Buscador per paraules:

Circular Fiscal - Mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19

El passat 13 de març va sortir publicat al BOE el RDL 5/2021 de 12 de març, mitjançant el qual s'estableixen mesures extraordinàries de recolzament a la solvència empresarial amb la mobilització d’un paquet de 11.000 milions d’euros en ajudes directes a les empreses.

El paquet s’articula al voltant de quatre línies d’actuació per a les que es creen tres fons d’ajudes destinats a empreses viables en les que la seva situació patrimonial s’hagi deteriorat com a conseqüència de la pandèmia.

Condicions d’elegibilitat d’empreses i autònoms

Hauran de complir en el moment de presentació de la sol·licitud els següents requisits:

 • No haver estat condemnat amb sentència ferma a la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques  o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic de influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de la que hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques, així com de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en qualsevol procediment i no estar declarat en concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un paradís fiscal.

Tanmateix hauran d’assumir els següents compromisos:

 • Hauran de mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins el 30 de juny de 2022.
 • No podran repartir dividends durant els exercicis 2021 i 2022.
 • No podran aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de l’aplicació d’alguna de les mesures.

1.- Línia Covid d’Ajudes directes a autònoms i empreses

Objectiu

Les ajudes directes rebudes pels autònoms i empreses tindran caràcter finalista i hauran d’aplicar-se a la satisfacció del deute i pagament a proveïdors i d’altres creditors, financers i no financers, així com als costos fixes, sempre i quan aquests s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i provinguin de contractes anteriors al 13 de març de 2021. Aquesta línia ve dotada amb la quantitat de 7.000 milions d’euros.

Beneficiaris

 1. Els empresaris i professionals i entitats activitat a la qual estiguin adscrits a 13 de març de 2021 a un dels sectors definits a l’ANNEX I d’aquest Reial Decret Llei, quan el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, a l’IVA en el 2020 hagi caigut més d’un 30% respecte al 2019; així com els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF.
 2. En el supòsit que tributin a l’Impost de Societats en el règim de tributació consolidada, el volum d’operacions a considerar per determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.
 3. No podran optar els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que compleixin els requisits establerts en els apartats anteriors i que a la declaració de l’IRPF corresponent al 2019 hagin declarat un rendiment net negatiu per les activitats econòmiques en les que s’hagués aplicat el mètode d’estimació directa per la seva determinació o, en el seu cas, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l’Impost de Societats abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de base imposables negatives.

Import de l’ajuda

 1. 3.000 euros per a empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva a l’IRPF.
 2. Per aquells empresaris i professionals quan el volum d’operacions anual a l’IVA hagi caigut més d’un 30% a l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajuda màxima que es concedirà serà del:

El 40% de la caiguda del volum d’operacions durant el 2020 respecte al 2019 que superi l’esmentat 30% quan l’empresari o professional apliqui el règim d’estimació directa a l’IRPF, així com a les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors.

El 20% de la caiguda del volum d’operacions durant el 2020 respecte al 2019 que superi l’esmentat 30% quan les entitats, empresaris i professionals i establiments permanents tinguin més de 10 treballadors.

L’ajuda no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros

 

2.- Línia per a la reestructuració de deute financer COVID

Objectiu

Aquest segon eix d’actuació inclou un conjunt de mesures de recolzament i flexibilització dels préstec que comptin amb aval públic, permeten que el ICO s’incorpori als processos de refinançament i reestructuració que pactin els bancs i els seus clients, protegint l’estabilitat financera. Aquesta línia ve dotada amb la quantitat de 3.000 milions d’euros.

Beneficiaris

Les ajudes podran destinar-se a les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat que s’establiran en un posterior Acord de Consell de Ministres i dins d’un procés de renegociació pactat pels clients amb les entitats financeres.

Ajudes

 1. Ampliació per un període addicional del venciment dels préstecs amb aval públic.
 2. Conversió dels préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries al tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.
 3. Concessió d’ajudes directes destinades a reduir el finançament amb aval públic sol·licitat durant la pandèmia.

 

3.-Línia per a la recapitalització d’empreses afectades pel COVID

Objectiu

Aquesta tercera línia va dirigida a reforçar els balanços de les empreses que eren viables al desembre del 2019, però que s’enfronten a problemes de solvència com a conseqüència de la pandèmia. Aquesta línia està dotada amb un fons de 1.000 milions d’euros i serà gestionat per COFIDES, empresa amb capital públic-privat.

Beneficiaris

Empreses que es trobin en dificultats temporals de solvència i que no puguin accedir a les ajudes del Fons de recolzament a la solvència d’empreses estratègiques gestionat pel SEPI.

Ajudes

Les ajudes es realitzaran en forma d’instruments financers, com préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres.

 

4.- Línia  en l’àmbit concursal

Les mesures d’aquesta línia són les següents:

 • S’amplia fins el 31 de desembre el termini per a que el concursat pugui presentar una modificació del conveni concursal.
 • Fins el 31 de desembre el deutor no tindrà l’obligació de sol·licitar la liquidació de la massa activa. 
 • Fins el 31 de desembre el deutor que tingui homologat un acord de refinançament podrà modificar l’acord que tingui en vigor o establir-ne un de nou.
 • Fins el 31 de desembre el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs, hagi o no comunicat al Jutjat competent l’obertura de negociacions amb els creditors per arribar a un acord de refinançament, un acord extrajudicial de pagaments o adhesions a una proposta anticipada de conveni.

 

Ajornament de deutes tributatris

Per últim, volem fem menció de la mesura de caràcter tributari establerta a la Disposició Addicional 3a d’aquest Reial Decret Llei, la qual permet la concessió de l’ajornament de totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions quan el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’1 d’abril fins el 30 d’abril de 2021.

Aquests ajornaments també seran aplicables als deutes tributaris als que facin referència les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària.

 1. Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l’obligat a realitzar ingressos a compte.
 2. Els corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir l’obligat a realitzar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats.

L’ajornament serà de 6 mesos i no meritaran interessos durant els quatre primers mesos, i el deutor no pot ser una persona o entitat amb un volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant l’any 2020.

 ANNEX I   -  CNAE Línia Covid d’Ajudes directes a autònoms i empreses

CNAE-2009

Descripció activitat

0710

Extracción de minerales de hierro.

1052

Elaboración de helados.

1083

Elaboración de café, té e infusiones.

1101

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

1103

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas.

1413

Confección de otras prendas de vestir exteriores.

1419

Confección de otras prendas de vestir y accesorios.

1420

Fabricación de artículos de peletería.

1439

Confección de otras prendas de vestir de punto.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

1813

Servicios de pre-impresión y preparación de soportes.

1814

Encuadernación y servicios relacionados con la misma.

1820

Reproducción de soportes grabados.

2051

Fabricación de explosivos.

2441

Producción de metales preciosos.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

2731

Fabricación de cables de fibra óptica.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

3530

Suministro de vapor y aire acondicionado.

4616

Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero.

4617

Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

4634

Comercio al por mayor de bebidas.

4636

Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería.

4637

Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias.

4638

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios.

4639

Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco.

4644

Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza.

4648

Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería.

4719

Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados.

4724

Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados.

4725

Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

4751

Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados.

4762

Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados.

4771

Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados.

4772

Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados.

4777

Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados.

4782

Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos.

4789

Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos.

4799

Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.

4931

Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4932

Transporte por taxi.

4939

Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

5221

Actividades anexas al transporte terrestre.

5222

Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5530

Campings y aparcamientos para caravanas.

5590

Otros alojamientos.

5610

Restaurantes y puestos de comidas.

5621

Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629

Otros servicios de comidas.

5630

Establecimientos de bebidas.

5813

Edición de periódicos.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

7420

Actividades de fotografía.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7712

Alquiler de camiones.

7721

Alquiler de artículos de ocio y deportivos.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

7733

Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores.

7734

Alquiler de medios de navegación.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7739

Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

8299

Otras actividades de apoyo a las empresas.

9001

Artes escénicas.

9002

Actividades auxiliares a las artes escénicas.

9004

Gestión de salas de espectáculos.

9102

Actividades de museos.

9103

Gestión de lugares y edificios históricos.

9104

Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.

9200

Actividades de juegos de azar y apuestas.

9311

Gestión de instalaciones deportivas.

9313

Actividades de los gimnasios.

9319

Otras actividades deportivas.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

9329

Otras actividades recreativas y de entretenimiento.

9523

Reparación de calzado y artículos de cuero.

9525

Reparación de relojes y joyería.

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9604

Actividades de mantenimiento físico.

 

Pendents de que es publiqui l'ordre de desenvolupament que reguli el tràmit. Tant punt es publiqui, contactarem amb les possibles empreses beneficiàries.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal