Buscador per paraules:

RD 5/2023 - Noves Mesures de conciliació

Juliol 2023

RD 5/2023 – NOVES MESURES DE CONCILIACIÓ

Tal i com ja vam anticipar a la circular del mes de gener sobre novetats legislatives per aquest any,  el dijous passat es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 5/2023, de 28 de juny que estableix noves mesures per a la conciliació de la vida familiar i professional que han entrat en vigor el 30/6/2023.

Aquestes mesures són les següents:

Permisos retribuïts:

  • S'amplia el permís per matrimoni a les parelles de fet. Les parelles de fet tindran dret als 15 dies de permís per registre igual que els matrimonis (fins ara només si ho contemplava el conveni col·lectiu).
  • S’amplia a 5 dies el permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. Fins ara aquest permís era respecte al cònjuge o familiars fins a segon grau per consanguinitat o afinitat. Amb aquest RD aquest permís s’amplia també a les parelles de fet, als familiars consanguinis de la parella de fet i a qualsevol altre persona que  convisqui amb la persona treballadora tinguin o no parentiu.
  • El permís de dos dies per mort de familiars (que no ha canviat la seva durada) s’amplia també a les parelles de fet i a parents d’aquestes fins a segon grau.
  • Nou permís de 4 dies a l’any per faltar a la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la presència immediata de la persona treballadora. Les hores en que es gaudeixi d’aquest permís seran remunerades fins a un màxim a les equivalents a 4 dies l’any. S’haurà de justificar la causa.

Permís no retribuït:

Permís parental de 8 setmanes per a la cura de fill (o menor acollit per temps superior a un any):

  • Podrà gaudir-se fins que el menor compleixi 8 anys.
  • Durada no superior a 8 setmanes que podran ser contínues o discontínues, a temps complet o parcial.
  • Es desenvoluparà reglamentàriament.
  • Correspon a la persona treballadora especificar la data d’inici i final del permís i ho ha de comunicar a l’empresa amb un preavís de 10 dies excepte situacions de força major que ho impedeixin.

Comentari: Sembla que caldrà comunicar-ho a la Seguretat Social, però a hores d’ara no hi ha cap tràmit obert al respecte.

Adaptació de jornada

S'amplia el dret a l'adaptació de la jornada a les persones treballadores amb persones dependents a càrrec: (fins ara per atendre fills menors de 12 anys)

A partir d’ara també quan s'acreditin deures de cura respecte dels fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora, així com d'altres persones dependents quan convisquin en el mateix domicili, i que per raons d’edat, accident o malaltia no puguin valer-se per si mateixes.

Aquesta adaptació (que és per acord entre les parts) en cas de negativa de l'empresa, s’haurà de justificar aquesta oposició o, en el seu cas, donar una eventual solució alternativa.

Reducció de jornada per guarda legal

S'amplia el dret a la reducció de jornada per cura de familiars a les parelles de fet i als seus familiars consanguinis.

Excedència per cura de familiars

S'amplia el dret a l’excedència per cura de familiars a les parelles de fet i als seus familiars consanguinis.

Altres mesures

Maternitat i Paternitat:  En cas de parts o adopció múltiple o discapacitat del fill, fins ara es preveia una ampliació d’aquestes suspensions de 15 dies per cada progenitor. Amb aquest RD en cas de ser progenitor únic es podrà disfrutar de 30 dies més.

Consideració de discriminació per raó de sexe: El tracte desfavorable a dones i homes per l’exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral serà considerat discriminació per raó de sexe.

Nul·litat dels acomiadaments durant l’exercici d’aquests nous  permisos i drets

En cas d’acomiadament en els períodes en que es gaudeixi de les reduccions de jornada d’aquest RD es consideraran a temps complet a efectes de còmput de la indemnització.

Comentari: A excepció del permís de 15 dies per registre de la parella de fet, la norma no deixa clar si cal ser parella de fet registrada als efectes de gaudir de les altres mesures de conciliació establertes en aquesta norma per la qual cosa haurem d’esperar a les possibles interpretacions que se’n facin.

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES