Buscador per paraules:

Circular Laboral - Calendaris Laborals, a compte conveni i altres 2024

Desembre 2023

CIRCULAR LABORAL: CALENDARI LABORAL, A COMPTE DEL CONVENI I ALTRES

Festes anuals de Catalunya pel 2024

De les  tretze festes se n’haurà de triar una entre el 6 de gener, l’1 d'abril, el 24 de juny i el 26 de desembre que tindrà caràcter recuperable. Les altres tindran caràcter retribuït i no recuperable.

A banda d’aquestes festes n’hi ha dues de locals per cada municipi, a Valls seran el divendres 2/2/2024 i el dimarts 25/6/2024, a Salou seran el divendres 2/2/2024 i el dimecres 30/10/2024.

El fet que algun festiu caigui en dissabte que per molts és no laborable, sempre provoca dubtes i consultes. No és que s’hagi de recuperar, però aquest fet fa que el número d’hores de treball sigui més alt i per això caldrà estar atents al nombre d’hores anuals que es treballen en relació a les hores establertes pels diferents convenis col·lectius, que de ben segur en molts casos obligarà a fer dies extres de festa per compensar aquestes hores treballades de més. Això és el que anomenen dies de festa per diferència horària. Aquests dies els hauríem de diferenciar de les vacances, perquè mentre que les vacances cada any són els mateixos dies, normalment 30 de naturals o 22 de laborables, els dies de diferència horària variaran cada any segons la configuració del calendari i les festes i per això no ha de ser un dret consolidat.

Aquests dies, en tot cas també cal tenir-los en compte alhora de fer liquidacions. En els quadres horaris, dels que parlem a continuació, veureu que també fem referència a aquest diferencial d’hores. El dia festiu que es triï com a recuperable també es podria compensar amb aquesta diferència horària.

Horari assessories any 2024

  • L’horari d’atenció al públic per l’any 2024 de Parés i Aubia & Ràfols, a totes les nostres oficines serà els matins de 8:30 a 13:30. A les tardes les oficines romandran tancades al públic atenent-se consultes telefòniques i correus electrònics de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00 o visites convingudes.
  • L’horari d’estiu (durant el qual no hi haurà servei a la tarda) anirà enguany del 22 de juliol al 15 de setembre.
  • Totes les oficines estaran tancades totes les tardes dels divendres i els dies 5 de gener (vigília de Reis) i 28 de març ( Dijous Sant).
  • El dia 27/12/2024 totes les nostres oficines estaran tancades.
  • L’oficina de Valls romandrà tancada la setmana del 12 al 18 d’agost

Aquestes dates i els períodes i dies límit de pagament dels impostos fiscals estan reflectits al calendari que us farem arribar durant el mes de desembre i a la nostra pàgina web. Si no us arriba, demaneu-lo a la recepció de les assessories.

Quadres horaris

Ja hem començat a preparar els quadres horaris per l’any 2024, per la qual cosa preguem que si teniu previst algun canvi d’horari respecte a aquest any ens ho feu saber el més aviat possible. Els trobareu al portal web a partir de la segona setmana de desembre al mòdul laboral. Com cada any us adjuntarem un quadre d’Excel amb el càlcul de les hores per tal de què tingueu més informació, i posar-ho en relació a les hores de conveni, i podeu manipular les dates de vacances, horari, etc.

El motiu de donar-los com més aviat millor és que ens els pugueu tornar si cal fer qualsevol modificació, càlcul, revisió o adaptació a l’horari que realment s’està realitzant, incloure variants d’alguna secció, per reflexar-hi la forma de compensació de la diferència horària envers el conveni, fixar períodes de vacances o criteris  d’empresa sobre aquestes (per exemple ens quins períodes es poden fer vacances, períodes d’exclusió de vacances, quants dies seguits es poden fer, etc).

Incloure totes aquestes particularitats al calendari des del començament d’any, sempre serà més aclaridor i lògicament hem d’aconsellar que es comuniqui i signi pels treballadors o els seus representants.

Pel 2024  també hem de tenir en compte que  l’acord de Govern entre PSOE i SUMAR inclou una reducció de la jornada laboral “sense reducció salarial”. Per tant es preveu una modificació legislativa per passar de les 40 hores setmanals que recull actualment l'Estatut dels Treballadors a les 38,5 hores al 2024, i a les 37,5 l’any 2025. Veurem quan surt publicat i a partir de quan caldrà aplicar aquesta reducció.

Registre Horari

Recordeu que és obligatori portar el registre de la jornada. En aquest sentit us informem que en la majoria de les visites de la Inspecció de Treball, demanen aquests registres.

L’obligatorietat del registre permet a la Inspecció, comprovar la realització i pagament d’hores extres, treball nocturn, compliment de descansos setmanals, treball en festius, etc, i si es retribueixen adequadament aquestes hores.

Normalment aquestes condicions especials es regulen en els convenis col·lectius, per la qual cosa us recomanem que si realitzeu alguns d’aquests aspectes, us poseu en contacte amb nosaltres per tal d’explicar-nos què feu, revisar si el que feu s’adapta al conveni, i si cal buscar solucions preventives.

Establiment de sous anuals i a compte de conveni

Els convenis s’acostumen a negociar per a 2 o 3 anys de vigència i ja estableixen els increments per tots aquests anys, i a finals de cada d’any alguns estableixen una regularització d’acord amb l’IPC real o altres índex de naturalesa similar. Per això, tan aviat com es coneix l’IPC de l’any anterior, (això acostuma a ser al voltant del 15 de gener), en els convenis que es pot, adaptem els salaris de l’any nou al que diu el conveni i intentem que els fulls de salaris de gener ja surtin amb l’increment que correspongui, ja bé sigui confeccionant taules salarials o recomanant un a compte del conveni, i parlem amb les empreses afectades.

A partir d’aquí cada empresa decideix què fer. La veritat és que hi ha diverses possibilitats i cal analitzar conveni per conveni, empresa per empresa i gairebé treballador per treballador. El nostre Departament Laboral està preparat per atendre aquest tipus de consultes, per la qual cosa intentarem anar-vos avançant informació perquè aquests temes quedin clars. Es important de cara el pressupost que les empreses puguin conèixer amb antelació els sous anuals i els costos corresponents amb la qual cosa us recomanem que busqueu un moment per tractar aquest tema i fer un cop d’ull als sous i nòmines. Demaneu-nos hora per fer-ho i marcar les pautes a seguir durant l’any 2024. Adjuntem un quadre del que marca cada conveni col·lectiu a nivell salarial en aquests moments (cliqueu aquí per accedir-hi)

Tingueu en compte que l’IPC avançat de novembre del 2023 es situa entorn el 3,2%. S’haurà de veure com acaba l’any, us anirem informant.

Responsabilitat civil, patronal i assegurança obligatòria de conveni

Us recordem la necessitat i obligació de tenir aquestes assegurances a l’empresa, en ordre i actualitzades en cada moment. La de conveni és obligatòria, mentre que la de Responsabilitat Civil que inclogui la patronal si teniu treballadors, és aconsellable, i cal revisar-ne imports, capitals, franquícies i condicions, en qualsevol tipus d’activitat. Podeu demanar-nos qualsevol consulta i pressupost sobre aquestes matèries posant-vos en contacte amb el nostre departament d’assegurances.

Protocol d’ assetjament

Us recordem l’obligació de totes les empreses de tenir un protocol per a la prevenció de l’assetjament en l’àmbit laboral confeccionat i implantat a l’empresa.

El fet de no tenir-lo implantat pot comportar conseqüències administratives (sanció de la Inspecció de Treball),  civils (pagament d’indemnitzacions),  laborals o fins i tot penals, a banda dels efectes d’informació a tots els treballadors sobre els drets i obligacions que comporta.

La Inspecció de Treball realitza molts controls sobre el compliment d’aquesta obligació.

En alguns ajuts ja és requisit per accedir-hi el fet de tenir -lo fet i implantat.

Plans d’igualtat de les empreses

Com ja hem anat indicant en diferents circulars, les empreses de més de 50 treballadors tenen l’obligació de confeccionar un pla d’igualtat.

La inspecció de treball està fent campanyes de control sobre el compliment d’aquesta obligació.

Les noves bonificacions de la seguretat social i les subvencions a la contractació que estan sortint ja posen com a requisit indispensable per poder-s’hi acollir tenir confeccionat i registrat el pla d’igualtat a les empreses obligades.

En cas de que hi estigueu obligats i vulgueu més informació o pressupost, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

Igualtat de remuneració per raó de sexe

L’empresari està obligat a pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa i/o indirectament, i qualsevol que sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions.

L’empresari està obligat a portar un registre salarial de la seva empresa amb els  valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla,  desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

A l’octubre del 2020 va sortir publicat el RD 902/2020 del 13 d’octubre que va entrar en vigor a l’abril del 2021, i que en desenvolupa el contingut mínim. Les diferents interpretacions d’aquesta norma sobre els salaris a tenir en compte i el tractament de les dades ha dificultat la confecció d’aquest registre.

Actualment ja hi ha un model de registre retributiu consensuat, publicat pel Ministeri d’ Igualtat, i els programes informàtics ja s’han adaptat per tal d’ extreure la informació necessària, per la qual cosa, un cop tancat l’any 2023 i durant el primer trimestre del 2024 realitzarem els registres salarials corresponents a l’any 2023.

Enviarem una circular específica sobre aquest servei.

En referència a aquests tres últims apartats (protocols d’assetjament, plans d’igualtat i registre retributiu), podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral per demanar-nos més informació, per participar en les accions formatives que anirem realitzant o per demanar-nos pressupost per fer-ne la implantació a la vostra empresa.

Prevenció de Riscos Laborals

Us recordem l'obligació de tenir contractat el servei de Prevenció de Riscos Laborals quan com a mínim hi ha un assalariat contractat per compte d'altri, per la qual cosa si no teniu contractat cap servei o l’empresa on teniu contractat aquest servei considereu que no s'ajusta a les vostres necessitats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i us demanarem pressupostos o buscarem altres opcions.

Recordar-vos també l’obligatorietat de prendre les mesures de formació i reconeixements mèdics en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol ampliació, aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

               

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES