Buscador per paraules:

Subvenció a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat

novembre 2023

SUBVENCIÓ A LA CONTRACTACIÓ LABORAL DE PERSONES EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT

El dia 2/11/2023 s’ha publicat al DOGC la convocatòria per a l’any 2023 del programa de subvencions per a la contractació laboral de persones en situació de major vulnerabilitat. Les empreses que aquests dies han fet contractacions i complien amb els requisits, ja han estat informades al moment de fer les altes de les persones treballadores.

Acció Subvencionable:

 • Es subvenciona la contractació amb la modalitat de contracte indefinit a temps complet i per empreses que tinguin el centre de treball a Catalunya.
 • Es podran subvencionar els contractes que es subscriguin entre el 3.11.2023 i el 29.12.2023 en la modalitat d’indefinits a jornada complerta.
 • No són subvencionables els contractes fixes discontinus.
 • Els contractes subvencionables s’han de subscriure en les categories professionals de la 3 a l’11.
 • Manteniment de l’ocupació de la persona contractada amb les mateixes condicions dels contractes durant un període de 36 mesos.
 • Determinats col·lectius (es detallen més endavant)

Requisits per accedir a la subvenció:

 • L’empresa no ha d’haver estat condemnada a la pèrdua de subvencions
 • Estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda
 • Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats.
 • Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball amb persones amb discapacitat.
 • Complir amb l’obligació d’indicar els mitjans que s’utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Complir els requisits establerts de política lingüística.
 • No haver estat sancionat durant els dos anys anteriors a la convocatòria, sempre que aquesta hagi esdevingut ferma, amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l’accés d’ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació o formació professional per a l’ocupació. 
 • Complir amb l’obligació de tenir registrat i implantat el Pla d’Igualtat en cas d’empreses de més de 50 treballadors.
 • Complir amb l’obligació d’igualtat efectiva de dones i homes, no haver estat sancionat amb sancions greus o molt greus.
 • Disposar de Servei de Prevenció de Riscos.
 • Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones
 • Respectar el dret d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • Disposar de l’acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de transparència.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
 • Les contractacions han de ser de nova incorporació.

A part s’ha de tenir en compte que a les bases d’aquestes convocatòries diu que, les convocatòries podrien determinar si la nova contractació ha de suposar un increment de treballadors en comparació amb la mitjana d’ocupació dels 12 mesos previs, a les convocatòries que han sortit no en fa referència, però millor tenir-ho en compte. 

Persones destinatàries:

 • Persones en situació de desocupació majors de 45 anys (DONO).
 • Dones desocupades de 30 o més anys en situació de vulnerabilitat (DONO).  
 • Es consideren dones en situació de vulnerabilitat les que compleixin un o més dels següents requisits:
  • Dones destinatàries de la renda garantida de ciutadania.
  • Dones en situació de violència masclista
  • Dones que siguin mares de famílies monoparentals.
  • Dones amb situació de discapacitat reconeguda legalment
  • Dones desocupades no perceptores de prestació
 • Persones desocupades de llarga durada de 30 anys o més. S’entén per llarga durada la situació de desocupació d’un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els 18 mesos anteriors a la contractació objecte de la subvenció.
 • Persones desocupades migrades d’origen extracomunitari de 30 anys o més.

Important:

 • Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa empresa en els darrers 12 mesos abans de la contractació.
 • En el cas del col·lectiu de dones desocupades de 30 anys o més en situació de vulnerabilitat, la selecció de les candidates es farà obligatòriament mitjançant una oferta d’ocupació presentada davant l’oficina del SOC.

Quantia:

 • Grups 3 a 7: 1.324,28 euros mensuals (x 12 mesos màxim)
 • Grups 8 a 11: 1.033,65 euros mensuals (x 12 mesos màxim)

Manteniment de l’ocupació de la persona contractada durant un període de 36 mesos: Tot i que la subvenció es cobra per un màxim 12 mesos s’ha de tenir en compte que l’acció subvencionable dura 36 mesos, per tant, durant aquests 3 anys que s’ha de mantenir d’alta a la persona contractada amb les mateixes condicions del contracte, en cas contrari s’haurà de retornar la part proporcional segons un escalat de devolucions publicat en la mateixa convocatòria.

Termini de presentació:

 • El termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció és fins el 29.12.2023 a les 15:00h.

Per a aquesta convocatòria s’estableix un màxim de 5 contractes subvencionables per empresa.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral i Departament d’ Ajuts i Subvencions

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES