Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Nou sistema de gestió partes de baixa, confirmació i alta

Març 2023

 

NOU SISTEMA DE GESTIÓ PARTES DE BAIXA, CONFIRMACIÓ I ALTA

 

Tal com us vam explicar a la circular del mes de gener, el BOE de 5 de gener 2023 publica el RD 1060/2022 de 27 de desembre, i modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, on es regula i modifica determinats aspectes de la gestió i control dels processos d’incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Les principals novetats que introdueix el RD es l’aprovació dels nous models de partes mèdics  en els annexos I (comunicat mèdic de baixa/alta d’incapacitat), annex II (comunicat mèdic de confirmació d’incapacitat temporal) i annex III (dades econòmiques a emplenar per l’empresa). Es tracta d’un nou i únic model que serà emès pel facultatiu del servei públic de salut i/o servei mèdic de la pròpia mútua o empresa col·laboradora.

Amb la publicació del Reial decret 1060/2022 es modifica el procediment de comunicació entre organismes i consisteix:

 • El Servei Públic de Salut o la Mútua Col·laboradora haurà de remetre les dades contingudes en els comunicats mèdics de baixa, confirmació o alta a l'INSS per via telemàtica, i en tot cas dins del primer dia hàbil següent al d'expedició.
 • L'INSS, un cop rebuda la informació, comunicarà a les empreses  (a través de l’assessoria com autoritzat RED),  les dades relatives als comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta. La forma que rebrem aquestes dades serà a través dels Fitxers INSS Empreses -FIE i FIER-, fitxer que paral·lelament us enviarem en format Excel i concretem mes endavant.
 • Les Empreses (a través de l’assessoria com autoritzat RED),  tindran l'obligació de transmetre a l'INSS, la Remissió Electrònica de Dades (RED) de manera immediata, i com a màxim, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la recepció de la comunicació de baixa mèdica.

Pel que respecta a l'empresa, les principals novetats són les següents:

 • L’empresa ja no rebrà per part del treballador còpia del comunicat mèdic d’IT destinat a l’empresa, ja que s’elimina l’obligació de presentar-ho.
 • L’empresa únicament te l’obligació a través de l’assessoria (autoritzat RED), d’informar a l'INSS  les dades econòmiques dels comunicats de baixa.
 • L’empresa rebrà per part de l’assessoria un fitxer en format Excel amb els detalls dels comunicats mèdics d’IT, informació que concretem mes endavant.

Els nous models de comunicats mèdics s'utilitzaran en els processos d'incapacitat temporal que estiguin en curs en la data d'entrada en vigor d'aquesta norma i no hagin superat els tres-cents seixanta-cinc dies.

COMUNICACIÓ DE PARTES DE BAIXA, CONFIRMACIÓ I ALTA ALS NOSTRES AUTORITZATS RED

Tot i que nosaltres serem els que rebrem les dades relatives als comunicats mèdics d’IT mitjançant mecanismes electrònics us comuniquem que us farem arribar un fitxer Excel anomenat FIE i que conté tota la informació de l’empresa, treballador i prestacions de seguretat social, amb els següents fulls/pestanyes:

 • Full DIT: “Dades d'Incapacitat Temporal": conté informació dels comunicats de baixa i alta enviats pels Serveis Públics de Salut i Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Full IT 2: "Dades Incapacitat Temporal 2": informa sobre la data i el tipus d'accident de treball.
 • Full ITD "IT Pagament Directe": informa sobre la prestació de d’IT en la modalitat de pagament directe de l'INSS i del ISM.
 • Full OIT "Altres Dades d’IT": informa sobre altres dades de la IT en modalitat pagament directe i la data en què s'esgoten els 545 dies
 • Full CIT "Continuació Situació d’IT": informa sobre el contingut dels comunicats de confirmació enviats pels Serveis Públics de Salut i Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Full DIP "Dades Incapacitat Permanent”: informa sobre el reconeixement de pensions d'incapacitat permanent i LPNI
 • Full JUB "Dades de Jubilació": informa sobre el reconeixement de pensions de jubilació.
 • Full DOP "Dades d'Altres Prestacions": informa sobre altres prestacions abonades en pagament directe (Naixement i cura de menor; Risc durant l'embaràs; Risc durant la lactància; Cura del menor; Corresponsabilitat de la Cura del Lactant).
 • Full NAC "Dades sobre Naixements": informa sobre els naixements comunicats per part del Ministeri de Justícia.

IMPORTANT: tot i que les dades en matèria d’incapacitat temporal es comunicarà telemàticament recomanem a les empreses (sobretot les que tenen un volum important de treballadors) que comprovin a través del registre horari o fitxatge diari que realment durant les dates de la baixa el treballador no ha prestat serveis a l’empresa. En cas, d’haver-hi discrepàncies respecte a la informació que us facilitarem, preguem que ens ho feu saber el mes aviat possible per obrir incidència amb l’organisme que correspongui.

 

Entrada en vigor, a partir 1 d’abril 2023.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició