  10 dies naturals abans de la data de pagament, i el tipus interès serà del 0,5 %.

 

Tanmateix, s’estableixen diferents mesures destinades a que els autònoms i les empreses que s’hagin vist afectades pel COVID-19 puguin flexibilitzar el pagament de subministraments bàsics, com la llum, l’aigua o el gas, inclús la possibilitat de suspendre el contracte de subministrament. Aquestes quantitats s’abonaran com a màxim en els sis mesos següents a la finalització de l’Estat d’Alarma.  

 

Moratòria en els lloguers

A.-   Moratòria de lloguer:

Només s’aplica als contractes de lloguer d’habitatge habitual (no als locals de negoci), sempre que a més, es compleixin de forma cumulativa, les següents condicions:

 • Que el propietari actuï com empresari, o sigui titular al menys de 10 immobles urbans (amb exclusió de garatges i pàrquings), o d’una superfície construïda mínima de 1.500 m2.
 • Que el llogater de l’habitatge es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica, tot entenent per la mateixa, el compliment cumulatiu dels següents requisits:
 1. que es trobi sense feina, o en un ERTO (expedient regulació temporal ocupació), o hagi vist reduïda la seva jornada laboral o acrediti una pèrdua substancial d'ingressos.
 2. que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.645,80 Euros, incrementant-se aquesta quantitat en un 10 % per cada fill a càrrec o persona de més de 65 anys o en casos de discapacitat.
 3. que l'import del lloguer, més les despeses i subministres bàsics, superi el 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.

Si es compleixen els anteriors requisits, el llogater podrà demanar al propietari, durant el present mes d’abril, l’ajornament del lloguer o la condonació del mateix, en el ben entès de que, a manca d’acord, el llogater podrà escollir en un termini de 7 dies laborables, una de les següents opcions:

 • Bé una reducció del 50 % del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma, i els mesos següents si continua la situació de vulnerabilitat econòmica, amb un límit de 4 mesos.
 • O bé, una moratòria en el pagament del lloguer, també durant el temps que duri l’estat d’alarma, i els mesos següents si continua la situació de vulnerabilitat econòmica, amb un límit de 4 mesos, en el sentit que el lloguer s’ajorna i fracciona durant un mínim de 3 anys, sempre que el lloguer es mantingui durant aquest temps.

Això és sense perjudici del dret del llogater, de demanar subvencions o ajudes pel pagament.

També es regula la pròrroga per sis mesos, dels lloguers d’habitatge que finalitzi la seva durada, durant el període d’estat d’alarma i fins 2 mesos després que acabi aquesta.  Igualment es regula la impossibilitat de procedir al desnonament durant 6 mesos, en els lloguers d’habitatge que llurs llogaters, estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica.

 

 B.-   Moratòria per autònoms de satisfer la hipoteca o préstecs:

Els autònoms gaudiran també de moratòria del pagament del deute hipotecari pels immobles afectats a activitat econòmica, sempre que:

 1. pateixin d’una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial en la seva facturació de al menys un 40%.
 2. que els ingressos de la unitat familiar no superin els 1.645,80 Euros, incrementant-se aquesta quantitat en un 10 % per cada fill a càrrec o persona de més de 65 anys o en casos de discapacitat.
 3. que l'import de la quota d’hipoteca, més les despeses i subministres bàsics, superi el 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar.

Aquesta moratòria hipotecària i consistirà en:

 1. El creditor hipotecari no podrà exigir el pagament de la quota ni interessos.
 2. No es meritaran interessos.
 3. La data de venciment s’ampliarà pel temps que duri la suspensió.

També es pot demanar la moratòria respecte a un préstec o crèdit sense garantia hipotecària, amb les mateixes condicions abans dites, si bé la durada es limita a tres mesos ampliables per acord de Consell de Ministres.

 

Recolzament en subministraments bàsics.

S’amplia el col·lectiu de potencials perceptors del bo social elèctric, com els autònoms, que hagin cessat en la seva activitat o hagin vist reduïts els seus ingressos en més d’un 75%.

També s’estableixen mesures per garantir la continuïtat dels subministraments energètics i d’aigua a la llar, prohibint-se la seva suspensió per motius diferents a la de la seguretat del subministrament.

 

Noves ajudes socials

Treballadors de la Llar.

Es crea un subsidi extraordinari temporal per a treballadores de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o el seu contracte hagi quedat extingit com a conseqüència del COVID-19.

L’import d’aquesta prestació, que té un caràcter retroactiu si la causa és l’actual crisi sanitària, serà l’equivalent a un 70% de la base reguladora de la treballadora. Serà compatible amb el manteniment d’altres activitats, sense que en aquest cas, la suma de retribucions pugui excedir l’import del Salari Mínim Interprofessional.

Treballadors contractes temporals extingits.

Tanmateix, s’estableix que les persones que haguessin tingut un contracte temporal de durada com a mínim de dos mesos i que s’hagués extingit com a conseqüència de l’Estat d’Alarma i que no arribin al període de cotització mínim per rebre una prestació per desocupació, puguin percebre un subsidi extraordinari equivalent al 80% de l’import mensual de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

 

Altres mesures de recolzament a les persones

S’amplien els supòsits en els que es poden rescatar les aportacions realitzades a plans de pensions, de tal forma que podran recórrer a les mateixes les persones que estiguin afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació i els autònoms que hagin cessat la seva activitat com a conseqüència del efectes del COVID-19.

 

Data: 01/04/2020

Àrea: Informació

REIAL DECRET LLEI 11/2020, que estableix un tercer paquet de mesures en el recolzament de la crisis del COVID-19.

 

El citat Reial Decret s’articula en tres blocs:

1. Recolzament als treballadors, les famílies, els consumidors, els autònoms i els col.lectius més vulnerables.

Lloguers , hipoteques , subministres...

2. S’impulsen iniciatives per sostenir el teixit productiu i l’ocupació.

Moratòria de fins a 6 mesos del pagament de les  cotitzacions  seguretat social d’abril a juny.

Flexibilitzar pagament subministres bàsics.

3. Mesures de flexibilització de diverses activitats i procediments de l’Administració.

 

Estem estudiant en profunditat  aquesta Real Decret Llei, que és  molt extens ( 88 pàgines) i en el temps més breu possible ( entre aquesta tarda  i demà el matí)  us enviarem una circular explicativa  sobre el detall del mateix.

 

Data: 31/03/2020

Àrea: Laboral

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliena que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020. Català

Model de declaració responsable a emetre per als treballadors per compte aliena que no hagin d'acollir-se al permís retribuït recuperable recollit en el Reial decret llei 10/2020. Castellà

 

Data: 31/03/2020

Àrea: Informació

Nota de servei - Parés i Aubia & Ràfols Assessors als seus clients.

En primer lloc desitjar que aquesta situació tan complicada per la que passem no us hagi afectat a nivell de salut a vosaltres ni a les vostres famílies.

En relació als aspectes professionals dir-vos que degut a les grans repercussions laborals i econòmiques de la situació, des de Parés i Aubia estem fent un gran sobre esforç per procurar donar tot l’assessorament que necessiteu i que la pròpia situació permet. Penseu que tothom necessita la informació i les respostes al mateix temps i això genera molta tensió i és complicat de gestionar simultàniament, motiu pel qual us demanem una mica de paciència, comprensió i que moduleu la insistència ja que anem gestionant, sobretot els ERTE’s, en la mesura que arriben, i que la tecnologia i la pròpia administració ho permet, que no és fàcil de la manera com han escollit fer-ho.

Seguim actualitzant contínuament la nostra pàgina web www.paresiaubia.com amb informació rellevant i d’interès. No deixeu de consultar-la ja que preguntes que ens feu allà trobareu respostes, i així ens ajudeu a no col·lapsar els canals directes i a poder ser més àgils en les gestions.

Pel que fa al tema dels honoraris, hem decidit com a mesura d’ajuda i reconeixement als nostres clients, fer aquest mes de març un descompte a les quotes generals mensuals fiscals i laborals del 25% a totes les empreses. Per nosaltres és un esforç molt important, justament  en un moment en que estem treballant a doble ritme, però pensem que cal fer-ho per ajudar-vos i ajudar-nos. En aquest sentit si que us demanem que ateneu els nostres rebuts, ja que en cas contrari, entre una cosa i l’altra seria del tot insostenible per nosaltres.

Respecte al cost de tramitació dels expedients hem decidit que sobre el preu ja ajustat (que serà variable en funció del nombre de treballadors afectats) aplicarem un 33% de descompte als clients habituals. A la resta, facturarem la meitat al mes de presentació de l’expedient i l’altre meitat la posposarem al mes de setembre, per tal de facilitar la situació. Mentre que la feina de manteniment de l’expedient, la tramitació de prestacions dels treballadors i dels ajuts dels autònoms,  anirà cada mes en funció de la feina generada.

Per últim, i no per això menys important, agrair la confiança que ens mostreu dia a dia, i també especialment agrair i posar en valor el gran esforç que està fent tot el nostre equip i la paciència de les seves famílies. Esperem poder aguantar el ritme per seguir donant-vos el millor de nosaltres amb voluntat de servei, mentre desitgem que ben aviat comenci a baixar la pressió en tots els sentits.

Molts ànims i miren d’ajudar-nos en la mesura del possible entre tots, clients,  proveïdors i col·laboradors ja que estem convençuts, i així ho hem de creure, que en uns mesos això serà un mal record, i que ens en sortirem més forts, amb més capacitat d’adaptació i amb una renovada il·lusió pel futur de les nostres famílies, de les nostres empreses i de la nostra societat en el seu conjunt.

 

Victor Küppers, que va ser  ponent de la nostra convenció  fa uns anys , i amb qui hem contactat aquests dies, ens ha enviat  unes reflexions  sobre la situació actual, un bon missatge d’esperança, que compartim en aquest enllaç. Clica aquí per visualitzar el vídeo

 

Data: 30/03/2020

Àrea: Laboral

CIRCULAR DEFINITIVA : RDL 10/2020 de 29 març pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials, en relació amb el COVID-19

 

Un cop publicat el BOE al voltant de la mitjanit, us passem circular definitiva

S’estableixen uns dies de permís retribuït,  obligatori,  i recuperable, que abasta el període del 30/3/2020 fins el 9/4/2020 ambdós inclosos, i que afectarà a totes les persones treballadores que presten serveis en empreses, del sector públic o del privat, de serveis no essencials.

Aquest permís no serà d’aplicació:

A les persones treballadores que el dia 30/3/2020 ja no havien d’anar a treballar pels següents motius:

 • estar en situació d’ ERTE
 • les que puguin passar a situació d’ ERTE en aquest període
 • estar en situació de baixa per IT
 • a les que tinguin pactades vacances
 • a les que tinguin pactades bossa d’hores, o altres mesures de distribució irregular de la jornada.
 • les que puguin treballar amb la modalitat de teletreball, tret de pacte en contrari

A treballadors que prestin serveis a les activitats que s’han de seguir realitzant segons el RD d’estat d’alarma:

 • establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat,
 • establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics,
 • productes higiènics,
 • premsa i papereria,
 • combustible per a l'automoció,
 • estancs,
 • equips tecnològics i de telecomunicacions,
 • aliments per a animals de companyia,
 • comerç per internet, telefònic o correspondència,
 • tintoreries i bugaderies.

Tampoc serà d’aplicació a les persones treballadores que prestin serveis a les empreses que es dediquen a les següents activitats:

 • les que participen en la cadena de l’abastiment del mercat i funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, sanitaris o farmacèutics o els necessaris per la protecció de la salut)
 • servei d’entrega a domicili d’ hostaleria
 • Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 • Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que ofereixen els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.
 • Mitjançant de transports de persones i mercaderies que continuïn amb la seva activitat després de l’ estat d’alarma  que han d’assegurar el manteniment dels serveis de mitjans de transport de persones o mercaderies que es continuïn realitzant des del decret d’ estat d’alarma
 • Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i el proveïment a la població.
 • les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 • centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans, menors, en situació de dependència i discapacitats i centres d’investigació i centres de I+D+I i biotecnològics relacionats amb el COVID
 • centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals
 • venta de premsa i mitjans de comunicació, impressió i distribució
 • serveis financers
 • empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials
 • empreses de serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
 • advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs que assisteixin a actes processals no suspesos pel RD d’ estat d’alarma
 • gestories administratives, graduats socials, assessories, despatxos professionals, prevenció de riscos en qüestions urgents.
 • Notaries i registres, en compliment dels serveis mínims.
 • serveis essencials de justícia
 • serveis funeraris
 • persones treballadores que presten serveis de neteja, manteniment, reparació d’averies urgents i vigilància, recollida, gestió i tractament de residus perillosos, sòlids urbans, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació, i altres
 • centres d’acollida de refugiats i immigrants
 • abastiment, depuració i conducció, potabilització i sanejament d’aigua
 • serveis meteorològics
 • serveis postals designats per l’ Estat
 • les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, magatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 • Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 • Qualsevol altre que hagi estat considerat essencial.

 

Com funciona la recuperació d’hores del permís:

 • Es podran recuperar les hores des del dia següent a l’aixecament de l’ estat d’alarma fins el 31/12/2020.
 • La forma en que es recuperaran les hores s’ha de negociar entre l’empresa i els representants dels treballadors, en un període de consultes que no pot durar més de 7 dies, i si no hi ha representants dels treballadors, aquests escolliran una comissió de 3 membres.
 • Contingut i termes de l’acord:
  • pot regular la recuperació de totes les hores del permís o només d’una part
  • el preavís en que els treballadors han de conèixer el dia i les hores de recuperació
  • períodes en que es recuperaran les hores
  • si en 7 dies no hi ha acord, l’empresa notificarà a la comissió com s’han de recuperar aquestes hores
  • no pot suposar en cap cas un incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal establerts en conveni o a l’ Estatut dels Treballadors, ni superar la jornada màxima anual establerta.

 

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís, en cas de ser necessari, podran establir el nombre mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

Si és impossible interrompre de manera immediata l'activitat, es podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 per tal de realitzar les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

Els  transportistes que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest reial decret llei en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable una vegada finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, en el seu cas, l'operació de retorn corresponent.

Pel que fa als treballadors públic, es dictaran les instruccions i resolucions necessàries per determinar els serveis essencials i a l’organització d’aquests.

 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

 

Data: 29/03/2020

Àrea: Laboral

AVANÇADA del RDL 10/2020 de 29 març pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores dels serveis no essencials

 

ATENCIÓ que és un avançament de la base del RDL que ens ha arribat, però al acostar-nos a la mitja nit i no sortir publicat al BOE, donades que les informacions periodístiques i els comentaris de la Ministra de Treball coincideixen molt amb aquest contingut, hem pensat que si més no tindríeu una idea de per on anirà. Amb tot quan surti publicat l’ajustarem o confirmarem .

S’estableixen uns dies de permís retribuït,  obligatori,  i recuperable, que abasta el període del 30/3/2020 fins el 9/4/2020 ambdós inclosos, i que afectarà a totes les persones treballadores que presten serveis en empreses de serveis no essencials.

 

Aquest permís no serà d’aplicació:

A les persones treballadores que el dia 30/3/2020 ja no havien d’anar a treballar pels següents motius:

 • estar en situació d’ ERTE
 • estar en situació de baixa per IT
 • a les que tinguin pactades vacances
 • a les que tinguin pactades bossa d’hores, o altres mesures de distribució irregular de la jornada.

A les persones treballadores que ja tenien la seva activitat paralitzada per la declaració d’estat d’alarma per prestar els seus serveis a :

 • activitats comercials, locals i establiments minoristes
 • establiments i activitats recreatives
 • activitats d'hostaleria i restauració
 • museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d'oci.

A treballadors que prestin serveis a les activitats que s’han de seguir realitzant segons el RD d’estat d’alarma:

 • establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat,
 • establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics,
 • productes higiènics,
 • premsa i papereria,
 • combustible per a l'automoció,
 • estancs,
 • equips tecnològics i de telecomunicacions,
 • aliments per a animals de companyia,
 • comerç per internet, telefònic o correspondència,
 • tintoreries i bugaderies.

Tampoc serà d’aplicació a les persones treballadores que prestin serveis a les empreses que es dediquen a les següents activitats:

 • les que participen en la cadena de l’abastiment del mercat i funcionament dels serveis dels centres de producció de béns de primera necessitat (aliments, begudes, productes higiènics, sanitaris o farmacèutics)
 • les que han d’assegurar el manteniment dels serveis de mitjans de transport de persones o mercaderies que es continuïn realitzant des del decret d’ estat d’alarma
 • Forces i Cossos de Seguretat, i empreses de seguretat privada.
 • centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans en situació de dependència i discapacitats i centres d’investigació relacionats amb el COVID
 • persones treballadores de la llar i persones cuidadores contractades per caps de família que treballen en serveis essencials
 • premsa i mitjans de comunicació
 • serveis financers i d’assegurances
 • industria electrointensiva, siderúrgica i minera
 • fabricació de bateries de plom o altres materials necessaris per l’atenció sanitària
 • activitats de les plantes amb cicle de producció continua o aquelles que la seva interrupció pugui produir danys greus en la pròpia instal·lació o perill d’accidents
 • indústria aeroespacial i de defensa o d’importància estratègica per a l’ economia nacional
 • empreses de telecomunicacions i de serveis informàtics essencials
 • empreses de serveis essencials relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere
 • activitats essencials per la gestió de prestacions públiques, subsidis i ajudes
 • gestories administratives, graduats socials, assessories, despatxos professionals, prevenció de riscos i en general aquelles que facin assessorament legal, fiscal, empresarial i sociolaboral
 • serveis essencials de justícia
 • serveis funeraris
 • persones treballadores que presten serveis de neteja i manteniment de les empreses dels apartats anteriors
 • les que ja estiguin treballant amb la modalitat de teletreball, tret de pacte en contrari
 • les que prestin serveis a distància
 • activitat sindical i patronal per donar servei a treballadors i empreses

 

Com funciona la recuperació d’hores del permís:

 • Es podran recuperar les hores des del dia següent a l’aixecament de l’ estat d’alarma fins el 31/12/2020.
 • La forma en que es recuperaran les hores s’ha de negociar entre l’empresa i els representants dels treballadors, en un període de consultes que no pot durar més de 7 dies, i si no hi ha representants dels treballadors, aquests escolliran una comissió de 3 membres.
 • Contingut i termes de l’acord:
  • pot regular la recuperació de totes les hores del permís o només d’una part
  • el preavís en que els treballadors han de conèixer el dia i les hores de recuperació
  • períodes en que es recuperaran les hores
  • si en 7 dies no hi ha acord, l’empresa notificarà a la comissió com s’han de recuperar aquestes hores
  • no pot suposar en cap cas un incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal establerts en conveni o a l’ Estatut dels Treballadors, ni superar la jornada màxima anual establerta.

 

Les empreses que hagin d’aplicar aquest permís, en cas de ser necessari, podran establir el nombre mínim de plantilla o torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

 

Data: 29/03/2020

Àrea: Laboral

RD LLEI 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral , per a pal·liar els efectes del Covid-19

Ahir, dia 28 de març, va sortir publicat aquest RD, creiem que motivat per evitar acomiadaments i extincions de contractes derivats del COVID-19 i que també regula determinats aspectes dels ERTES i de la prestació per desocupació.

1.Mesures extraordinàries de protecció a l’ocupació:

Pel que fa als acomiadaments:

La força major derivada del COVID-19 i les causes tècniques, organitzatives o de producció derivades del COVID-19 que emparen la reduccions de jornada i suspensió de contracte per sol·licitar els nous expedients de regulació establerts als  arts.22 i 23 del RD Llei 8/20, no justifiquen l'extinció del contracte de treball ni l'acomiadament .

Caldrà veure en cas de produir-se aquest acomiadaments si tindran la consideració de nuls o improcedents. El que si sembla clar es que aquesta mesura tindria vigència a partir d’ahir dia 28/3/2020, que es la data d’entrada en vigor del RD.

Pel que fa a les finalitzacions de contractes eventuals de treballadors inclosos als ERTE:

S’estableix la interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals de treballadors inclosos en els expedients de regulació d'ocupació tant de força major com de causes tècniques organitzatives o de producció, amb la qual cosa entenem que s’allargaran pel temps que duri l’ ERTE.

El que si que està clar es que en el cas de força major s’haurà de mantenir la plantilla durant sis mesos des de la represa de l’activitat, si no s’hauran de tornar les bonificacions de la seguretat social que s’hagin aplicat

 

Durada màxima dels ERTE per força major:

Els ERTE autoritzats per força major deguda al COVID-19 no podran anar més enllà de la durada de l'estat d'alarma i les seves prorrogues.

Això s'aplica tant als ERTES resolts expressament, com als de silenci administratiu.

El RD estableix possibles sancions per a les empreses que sol·licitin ERTES:

- amb falsedats

- amb incorreccions en dades

- amb mesures innecessàries

- amb mesures no prou connexes amb la causa, sempre que donin lloc a prestacions   indegudes.

En aquests casos si s'ha generat percepció de prestacions per desocupació es podrà obligar a l’empresa a reintegrar la prestació d’atur que hagi cobrat el treballador.

 

2.Obligació de l’empresa a presentar la prestació d’atur dels treballadors en cas d’expedients de regulació d’ocupació:

S'eximeix a les persones treballadores afectades per ERTES per força major o per causes tècniques, organitzatives o de producció derivades de COVID-19 de sol·licitar la prestació de desocupació.

L'obligat a fer-ho és l'empresa, de manera col·lectiva, i davant l'entitat gestora, actuant com a representant dels sol·licitant de la prestació.

AVIS IMPORTANT A EMPRESES QUE HAN PRESENTAT ERTE:

De les empreses que s'han presentat expedients necessitarem de tots els seus treballadors informació que actualment no tenim, a part de l'autorització d'aquests per a poder presentar la prestació, per la qual cosa ens posarem en contacte amb vosaltres.

El termini per a remetre la sol·licitud es de 5 dies.

Aquest termini per als ERTES sol·licitats abans del 28/3/2020 comença el 28/3/2020, per tant tindrem temps fins divendres dia 3/4/2020 per presentar les prestacions d’atur de tots els treballadors de l’empresa.

Si no es presenten en termini, serà considerat falta greu, per la qual cosa preguem que quan se us demani la informació ens la feu arribar en la major brevetat possible per a poder fer el tràmit, que té la seva complicació, dins de termini.

 

3.Permís retribuït de 15 dies per a tots els treballadors d’activitats no essencials:

Restem a l’espera de la publicació al BOE del RD 10/2020 en que es regula aquesta mesura aprovada avui pel Consell de Ministres. Us enviarem la circular tan aviat com sigui possible.

 

Per qualsevol dubte o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

 

Data: 26/03/2020

Àrea: Laboral

Us adjuntem un pdf d'informació a les persones demandants d'ocupació publicat pel departament de treball de la Generalitat.

Clica aquí per descarregar

 

Data: 25/03/2020

Àrea: Laboral

Us adjuntem un pdf d'informació d'interès remesa pel SOC - ERTO Coronavirus, actualitzada a dia 23/03/2020

Clica aquí per descarregar

 

Data: 24/03/2020

Àrea: Laboral

Us adjuntem un pdf emès pel Ministeri de Treball i Economia Social sobre una guia de mesures laborals contra el COVID-19 aprovades pel Reial Decret - llei 8/2020

Clica aquí per descarregar

 

Data: 24/03/2020

Àrea: Laboral

Atesa la situació d'emergència derivada de l'epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 és del tot necessari implantar i concretar les mesures de distància entre treballadors i treballadores en els centres de treball que romanguin oberts, ja sigui perquè són serveis essencials o perquè el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma, no en preveu el tancament

Clica aquí per descarregar  Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de treball

 

Data:  23/03/2020

Àrea:  Fiscal

Novetats relatives a la PRESTACIÓ extraordinària PER CESSAMENT ACTIVITAT treballadors AUTÒNOMS de la Seguretat Social i sobre AJUTS de la Generalitat de Catalunya.

A continuació expliquem la PRESTACIÓ extraordinària per CESSAMENT d’ACTIVITAT per treballadors autònom de la Seguretat Social i de l'Ajut de la Generalitat de Catalunya.

A data d’avui només es podrien sol·licitar la prestació per cessament de les activitats que estiguin incloses en la relació d’activitats i equipament suspesos per el RD d’estat d’alarma, segons Annex de RD 463/2020 de 14 de març i modificacions de RD 465/2020 de 17 de març.

Per la resta d’activitats no es podrà sol·licitar fins l’1 d’abril, ja que es necessari acreditar la reducció, en un 75%, de la seva facturació del mes de març respecte a la mitjana de facturació del semestre anterior.

L’Ajut de la Generalitat  es podrà sol·licitar a partir de l’1 d’abril, i aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat (concretament amb prestació extraordinària per cessament d’activitat de la Seguretat Social).

No sabem encara com es determinarà i graduarà l’import d’aquest ajut, només que serà fins a un màxim de 2.000 euros, però podrà ser menor, encara pendents de concretar-se, i només per autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. (o sigui que compleixin les dos condicions). I No està adreçat a autònoms societaris, ni a familiars de socis.

Per tant al haver-hi incompatibilitats entre elles i haver de triar una o l’altra, i al no saber avui l’import exacte de l’ajut de la Generalitat, ni el període exacte que es prolongarà l’estat d’alarma, no podem determinar quin ajut és millor.

 

Conclusió, a data d’avui només podríem tramitar “amb seguretat” la PRESTACIÓ extraordinària per CESSAMENT d’ACTIVITAT per treballadors autònom de la Seguretat Social dels “autònoms societaris” dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament per el RD d’estat d’alarma, segons Annexde RD 463/2020 de 14 de març i modificacions de RD 465/2020 de 17 de març.

Quan tinguem resolts  els dubtes plantejats  us informarem per tal de poder tramitar-ho amb seguretat.

 

INFORMACIÓ TÈCNICA:

1. PRESTACIÓ extraordinària PER CESSAMENT ACTIVITAT treballadors AUTÒNOMS

Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor de l'RD 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, els treballadors per compte propi o autònoms la activitat queda suspesa en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret o en un altre cas, quan la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a l'almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

- REQUISITS PER PODER ACCEDIR A LA PRESTACIÓ

1.Estar afiliats i en alta en la data de la declaració de l'estat d'alarma (2020.03.14).

2.Trobar-se  al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Si en la data de la suspensió de l'activitat no es compleix aquest requisit, es procedirà a convidar al treballador autònom a que faci el pagament, en un termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la recepció per cancel·lar el deute. Si passats els 30 dies naturals no ha cancel·lat el deute, quan ho faci, se li aplicarà un 20% de reducció de tota la prestació.

3. Que la seva activitat estigui inclosa en la relació d'activitats i equipaments suspesos segons el RD 463/2020 ( veure annex).

4.Si l'activitat realitzada pel treballador autònom no és de les suspeses segons el RD 463/2020 de 14 març, podrà sol·licitar la prestació si acredita la reducció de la seva facturació, al març, en al menys, un 75%, respecte a la mitjana del semestre anterior (setembre del 2019 al febrer del 2020).

- IMPORT DE LA PRESTACIÓ

1.Serà del 70% de la base reguladora, que s'hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors.

2.Si s’hagués cotitzat per període inferior a 12 mesos la prestació serà sempre equivalent al 70% de la base mínima de cotització del Règim d'Autònoms (70% de 944,35 € = 661,04 €).

- DURACIÓ DE PRESTACIÓ

Inicialment, la prestació tindrà una durada d'un mes, ampliant-se fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma en el cas que aquesta situació es prorrogui més enllà del mes establert.

L'autònom seguirà donat d'alta en la seva activitat econòmica a Hisenda i en la Tresoreria General de la Seguretat Social perquè li sigui aplicable el que regula l'article 17 de l'RDL 8/2020.

Durant aquest període no tindrà que pagar la quota d’autònoms.

A més, el temps que duri la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals pugui tenir dret en el futur.

- ALTRES CONSIDERACIONS

Per poder accedir a la prestació no es necessari tenir la cobertura per cessament d'activitat.

Aquesta prestació es Incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de la Seguretat Social.

No es perdran les bonificacions (com es el cas de la tarifa plana, …)

A qui tributa per mòduls, per reconèixer la pèrdua de facturació de la Seguretat Social està estudiant com adaptar aquesta prestació.

També podran sol·licitar aquesta prestació aquells professionals autònoms amb treballadors i treballadores al seu càrrec. En aquest cas, podran tramitar ERTE per a aquests i, a el mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària.

 

2. AJUTS de la Generalitat de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya aprova un segon decret de mesures urgents per mitigar els efectes de la pandèmia del coronavirus sobre l'economia, l'activitat productiva i l'ocupació.

1.Es destinaran 7,5 milions d’euros per ajudar els treballadors autònoms que s’han vist obligats a aturar la seva activitat.

En concret, es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros (l’import podrà ser menor, en funció de les instruccions de la petició, que està pendent de concretar) per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació.

No està adreçat a autònoms societaris, ni a familiars de socis.

L’ajut s’atorgarà pel procediment de concurrència no competitiva, fins que s’exhaureixi la partida habilitada de 7,5 milions. Per accedir a l’ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques el mes de març del 2020 en relació amb l’any anterior. En el cas que el treballador tingui una antiguitat al RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) inferior a un any, s’agafarà com a referència la mitjana de facturació mensual des de l’alta.

Les sol·licituds no es podran presentar fins que es publiqui la convocatòria al DOGC, que està previst per a principis d’abril, i l’import es decidirà amb la documentació acreditativa que està pendent de concretar en les instruccions de la petició, i es incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat (com p. exemple la prestació extraordinària per cessament d’activitat de la Seguretat Social, ...).

 

Data:  20/03/2020

Àrea:  Laboral

Us adjuntem un pdf emès pel Ministeri de Treball i Economia Social amb les preguntes per resoldre, sobre els expedients ERTE's derivats del COVID-19.

Clica aquí per descarregar

 

Data:  18/03/2020

Àrea:  Fiscal

Novetats relatives a mesures de suport financer, fiscal i mercantil segons Reial decret llei 8/2020

 • Garantia de liquiditat per sostenir l'activitat econòmica davant les dificultats transitòries conseqüència de la situació
 1. Línia d'avals per a les empreses i autònoms per pal·liar els efectes econòmics de l'COVID-19 i ampliació de el límit d'endeutament net de l'ICO

Aprovació d'una línia d'avals per compte de l'Estat per a empreses i autònoms de fins a 100.000 milions d'euros, que cobreixi tant la renovació de préstecs com nou finançament per entitats de crèdit, per atendre les seves necessitats derivades, entre d'altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent les derivades de venciments d'obligacions financeres o tributàries, per facilitar el manteniment de l'ocupació i pal·liar els efectes econòmics de COVID-19.

 1. Ampliació del límit d'endeutament net de l'ICO per tal d'augmentar les Línies ICO de finançament a empreses i autònoms

S'amplia en 10.000 milions d'euros el límit d'endeutament net previst per a l'Institut de Crèdit Oficial en la Llei de Pressupostos de l'Estat, per tal de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms.

 1. Creació d'una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d'euros amb càrrec a el Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització

Per a empreses internacionalitzades o en procés d'internacionalització, amb negoci internacional, que representi el menys un terç (33%) de la seva xifra de negocis, o empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys d'acord amb els criteris establerts per la Secretaria d'Estat de Comerç).

 

 • Suspensió de terminis en l'àmbit tributari
 1. Els terminis de pagament del deute tributari que preveuen els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, i els terminis per atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions, devolució d'ingressos indeguts, rectificació de errors materials i de revocació, que no hagin conclòs a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, s'ampliaran fins al 30 d'abril de 2020.
 1. Els terminis, anteriors, que es comuniquin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins el 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general sigui més gran, cas en què aquest serà d’aplicació.

 

 • Mesures extraordinàries aplicables a les persones jurídiques de dret privat.
 1. Durant el període d'alarma, les sessions dels òrgans de govern i d'administració es podran celebrar per videoconferència
 1. El termini de tres mesos, a comptar des del tancament de l'exercici, per formular els comptes anuals, queda suspès fins que finalitzi l'estat d'alarma.

Es tindran, de nou, altres tres mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma.

 1. Per aprovar els comptes, es podrà fer, dins dels tres mesos següents a comptar des que es formulin els comptes anuals.

 

 • Pla ACELERA.
 1. Es posarà en marxa un programa de finançament mitjançant l'activació d'ajudes i crèdits per a pimes dins el programa ACCELERA PIME de l'empresa pública Red.es, per recolzar els seus esforços de R+d+I., a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per atendre les necessitats financeres de les pimes en les seves activitats i inversions, per a la compra i Leasing d'equipament i serveis per a la digitalització entre altres i, en particular, per a la dotació de solucions de treball no presencial.

 

Data: 18/03/2020

Àrea: Laboral

Novetats relatives als ERO segons Real Decret 8/2020

Descarregar  document en PDF per veure la informació esquematitzada.

Noves mesures laborals del RD 8/2020 – expedients de regulació d’ocupació.

Avui ha sortit publicat el RD 8/2020 de mesures urgents  extraordinàries per fer front al COVID-19, entre elles les mesures laborals que estàvem esperant i en referència als expedients de regulació d’ocupació són:

Mesures en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la seva causa directa en pèrdues d'activitat a conseqüència del COVID-19, inclosa la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de provinents d'una situació de força major.

En aquest cas s’aplicarà el següent procediment, :

a) El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa, que s'acompanyarà d'un informe relatiu a la vinculació de la pèrdua d'activitat a conseqüència del COVID-19, així com, en el seu cas, de la corresponent documentació acreditativa.

L'empresa haurà de comunicar la seva sol·licitud a les persones treballadores i traslladar l'informe anterior i la documentació acreditativa, en cas d'existir, a la representació d'aquestes.

b) L'existència de força major, com a causa motivadora de suspensió dels contractes o de la reducció de jornada, haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, qualsevol que sigui el nombre de persones treballadores afectades.

c) La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, previ informe, en el seu cas, de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i haurà de limitar-se a constatar l'existència de la força major al·legada per l'empresa.

d) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social es realitzarà en el termini improrrogable de cinc dies.

Mesures extraordinàries de cotització de l’ ERO de força major:

1. La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l'empresa de l'abonament de l'aportació empresarial, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat sobre la base d'aquesta causa quan l'empresa, a 29 de febrer de 2020, tingués menys de 50 treballadors en situació d'alta en la Seguretat Social.

Si l'empresa tingués 50 treballadors o més, en situació d'alta en la Seguretat Social, l'exoneració de l'obligació de cotitzar aconseguirà al 75% de l'aportació empresarial.

2. Aquesta exoneració no tindrà efectes per a la persona treballadora, mantenint-se la consideració d'aquest període com efectivament cotitzat

Compte que a la disposició addicional sisena d’aquest RD diu que aquestes mesures extraordinàries estaran subjectes al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant un termini de 6 mesos des de la data de la represa de l’activitat.

 

Mesures excepcionals en relació amb els procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció relacionades amb el Covid-19

S’aplicarà quan es donin  causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el Covid-19.

S'aplicaran les següents especialitats, respecte del procediment recollit en la normativa reguladora d'aquests expedients:

a) En el cas que no existeixi representació legal de les persones treballadores, s’haurà de triar una comissió representativa per part de les persones treballadores integrada per tres treballadors de la pròpia empresa. La comissió representativa haurà d'estar constituïda en l'improrrogable termini de 5 dies.

b) El període de consultes entre l'empresa i la representació de les persones treballadores o la comissió representativa prevista no haurà d'excedir del termini màxim de set dies.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'evacuarà en el termini improrrogable de set dies.

Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació que s’apliquen als expedients de regulació dels dos casos anteriors:

a) El reconeixement del dret a la prestació contributiva per desocupació, encara que manquin del període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

b) No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu que porti la seva causa immediata de les citades circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

En tot cas, es reconeixerà un nou dret a la prestació contributiva per desocupació, amb les següents especialitats respecte a la quantia i durada:

a) La base reguladora de la prestació serà la resultant de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, en defecte d'això, del període de temps inferior, immediatament anterior a la situació legal de desocupació,

b) La durada de la prestació s'estendrà fins a la finalització del període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball de les quals porta causa.

6. Les prestacions per desocupació percebudes pels treballadors fixos discontinus i per aquells que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, que hagin vist suspesos els seus contractes de treball a conseqüència de l'impacte del COVID-19 durant períodes que, en cas de no haver concorregut aquesta circumstància extraordinària, haguessin estat d'activitat, podran tornar a percebre's, amb un límit màxim de 90 dies, quan tornin a trobar-se en situació legal de desocupació.

 

Data:  16/03/2020

Àrea:  Fiscal

Mesures de suport financer i fiscal 

Mesures de suport financer transitori

Ampliació dels terminis en els procediments tributaris i nous ajornaments

Davant la situació que s'està vivint com a conseqüència del brot de COVID-19

L’Agencia Estatal de Administració Tributaria ha augmentat els terminis en els procediments tributaris, que seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent, i s'han publicat instruccions provisionals per sol·licitar ajornaments d'acord amb el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pensats per a pimes i autònoms.

Les Oficines de l'AEAT estaran TEMPORALMENT TANCADES PER A L'ATENCIÓ PRESENCIAL a causa de l'estat d'alarma declarat mitjançant RD 463/2020. La disposició addicional tercera estableix la SUSPENSIÓ DE TERMINIS administratius.

L'Agència Tributària ha publicat un anunci a la seva pàgina web en el qual s'assenyala el següent:

«Els terminis en els procediments tributaris seran ampliats mitjançant un canvi normatiu imminent. No us preocupeu si té un tràmit pendent. En tant s'aprova el canvi normatiu l'Agència és conscient de la situació i no considera incomplert el termini. La seva cita la podem ajornar, el trucarem per comunicar-li la nova data ».

A l'espera, en conseqüència, d'aquest canvi normatiu i mentre no es decideixi aturar l'enviament de requeriments i notificacions i continuïn corrent els terminis, que preveu la normativa tributària per al conjunt d'Administracions Públiques, al menys l'AEAT "no considera incomplert el termini ".

No podem confirmar a quins procediments es refereix ni si afecta igualment a la presentació de declaracions. Caldrà estar pendents de noves notícies.


Ajornaments

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 13 de març de 2020 i fins al dia 30 de maig de 2020, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data reuneixin els requisits a què es refereix l'article 82.2.a) de la LGT (quantia limitada, amb dispensa total de garanties, per imports inferiors a 30.000 euros, segons ordre HAP/2178/2015, de 09 octubre). Aquest ajornament és aplicable també als deutes tributaris a què fan referència les lletres b), f) i g) de l'article 65.2 de la LGT (retencions, pagaments a compte, IVA, ...).

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

Les condicions de l'ajornament seran les següents:

•  El termini serà de sis mesos.

•  No es meriten interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.


L’Agència Tributària de Catalunya, davant l’actual situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, també fa públiques aquestes mesures adoptades en relació amb els terminis dels procediments de tramitació tributària i els serveis d’atenció a la ciutadania a partir del dilluns, 16 de març del 2020:

- Suspensió i interrupció dels terminis dels procediments de gestió, inspecció i recaptació.

- Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.

- Suspensió de l’atenció presencial. Les cites prèvies ja donades queden anul·lades i les oficines romandran tancades.

Mesures aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya

Línia de préstecs de fins a 1.000 milions d’euros formalitzats a través d’entitats financeres amb l’aval de l’Institut Català de Finances (ICF) o d’Avalis de Catalunya. El Govern, mitjançant l’ICF i l’Avalis, assumirà el 75% del risc creditici de cada operació i les entitats financeres el 25% restant. Està destinat a pimes i ha d’estar vinculat a noves necessitats de liquiditat i al manteniment de llocs de treball.

Els avals de l’ICF aniran d’1 a 2,5 milions d’euros, els d’Avalis oscil·laran entre 100.000 euros i 1 milió. El termini per retornar els préstecs serà de 4 anys, incloent-hi un any de carència.

Es fixa una moratòria fins al setembre en el pagament de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

Disposició del fons de contingència. S’incorpora en els supòsits de disposició del Fons de Contingència la situació de crisi sanitària, que fina ara no es preveia a la normativa.

Es preveu la posada en marxa d’un 2on paquet de mesures econòmiques que s’aprovarà en els propers dies.

Mesures de suport al sector del turisme

Ampliació de la línia de finançament Thomas Cook per atendre el conjunt d'empreses establertes a Espanya incloses en determinats sectors econòmics. (Art.12 RD-llei 7/2020)

La línia de finançament previst a l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència de el grup empresarial Thomas Cook s'amplia a totes les empreses i treballadors autònoms amb domicili social a Espanya que estiguin inclosos en els sectors econòmics definits en la disposició addicional primera d'aquest RD-llei i comptarà amb 200 milions d'euros addicionals als previstos inicialment en el citat article 4 de Reial decret llei 12/2019 ..

S'instrueix a l'ICO perquè amb caràcter immediat a l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei realitzi les gestions necessàries amb les entitats financeres perquè la línia de finançament ampliada pugui estar a disposició de les empreses en el termini màxim de deu dies a comptar des de la referida entrada en vigor.

Podran ser destinataris de la línia de finançament previst a l'article 4 de Reial decret llei 12/2019, de 11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència de el grup empresarial Thomas Cook , ampliada d'acord amb el que estableix l'article 13, les empreses i autònoms amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia «ICO empreses i Emprenedors», que l’activitat estigui enquadrada en un dels següents CNAE de el sector turístic:

Cod. CNAE      Título CNAE2009

493                  Otro transporte terrestre de pasajeros.
4931                Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.
4932                Transporte por taxi
4939                Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
511                  Transporte aéreo de pasajeros.
5110                Transporte aéreo de pasajeros.
5221                Actividades anexas al transporte terrestre.
5222                Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
5223                Actividades anexas al transporte aéreo
551                  Hoteles y alojamientos similares.
5510                Hoteles y alojamientos similares.
552                  Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5520                Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
559                  Otros alojamientos.
5590                Otros alojamientos.
56                    Servicios de comidas y bebidas.
561                  Restaurantes y puestos de comidas.
5610                Restaurantes y puestos de comidas.
5621                Provisión de comidas preparadas para eventos.
5629                Otros servicios de comidas.
7711                Alquiler de automóviles y vehículos de motor  ligeros.
7721                Alquiler de artículos de ocio y deportes.
7911                Actividades de las agencias de viajes.
7912                Actividades de los operadores turísticos.
799                  Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
7990                Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
855                  Otra educación.
91                    Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.
9004                Gestión de salas de espectáculos.
9102                Actividades de museos.
9103                Gestión de lugares y edificios históricos.
9321                Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329                Actividades recreativas y entretenimiento.

 

Data: 16/03/2020

Àrea: Informació

Certificat/salconduit de l'empresa conforme el treballador ha de desplaçar-se per anar a treballar per tal de que ho pugui certificar en cas de control dels mossos d'esquadra.

Per a poder descarregar aquest certificat has d'anar a la nostra secció de laboral i el trobaràs a formularis/documents. clica aquí

 

Data: 15/03/2020

Àrea: Normativa

Reial Decret d'Estat d'Alarma

Afectació per empreses i ordres de servei de PARÉS I AUBIA & RÀFOLS al final

Aquesta nit s’ha publicat al BOE el RD 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per un període de 15 dies, que podran ser prorrogables si la situació ho requereix i que entra en vigència des de la data de publicació al BOE

El paquet de mesures aprovades són en l’àmbit territorial, autoritat competent en diferents matèries (sanitat, transport, i seguretat), col·laboració amb les autoritats competents, gestió dels serveis, limitació de la llibertat de circulació, requises personals i prestacions personals obligatòries, en l’àmbit d’ensenyament, comercial i activitats referides a establiments i activitats recreatives, d’hostaleria i restauració, llocs de culte, transport, subministrament alimentari, importació, energia elèctrica, productes del petroli i gas natural, i serveis essencials.

Creiem que les mesures que més us poden afectar com a empresa són les següents:

 • Limitació de la llibertat de circulació : només es podrà circular per les vies d’us públic per als següents motius.
 • Adquisició d’ aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a centres sanitaris.
 • Desplaçament al lloc de treball.
 • Retorn al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura d’avis, menors, persones dependents, amb discapacitat especialment vulnerables.
 • Desplaçaments a les entitats bancàries.
 • Per causes de força major o de necessitat.
 • Qualsevol altre activitat d’anàloga naturalesa s’haurà de fer individualment excepte per acompanyar persones amb discapacitat o altre causa justificada.
 • Es podrà circular en cotxe per realitzar aquestes activitats, i es podrà repostar a gasolineres i estacions de servei.
 • Mesures en l’àmbit educatiu i de la formació;
 • Suspensió de tota activitat educativa presencial, també la formativa, sigui publica o privada.
 • Mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals:
 • Es suspèn l'obertura al públic de locals i establiments minoristes, a excepció de:
 • establiments comercials detallistes d'alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat,
 • establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics,
 • productes higiènics,
 • perruqueries,
 • premsa i papereria,
 • combustible per a l'automoció,
 • estancs,
 • equips tecnològics i de telecomunicacions,
 • aliments per a animals de companyia,
 • comerç per internet,   telefònic o correspondència,
 • tintoreries i bugaderies.
 • Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l'autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.
 • La permanència en els establiments comercials l'obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l'estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.
 • En tot cas, s'evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i treballadors mantinguin la distància de seguretat d'almenys un metre a fi d'evitar possibles contagis.
 • Es suspèn l'obertura al públic dels museus, arxius, biblioteques, monuments, així com dels locals i establiments en els quals es desenvolupin espectacles públics, les activitats esportives i d'oci.
 • Es suspenen les activitats d'hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

 

En concret i pel que fa a la suspensió dels dos últims punts, romandran tancats:

 • Museus, arxius, biblioteques, monuments, espectacles públics, esplai i diversió.
 • Cafè-espectacle, circs i locals d'exhibicions.
 • Sales de festes, restaurant-espectacle, altres locals o instal·lacions assimilables als esmentats.
 • Culturals i artístics:
 • Auditoris, cinemes, recintes i instal·lacions taines.
 • Altres recintes i instal·lacions:
 • Pavellons de Congressos, sales de concerts, de conferències. d'exposicions, multi ús i teatres.
 • Esportius:
 • Locals o recintes tancats. Campos de futbol, rugbi, beisbol, bàsquet, handbol, voleibol, de tir al plat, de colomí i assimilables.
 • Galeries de tir. Pistes de tennis, de patinatge, hoquei sobre gel, sobre patins i assimilables.
 • Piscines, locals de boxa, lluita, judo i assimilables.
 • Circuits permanents de motocicletes, automòbils i assimilables. Velòdroms. Hipòdroms, canòdroms i assimilables. Frontons, trinquets, pistes d'esquaix i assimilables. Poliesportius. Pistes de bitlles i assimilables. Salons de billar i assimilables .Gimnasos.
 • Pistes d'atletisme. Estadis. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 • Espais oberts i vies públiques: Recorreguts de carreres pedestres. Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables. Recorreguts de motocròs, trial i assimilables. Proves i exhibicions nàutiques. Proves i exhibicions aeronàutiques. Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables als esmentats.
 • Activitats recreatives.
 • De ball: Discoteques i sales de ball. Sales de joventut.
 • Esportiu-recreatives: Locals o recintes, sense espectadors, destinats a la pràctica esportiu-recreativa d'ús públic, en qualsevol de les seves modalitats.
 • Jocs i apostes: Casinos. Establiments de jocs col·lectius de diners i d'atzar. Salons de joc. Salons recreatius. Rifes i tómboles. Altres locals i instal·lacions assimilables als d'activitat recreativa de Jocs i apostes conforme al que estableixi la normativa sectorial en matèria de joc. Locals específics d'apostes.
 • Culturals i d'oci: Parcs d'atraccions, fires i assimilables. Parcs aquàtics. Casetes de fira. Parcs zoològics. Parcs recreatius infantils. Recintes oberts i vies públiques:
 • D'oci i diversió: Bars especials. Bars de copes sense actuacions musicals en directe. Bars de copes amb actuacions musicals en directe.
 • D'hostaleria i restauració: Tavernes i cellers. Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables. Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteries i assimilables. Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables. Bars-restaurant. Bars i restaurants d'hotels, excepte per a donar servei als seus hostes. Salons de banquets. Terrasses.
 • Es suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.
 • Mesures en matèria de transport
 • Transport de viatgers: es garanteix però amb reduccions d’operacions del 50%,que  posteriorment podran ser superiors, sempre garantint l’accés dels ciutadans als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari. Els  operadors del servei estaran obligats a realitzar una neteja diària dels vehicles.
 • Transport de mercaderies: s’establiran les condicions necessàries per garantir l’abastiment de mercaderies a tot el territori.
 • Suspensió i interrupció de terminis a tot el Sector Públic.

Totes aquestes mesures estan destinades a contenir el contagi.

Pel que fa a les mesures laborals, socials i econòmiques que estàvem esperant (com ara una possible flexibilització dels ERO, bonificacions per quotes d’autònoms i altres que s’han anat comentant), res de res, han anunciat que possiblement sortiran de cara a dimarts, situació que allarga la incertesa en aquest camp i dificulta les mesures que podem adoptar (1). També de paraula i a l’esborrany sortia que es fomentaria el teletreball i en canvi no ha sortit al final en aquest Reial Decret.

(1).- penjarem a la nostra pàgina web durant el dia d’avui, petits vídeos informatius sobre diferents mesures a poder adoptar, per poder anar-hi pensant i facilitar d’aquesta forma que arribi la informació a totes les nostres empreses com a eina pràctica de divulgació, lògicament esperant que surtin mesures més adaptables a aquest cas tant extraordinari i més fàcils d’implantar, de les que estarem amatents.

IMPORTANT.- LIMITACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEI PRESENCIAL A LES NOSTRES OFICINES - des de divendres hem aplicat un protocol de teletreball i tot i que la interpretació d’aquest Reial Decret podria ser dubtosa, adoptem aquesta mesura més restrictiva per assegurar la perdurabilitat del servei als clients i la salut del nostre equip, per la qual cosa a partir del dilluns 16/3/2020 no prestarem serveis de forma presencial a cap de les nostres oficines, tindrem plena operativitat amb atenció telefònica, e-mail, videoconferència, i podreu dipositar documentació a les bústies.

 

Podeu accedir al RD 463/2020 de 14 de març clicant aquí

 

Data: 14/03/2020

Àrea: Informació

Tancament de determinats establiments d'oci i comercials - Afectació sector hosteleria 

A les 00.00 d’avui ha entrat en vigor la RESOLUCIÓ SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2. Aquesta resolució té com a objectiu adoptar diverses mesures tendents a reduir l'activitat del país i evitar les concentracions de persones per prevenir els contagis.

En aquest sentit marca mesures preventives en els sectors del transport públic, serveis socials, serveis funeraris i en activitats de caça, però el que més ens afecta són les relacionades amb l’àmbit d’establiments i de les activitats esportives, d'oci i comercials.

En aquest àmbit s’han adoptat les següents mesures:

a) El tancament de les estacions d'esquí, d'esquí nòrdic i de les estacions de muntanya.

b) El tancament de tota classe d'instal·lacions esportives, gimnasos i clubs esportius, tant de titularitat pública com privada.

c) El tancament de teatres, de cinemes, de sales de festa, discoteques, pubs, sales de ball, sales de concert, sales de karaoke, cafès teatre i cafès concert i qualsevol altre establiment recreatiu.

d) El tancament de bars, cafeteries, restaurants i altres establiments de restauració llevat d'aquells que estiguin integrats en un establiment hoteler o en centres sanitaris o socials residencials.

e) El tancament d'establiments de joc (salons recreatius, casinos, bingos i qualssevol altres).

f) El tancament de parcs d'atraccions, parcs temàtics i qualsevol altre centre que realitzi activitats d'oci o de lleure.

g) La suspensió de tota classe d'activitats d'espectacles públics i activitats, en espais tancats altres que els esmentats en les lletres anteriors i en espais oberts.

h) El tancament de centres comercials, incloent grans superfícies i galeries, a excepció d'aquells establiments dedicats exclusivament a la venda de productes de consum habitual (alimentació, neteja i higiene) i d'aquelles àrees dels centres comercials amb la mateixa activitat.

 En aquest àmbit, les mesures preventives establertes tenen reconeguda la causa de força major.

La vigència d'aquestes mesures s’ha iniciat a les 0,00 hores del dia 14 de març de 2020.

Tenen una vigència mínima de 15 dies i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

Són responsables del compliment d’aquestes mesures preventives previstes a la Resolució, amb subjecció al règim sancionador previst a la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, les persones físiques o jurídiques titulars, explotadores o organitzadores de les activitats esmentades.

 

A Parés i Aubia estarem alerta de totes les novetats que vagin sortint durant el cap de setmana i us mantindrem informats, via correu electrònic mitjançant l’enviament de circulars i també a través de l’apartat noticies- informació coronavirus de la nostra web.

En breu incorporarem en aquest apartat web informació sobre les diferents mesures laborals i fiscals que pensem que podeu anar adoptant.

 

Podeu accedir a la resolució clicant aquí

 

Data:  13/03/2020

Àrea:  Laboral

Mesures Laborals Coronoavirus

Estem tenint moltes consultes sobre possibles mesures a adoptar davant la problemàtica laboral provocada pel Coronavirus:

Entre les possibles mesures podem parlar de:

•Agafar dies a compte de vacances

•Reducció de jornada per mutu acord

•Reducció de jornada per guarda legal

•Excedència voluntària

•Excedència per atenció a fills

•Distribució irregular de la jornada

•Fer una bossa d’hores per compensar més endavant

•Teletreball

•Suspendre el contracte de treball per mutu acord

•Suspendre el contracte a instàncies de l’empresa (ERO, per causes productives o de força major)

•Finalització de contractes fixes discontinus abans de l’acabament d ela temporada o curs (dubtosa legalitat)

•No crida de fixes discontinus que havien de començar o endarreriment de la crida

•Finalització de contractes temporals, eventuals o per obra

•Acomiadament per causes objectives, productives o de força major

Totes aquestes mesures es poden adoptar, però lògicament hi ha requisits, formalitats de com fer-les i conseqüències de què implica en cada cas. És en això en el que estem assessorant i informant perquè pugueu acabar decidint si us cal adoptar alguna d’aquestes fórmules o una combinació d’elles.

Per altra banda, us ajuntem el document de mesures extraordinàries que empresaris (patronals) i sindicats, volen plantejar durant els propers dies al Govern i que donarien facilitats als efectes d’algunes d’aquestes mesures, ja que de moment, per part de l’administració només tenim ajornaments d’impostos, facilitats de finançament i bonificacions de la seguretat social en el sector turístic,clica aqui per accedir a l'acord.

Per aquests motius una opció seria esperar si algunes d’aquestes opcions que proposen els agents socials, tenen resposta en breu per part de l’administració i les conseqüències d’adoptar-les són més favorables als interessos d’empreses i treballadors. Sinó mentre tant treballarem amb el que tenim.

Seguirem informant.

 

Data: 11/03/2020

Àrea:  Laboral

Tramitació dels partes d'incapacitat temporal pel Coronavirus

Tot i que els períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19 es considerarà com a situació assimilada a accident de treball, l'emissió dels comunicats de baixa i alta corresponen al Servei Públic de Salut, per la qual cosa en cap cas és necessari acudir als centres assistencials de les mútues d’accidents de treball.

Sembla ser que la tramitació que haurà de fer l'empresa serà igual o similar a la dels casos de malalties per contingències comunes, però haurem d’estar alerta a possibles novetats en els tràmits

 

Data: 11/03/2020

Àrea: Laboral

L’aïllament o contagi per coronavirus es considerarà accident de treball 

Avui s’ha publicat al  BOE la mesura aprovada ahir pel Consell de Ministres per la qual es considera com a accident de treball l'aïllament o contagiar-se de coronavirus.

És una de les mesures incloses en el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública (BOE d'11 de març de 2020 i que entrarà en vigor demà)

L'Article Cinquè del RD-Llei 6/2020 disposa expressament el següent:

Consideració excepcional com a situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

1. A fi de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus COVID-19.

2. En tots dos casos la durada d'aquesta prestació excepcional vindrà determinada pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

3. Podrà causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte pròpia o aliena que es trobi en la data del fet causant en situació d'alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.

4. La data del fet causant serà la data en la qual s'acordi l'aïllament o malaltia del treballador o treballadora.

 sense perjudici que el comunicat de baixa s'expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

IMPORTANT : En aquest moment encara no es tenen instruccions de quin serà el procediment a seguir, ni com s’emetran les baixes mèdiques, el que si que està clar és que en principi l’ assistència sanitària es realitzarà via servei públic i no a través de les Mútues d’ Accident, per tant hem de seguir les indicacions que ens han donat fins ara en cas de tenir símptomes  (trucar al 061 o al 112 ).

 

Data: 09/03/2020

Àrea: Informació

Us adjuntem informació actualitzada sobre el coronavirus que ens ha fet arribar el servei de prevenció Previntegral generada pel canal de salud de la Generalitat amb preguntes freqüents, notícies i novetats que son del vostre interés.

Clica aquí per accedir a l'enllaç de Previntegral

Clica aquí per accedir a l’enllaç del Dept de Treball de la Generalitat i el document de Recomanacions acordat ahir entre Generalitat, Patronal i Sindicats.

Per a més informació contacti amb el nostre departament laboral.

ACCIONS FORMATIVES

CIRCULARS RELACIONADES