Buscador per paraules:

Novetats fiscals pressupostos generals de l'estat 2021, mesures de recolzament al sector turístic, hostaleria i comerç i extensió dels terminis de venciment i carència de les op. finançament ICO

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l’exercici 2021, que conté algunes mesures de caràcter fiscal. Tanmateix el passat 23 de desembre es va publicar el Reial Decret-llei 35/2020 de mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç. que inclou també mesures en l’àmbit tributari. D’ambdues destaquem les següents mesures. 

1. Pressupostos Generals de l'Estat per l’exercici 2021.
2. Mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç.

També, al final de la circular, en apartat 3, us recordem resum del contingut sobre la extensió dels terminis del venciment i carència de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval públic canalitzat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), que ja vam publicar a la nostra web  (informació actualitzada coronavirus) el passat novembre. Clica aquí 

3.  Extensió dels terminis del venciment i carència d'operacions de finançament amb aval ICO.

 

1. Pressupostos Generals de l'Estat per l’exercici 2021.

Principals novetats en el IRPF amb efectes 1 de gener de 2021

• Modifica l'escala general de l'IRPF, afegint un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 € a què s'aplicarà un tipus de gravamen del 24,50%.

• Modifica l'escala de retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions i havers passius, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 300.000 € a què s'aplicarà un tipus de retenció del 47,00%.

• Modifica l'escala que s'aplica a la part de la base liquidable de l'estalvi, que grava les rendes de capital, establint un nou tram a la part de la base que excedeixi de 200.000 € a què s'aplicarà un tipus del 26,00% ( 13% estatal i 13% autonòmic).

• En les aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent, el límit màxim d'aquestes aportacions serà de 1.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 2.500 €).

• Modifica el límit màxim general conjunt de reducció aplicable a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, reduint-se de 8.000 € a 2.000 € anuals. Si bé aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que l'increment provingui de contribucions empresarials. Es manté el límit de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l'empresa.

• Pròrroga dels límits excloents per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF per a l'exercici 2021.También es prorroguen per a l'exercici 2021 els límits per a l'aplicació de el règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'IVA .

La magnitud en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals continuarà essent de 250.000 euros i de 125.000 euros per les operacions per les que existeixi obligació d’emetre factura quan el destinatari sigui un empresari o professional.

La magnitud excloent en funció del volum de compres en béns i serveis continua essent per l’exercici 2021 de 250.000 euros.

El límit excloent en funció del volum d’ingressos per el conjunt d’activitats agrícoles, ramaderes i forestals és de 250.000 euros  per a l’exercici 2021.

Principals novetats en l’Impost sobre Societats

• Pel que fa a les normes comunes aplicables a les deduccions per incentivar determinades activitats, el límit incrementat de la deducció a el 50% s'aplica també (a més de a les activitats R + D + i) a les deduccions de produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals, quan aquestes deduccions superin el 10% de la quota íntegra reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. Aquesta modificació entra en vigor l'1 de gener de 2021.

Estableix la possibilitat que el contribuent que participi en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzada per un altre contribuent, pugui aplicar-se la deducció prevista en l'art.36.1 i 3 de la LIS. Caldrà que el productor i el contribuent que participa subscriguin un contracte de finançament, entre d'altres requisits. Aquesta modificació entra en vigor l'1 de gener de 2021.

• Modifica l'exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents, i la deducció per evitar la doble imposició econòmica internacional: dividends i participacions en beneficis, eliminant el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació és superior a 20 milions d'euros, entre d’altres novetats. L'aplicació de l'exempció o la deducció es limitarà a el supòsit que hi hagi un percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis, de al menys el 5%, establint un règim transitori de tributació de 5 anys (2021 -2025) per a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats amb anterioritat a l'1 de gener de 2021 amb un valor d'adquisició superior a 20 milions sense arribar al percentatge de l'5%, sempre que es compleixin la resta de requisits.

Principals novetats en l’Impost sobre el Patrimoni

Amb efectes a partir de l'1 de gener de 2021, incrementa el tipus de gravamen aplicable a l'últim tram de la tarifa de l'escala estatal, que passa del 2,5% al 3,5%, i restableix la vigència indefinida de l'impost.

Principals novetats en l’IVA

El tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits serà del 21%, ​​amb efectes des de l'1 de gener de 2021.

Altres mesures

• El tipus d'interès legal de diners queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l'any 2021.

• El tipus d'interès de demora de la LGT i el tipus d'interès de demora de la Llei general de subvencions serà del 3,75% el 2021.

• L'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021 s'incrementa un 5% aproximadament, i queda establert en les següents quanties:

L'IPREM diari,          18,83 euros.
L'IPREM mensual, 564,90 euros.
L'IPREM anual,   6.778,80 euros.

En els supòsits en què la referència a l'SMI ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que estableix el RD-llei 3/2004, la quantia anual de l'IPREM serà de 7.908,60 euros quan les corresponents normes es refereixin a el salari mínim interprofessional en còmput anual, llevat que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 euros.

 

2. Mesures urgents de suport al sector turístic, la hostaleria i el comerç.

Ajornament de deutes tributaris

Les persones o entitats amb volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 l’any 2020 podran sol·licitar l’ajornament de l’ingrés del deute tributari de totes aquelles declaracions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des del 01-04-2021 al 30-04-2021, ambdós inclosos, sempre que la sol·licitud sigui de quantia inferior a 30.000 euros. L'ajornament serà de 6 mesos, i no es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos.

Mòduls IRPF - IVA

S'incrementa el percentatge de reducció a aplicar al rendiment net en estimació objectiva en la declaració de l'IRPF de l'exercici 2020. La reducció queda fixada, amb caràcter general, en el 20%. Per a les activitats que s'han vist més afectades per les mesures adoptades per combatre la pandèmia pel COVID-19, com són les vinculades al sector turístic, l'hostaleria i el comerç, inclòs el sector de transport urbà col·lectiu i de viatgers per carretera, la reducció s'estableix en el 35%. El nou import de la reducció es tindrà en compte per quantificar el rendiment net a efectes del quart pagament fraccionat corresponents a l'exercici 2020 i per calcular el primer pagament fraccionat corresponent a l'exercici 2021.

Aquests nous percentatges de reducció també s'aplicaran en el règim simplificat de l'IVA sobre l'import de les quotes meritades en 2020 per operacions corrents, i també es tindrà en compte per calcular l'ingrés a compte corresponent a la primera quota trimestral de l'exercici 2021.

S’elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s'estableix legalment per a la renúncia al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA corresponent als exercicis 2020 i 2021. La renúncia a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva per a l'exercici 2021, no impedirà tornar a determinar d'acord amb aquest mètode el rendiment de l'activitat econòmica en 2022. Igualment, per a aquells contribuents que van renunciar a aquest mètode en l'exercici 2020, es permet que puguin tornar a aplicar el mètode d'estimació objectiva en els exercicis 2021 o 2022.

El termini de renúncies i revocacions al mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i als règims especials simplificat i de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, per a l'any 2021 serà des del dia 24-12-2020 fins el 31 de gener de 2021 .

A efectes del càlcul del rendiment anual segons el mètode d’estimació objectiva no es computarà com a període en el que s’hagi exercit l’activitat, tant els dies en que es va declarar l’estat d’alarma en el primer semestre del 2020, com el dies del segon semestre del 2020 en els que estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspesa com a conseqüència de mesures adoptades per l’autoritat competent destinades a corregir l’evolució de la situació epidemiològica derivada del Covid-19.

IRPF. Incentiu fiscal per fomentar la rebaixa de la renda arrendatícia

Els arrendadors que no siguin una empresa o entitat pública, o un gran “tenidor”, que haguessin subscrit un contracte d'arrendament per a ús diferent del d’habitatge, o d'indústria, amb un llogater que destini l'immoble al desenvolupament d'una activitat econòmica classificada en la divisió 6 (Comerç, restaurants i hostalatge, reparacions) o en els grups 755 (Agències de viatges), 969 (Altres serveis recreatius ncop), 972 (Salons de perruqueria i instituts de bellesa) i 973 (serveis fotogràfics, màquines automàtiques fotogràfiques i serveis de fotocòpies) de la secció primera de les tarifes de l'IAE, podran computar en 2021, per al càlcul del rendiment del capital immobiliari, com a despesa deduïble, la quantia de la rebaixa en la renda arrendatícia que voluntàriament hagin acordat a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats meritades en els mesos de gener, febrer i març de 2021

IRPF. Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament

El termini de sis mesos perquè el saldo de dubtós cobrament tingui la consideració de despesa deduïble per a la determinació del rendiment net del capital immobiliari sempre que aquesta circumstància quedi suficientment justificada, quedarà reduït a tres mesos en els exercicis 2020 i 2021. Per tant, quan entre el moment de la primera gestió de cobrament realitzada pel contribuent i el de la finalització del període impositiu hagin transcorregut més de 3 mesos, i no s'hagués produït una renovació de crèdit.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits deduïbles derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s'iniciïn el 2020 i 2021

Els contribuents de l'IS, de l'IRPF o de l'IRNR que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol que compleixin les condicions de l'article 101 de la LIS (entitats reduïda dimensió), en els períodes impositius que s'iniciïn l'any 2020 i en el any 2021 podran deduir, en aquests períodes, les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l'impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l'obligació sigui de tres mesos (abans eren 6 mesos).

 

3.  Extensió dels terminis del venciment i carència d'operacions de finançament amb aval ICO.

Resum del contingut sobre la extensió dels terminis del venciment i carència de les operacions de finançament a autònoms i empreses que han rebut aval públic canalitzat a través de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO).

  1. El termini de venciment dels avals s'estendrà per un període addicional màxim de tres anys.. El venciment total no podrà superar els vuit anys des de la data de formalització.

Les entitats de crèdit, estendran el termini de venciment a la sol·licitud del deutor.

L'ampliació del venciment de l'aval coincidirà amb l'ampliació del venciment del préstec avalat.

  1. A sol·licitud del deutor, les entitats de crèdit augmentaran el termini de carència en l'amortització del principal en un màxim de dotze mesos addicionals, no podent superar, el termini total, un màxim de vint-i-quatre mesos.

El capital corresponent a les quotes del període de carència, previ acord de les parts, es podrà acumular a l'última quota del préstec, prorratejar-se en les quotes restants o amortitzar-se mitjançant combinació de tots dos sistemes.

Mancant acordes prorratejarà en les quotes restants.

  1. Requisits per a sol·licitar l'aplicació de les mesures anteriors:

  2. Que hi hagi sol·licitud del deutor.

  3. Que de l'operació de finançament avalat, o d’altres, el deutor no tingui imports impagats, que no figuri en situació de morositat en fitxers de CIRBE i que no estigui subjecte a procediment concursal.

  4. Que el finançament avalat s'hagi formalitzat abans del 18 de novembre 2020

  5. Que la sol·licitud per part del deutor a l'entitat no sigui mes tarda del 15 de maig del 2021.

  6. Les entitats de crèdit disposaran d'un màxim de 30 dies naturals per a resoldre la sol·licitud del deutor.

  7. De la formalització en escriptura pública de l'extensió dels terminis de venciment i carència, els drets aranzelaris notarials i registrals hi seran bonificats en un 50 per cent

Quan els ajornaments es vagin a formalitzar en document públic, l'entitat ho elevarà a públic unilateralment, sempre que el deutor no manifesti expressament la seva voluntat de comparèixer davant el notari per a l'atorgament bilateral.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal