Buscador per paraules:

Nou sistema de bonificacions a la seguretat social a partir de l'1/9/2023

Juny 2023

NOU SISTEMA DE BONIFICACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL A PARTIR DE L’ 1/9/2023

El RD Llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes, modifica el sistema d'incentius o bonificacions a la contractació laboral actuals.

Amb efectes de 01/09/2023, entraran en vigor les noves bonificacions en les quotes de la Seguretat Social. Aquesta norma també estableix canvis en les bonificacions actuals.

Col·lectius que es podran bonificar:

 • Persones d’atenció prioritària (inclou aturats de llarga durada i menors de 30 anys amb baixa qualificació beneficiaris del sistema de garantia juvenil)
 • Persones amb discapacitat
 • Persones amb discapacitat amb majors dificultats d’accés al mercat de treball
 • Persones amb risc o situació d’exclusió social
 • Dones víctimes de violència de gènere
 • Dones víctimes de tracta d’essers humans, explotació sexual o laboral i dones en contexts de prostitució
 • Dones víctimes de violències sexuals
 • Víctimes de terrorisme

Contractes que es podran bonificar:

 • Contractació indefinida (en els casos de contractes a temps parcial no es podran bonificar els que tinguin jornada inferior al 50% excepte els casos de permisos per conciliació)
 • En alguns casos:
  • Transformació de contractes temporals a indefinits
  • Conversió de contractes indefinida a temps parcial a contractes indefinits a temps complet
  • Conversió de contractes fixes-discontinus a contractes indefinits ordinaris

Empreses Beneficiaries

 • Les empreses
 • Persones treballadores per compte pròpia o autònomes
 • Societats laborals o cooperatives per la incorporació de persones sòcies treballadores o de treball
 • Les entitats públiques o privades sense ànim de lucre

Requisits per poder optar als beneficis en la contractació

 • No haver estat inhabilitades o excloses per a obtenir subvencions, ajuts públics, i per a optar a beneficis i incentius fiscals o de la seguretat social o beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació.
 • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries
 • Estar al corrent de pagament a la Seguretat Social
 • Tenir el corresponent pla d’igualtat registrat a REDCON ( només empreses obligades, es a dir més de 50 treballadors)

Manteniment d’ocupació de les persones bonificades.

Les empreses beneficiaries d’aquestes bonificacions tindran la obligació de mantenir l’ocupació durant 3 anys des de l’inici del contracte, transformació o incorporació a les persones bonificades.

En cas d’incompliment s’hauran de tornar les bonificacions aplicades des del moment de la contractació o transformació, amb els recàrrecs i interessos corresponents.

Exclusions a les bonificacions

 • Relacions laborals de caràcter especial
 • Contractacions que afectin al cònjuge, ascendents, descendents i parents fins a segon grau per consanguinitat o afinitat de l’empresari o de qui tingui el control empresarial, tinguin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o societats.
 • Contractacions de persones que en els últims 12 mesos hagin prestat serveis a l’empresa mitjançant contracte indefinit
 • Contractacions de persones que en els últims 6 mesos hagin prestat serveis a l’empresa mitjançant contracte eventual o formatiu (excepte transformacions)
 • Persones treballadores que hagin causat baixa en els últims 3 mesos en altres empreses amb les quals tenien contracte indefinit.  No s’aplica en cas de que la baixa sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent o en acomiadaments col·lectius)
 • Empreses que hagin realitzat acomiadaments reconeguts o declarats com a improcedents o haver fet acomiadament col·lectiu en els 12 mesos anteriors a la contractació.

En el cas de què s’obtinguin bonificacions  sense reunir els requisits, s’hauran de tornar les bonificacions aplicades des del moment de la contractació o transformació, amb els recàrrecs i interessos corresponents.

Incompatibilitat

 • Només es podrà aplicar una bonificació per persona treballadora en cas de que es tingui dret a dues bonificacions. S’haurà d’optar per quina s’aplica en el moment de l’alta.

IMPORTANT

Novetats en les bonificacions per substitució de persones treballadores en situació de maternitat/paternitat:

Aquesta norma estableix nou requisits i exclusions per optar a la bonificació per a la substitució de persones en situació de maternitat o paternitat.

 • La persona substituta ha de ser menor de 30 anys.
 • La persona substituta no ha d’haver estat d’alta a l’empresa en els últims 6 mesos amb contracte de durada determinada o en els últims 12 mesos amb contracte indefinit, per la qual cosa ja no es podrà contractar a aquesta persona prèviament per aprendre les tasques de la persona a la que haurà de substituir.
 • Empreses de més de 50 treballadors han de tenir el pla d’igualtat fet i registrat al REDCON.
 • No haver realitzat acomiadaments declarats improcedents ens els últims 12 mesos.
 • Fins ara les bonificacions tant de la persona substituïda com de la persona substituta eren del 100% de la quota corresponent a les contingències comunes. A partir del mes de setembre, aquesta bonificació quedarà limitada a 366€.

Documentació per tramitar les altes d’alguns dels col·lectius bonificats:

Per la contractació d’alguns dels col·lectius que es poden bonificar (com per exemple el cas de persones amb discapacitat) es requereix la presentació prèvia d’una oferta de treball al SOC i la corresponent resposta a aquest organisme.

Aquest tràmit pot allargar-se uns 15 dies.

En aquests casos no es podrà realitzar l’alta amb contracte bonificat sense la resposta del SOC, amb la qual cosa s’ha de planificar la contractació amb temps, no podent-se realitzar les altes d’un dia per l’altre.

Per accedir a la circular complerta que conté quadrant de noves bonificacions clica aquí

Per qualsevol consulta o aclariment podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral.

                                                                 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES