Buscador per paraules:

Obligatorietat de cotització dels alumnes que realitzen pràctiques no remunerades

                                                                                                                                     Desembre 2023

CIRCULAR LABORAL: OBLIGATORIETAT DE COTITZACIÓ DELS ALUMNES QUE REALITZEN PRÀCTIQUES NO REMUNERADES

A partir de l’1 de gener del 2024, els alumnes que fan pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació han d'estar donats d'alta a la Seguretat Social i cotitzar (de moment amb importants reduccions, pel 2024 el 95%) durant el període que duren aquestes pràctiques. Si teniu alumnes en pràctiques no remunerades i voleu que us realitzem els tràmits que comporta aquesta circular cal que ens ho comuniqueu abans del 28/12/2023.

Aquesta mesura afecta l'alumnat que:

 • ha iniciat les pràctiques el 2023 i les finalitza durant el 2024.
 • inicia les pràctiques el 2024.

Concretament, s'aplica en el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) d’FP de:

 • cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior.
 • cursos d’especialització.
 • itineraris formatius específics.
 • programes de formació i inserció

Aquesta mesura no afecta l'alumnat en el règim actual de l'FP Dual.

Consideracions a tenir en compte:

 1. L'alumne o alumna ha de tenir el número de la Seguretat Social

És indispensable que l'alumne o alumna disposi del seu número de la Seguretat Social.

En el cas de ser alumne estranger sense permís de residència, pot obtenir una autorització de residència per arrelament per a la formació, per un període de dotze mesos, si acredita la permanència continuada a Espanya durant un període mínim de dos anys d'acord amb l'article 124 del Reial decret 557/20211 (Autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals).

 1. Cotització de les pràctiques formatives no remunerades

Correspon a l'empresa, institució o entitat on l’alumnat desenvolupa les pràctiques el compliment de les obligacions de seguretat social, excepte que l'acord formatiu reculli que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa.

En determinades circumstàncies, el Departament d’Educació podria acordar amb el centre de treball assumir les obligacions davant la Seguretat Social. Aquests altres supòsits es comunicaran a mesura que es disposi de la informació.

L'empresa o entitat ha de sol·licitar a la Tresoreria, si no el té, l’assignació d’un codi de compte de cotització específic amb TRL 993 per a l’alumnat en pràctiques. Per fer aquest tràmit cal tenir una autorització de la TGSS que pot trigar de 24 a 48 hores.

L'empresa ha de comunicar a la TGSS les dades següents:

 • altes,
 • baixes,
 • cotitzacions, i liquidacions trimestrals que inclouen:
  • els dies efectius de pràctiques;
  • els dies previstos de pràctiques en el cas de: situacions d'incapacitat temporal derivada de les contingències professionals, naixement i la cura de menor, risc durant l'embaràs o la lactància natural.
  • la no realització de pràctiques formatives en un determinat mes.
 1. Terminis

Comunicació d’ altes i baixes a la TGSS: 10 dies naturals des de l'inici o la finalització de les pràctiques.

Comunicació dels dies de pràctiques realitzats cada mes o previstos: es comunicaran a partir del primer dia del mes següent al que corresponguin i com a màxim el penúltim dia de mes següent a la finalització del trimestre (29 abril, 30 juliol, 30 d’octubre i 30 de desembre).

Presentació de les liquidacions de quotes: s'han de fer el mes següent al trimestre natural:

 • l'ingrés de les quotes corresponents als mesos de gener, febrer i març es liquidaran el mes d'abril;
 • les quotes d'abril, maig i juny, el mes de juliol;
 • les quotes de juliol, agost i setembre, el mes d'octubre;
 • les quotes d'octubre, novembre i desembre el mes de gener.
 1. Base de cotització

La base de cotització mensual aplicable als efectes de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent en cada moment respecte del grup de cotització 8, pel nombre de dies de pràctiques formatives fetes en el mes natural amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7.

En aquests moments encara no es coneixen les bases mínimes del 2024 per la qual cosa no es pot quantificar.

 1. Quota

S’establirà una quota fixe empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals amb una reducció del 95 % en la cotització per contingències comunes. L’import de la quota es determinarà als  Pressupostos Generals de l’ Estat (normalment es publiquen sobre el 28 de desembre) i a l’ Ordre de Cotització del 2024.

Un cop aplicada la bonificació, es preveu que la quota serà de 0,41 € per dia en què s’hagin fet pràctiques formatives, aproximadament. Els càlculs són el resultat de les cotitzacions als contractes formatius i a les beques per al 2023. Cal esperar els propers pressupostos generals de l’Estat.

 1. Acció Protectora

La quota no inclou la cobertura de la incapacitat temporal derivada de les contingències comunes, ni atur, ni FOGASA, ni FP.

Cobertura en cas de contingències professionals: Les prestacions que corresponguin per la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències professionals s'abonaran en tot cas, per l'empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin aquells, o, si és el cas, pel centre de formació responsable de l'oferta formativa, mitjançant pagament delegat. Compte que l’empresa haurà d’avançar la prestació a l’alumne i la TGSS els retornarà a l’empresa posteriorment.

Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació, aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES