Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Model 720 - Obligació d'informar sobre béns i drets a l'estranger 2020

El model 720 de declaració de bens i drets a l'estranger, obliga als contribuents residents fiscals a Espanya, tant persones físiques com jurídiques, a presentar declaració informativa sobre determinats benes situats a l’estranger.

LA DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ FINALITZA EL PROPER DIA 31 DE MARÇ DEL 2021,
I EL RÈGIM SANCIONADOR PER FALTA DE PRESENTACIÓ ÉS MOLT GRAVÓS

Els béns i drets situats a l’estranger que s’han de declarar són els següents:

Comptes en entitats financeres situades a l’estranger.

La informació es refereix a comptes corrents, d’estalvi, imposicions a termini, comptes de crèdit, i qualssevol altres comptes o dipòsits amb independència de la modalitat o denominació que adoptin i que existeixi o no retribució situats en entitats financeres a l’estranger.

No existirà l’obligació d’informació sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 euros, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre de l’any. En cas de superar-se qualsevol d’aquests límits conjunts haurà d’informar-se sobre tots els comptes.

Valors, drets, assegurances i rendes dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.

S’haurà d’informar sobre qualssevol títols, actius, valors o drets representatius del capital social, fons propis o patrimoni de tot tipus d’entitats, o de la cessió a tercers de capitals socials, dels quals siguin titular i que es trobin dipositats o situats a l’estranger, així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin tomadors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.

Estaran exclosos de l’obligació d’informació els valors, segons com pertocarà en cada cas, no superin, conjuntament els 50.000 euros. Si es superés aquesta quantitat s’haurà d’informar sobre tots els títols, actius, valors, drets, assegurances o rendes.

Béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

No existirà obligació d’informar sobre cap immoble o dret sobre bé immoble quan els valors al fet que es refereixen no superessin, conjuntament els 50.000 euros. En cas de superar-se aquest límit conjunt haurà d’informar-se sobre tots els immobles i drets sobre béns immobles.

La declaració s’haurà de presentar pels titulars, representants, autoritzats o beneficiaris.

 

OBLIGACIÓ D’INFORMACIÓ I DADES A SUBMINISTRAR

S’estableixen les següents dades a subministrar per a cada un dels citats béns i drets:

OBJECTE

OBLIGAT

INFORMACIÓ

Comptes


 

Titulars
Representants
Autoritzats
Beneficiaris
Apoderats
Titulars Reals


 

Dades de l'entitat Financera
Dades del compte:

-Identificació
-Dates apertura
-Saldo 31/12
-Saldo mitjà últim trimestre

Valors

Titulars
Titulars Reals

Dades de l'entitat, del tercer cessionari, receptor
Dades dels valors

Assegurances de vida o invalidesa

Prenedors

Dades de l'entitat
Valor de rescat a 31/12

Rendes temporals o vitalícies

Beneficiaris

Dades de l'entitat
Valor de capitalització a 31/12

Immobles i drets sobre immobles

Titulars

Titulars reals

Usdefruit

Nua Propietat

Identificació de l'immoble: urbà, rústic
Situació de l'immoble: adreça
Data d'adquisició
Valor d'adquisició

 

TERMINI PER PRESENTAR LA DECLARACIÓ

La declaració corresponent a l’exercici 2020 s’haurà de realitzar abans del 31 de març de l’any 2021.

Per als anys successius o quan s’hagués presentat el Model 720 en exercicis anteriors, existirà obligació de presentar declaració si el valor conjunt per cada un dels tipus de béns i drets indicats  experimenta un increment superior a 20.000 euros respecte dels que van determinar la presentació de la última declaració, o quan es produeixi, durant l’exercici, la extinció respecte als elements que s’hagin declarant prèviament en exercicis anteriors.

 

INFRACCIONS I SANCIONS

Es qualifica com a infraccions molt greus:

  1. No presentar la declaració informativa en termini.
  2. Presentar de forma incompleta, inexacta o amb dades falses.
  3. Presentar per mitjans diferents als electrònics, informàtics o telemàtics.


La normativa estableix un règim d'infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’ incompliment d'aquestes obligacions d'informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d'informació seria de 10.000 €.


A més, estableix una sanció pecuniària proporcional del 150% de la quota resultant de regularitzar guanys patrimonials no justificats, que tenen causa en els incompliments relatius a aquesta obligació d'informació sobre béns i drets situats a l'estranger.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.

Departament Fiscal