Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Nòmines i novetats legislatives 2023

                                                                                       Gener 2023

NÒMINES I NOVETATS LEGISLATIVES 2023

NÒMINES GENER 2023 (increments de conveni):

Us comuniquem que de cara a la confecció de nòmines d’aquest mes de gener, hem confeccionat, com cada any,  una taula informativa que conté informació sobre la situació en què es troba cada conveni col·lectiu a data d’avui, als efectes de què pugueu prendre les decisions oportunes en matèria salarial per aquest any 2023.

Així mateix us informem que l’indicador avançat de l’ IPC de l’any 2022 ha estat el 5,8% per tal de què us pugueu fer una idea de com afectarà en els increments del vostre conveniTant bon punt es publiqui el definitiu, que serà sobre el dia 13/1/2023, us informarem.

En cas de que vulgueu més informació, o fer alguna variació a les nòmines, demanem que us poseu en contacte amb el nostre departament laboral, en cas contrari confeccionarem les nòmines amb els mateixos salaris que hem aplicat fins a aquesta data a l’espera de les taules salarials definitives 2022 i provisionals 2023, i quan surtin publicades per cada conveni ja es procedirà a fer els endarreriments corresponents.

No obstant, dels convenis vigents que ja han previst revisions salarials del 2022 o les taules salarials del 2023, les aplicarem i trucarem a les empreses afectades per tal d’explicar com queden. Els convenis que preveuen la revisió del 2023 també els trobareu indicats al resum de convenis que us adjuntem clicant aquí.

NOVETATS LEGISLATIVES GENER DEL 2023  - PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT I ALTRES NORMES

1 . INCREMENT DEL % DE COTITZACIÓ

S’estableix el MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL aplicable a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o alta assimilada en el sistema de la seguretat social en les que existeixi la obligació de cotitzar per jubilació. Això consisteix en una cotització addicional del 0,6% (si aquest % s’ha de repartir entre empresa i treballador serà del 0,5% a càrrec de l’empresa i 0,1% a càrrec del treballador).

RÈGIM GENERAL

S’incrementa un 8,6% la quantia del topall màxim de la base de cotització en tots els règims de la Seguretat Social que els tinguin establert i de les bases màximes de cotització aplicables en cadascun d'ells, quedant establerta en 4.495,50€ mensuals.

La base mínima de moment segueix sent de 1.166,66€  ja que va lligada a l’import del SMI i aquest, pel 2023 encara no s’ha pactat. No descartem endarreriments en el moment que surti publicat el SMI del 2023.

Segueix suspesa l’aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per a contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral ( l’ anomenat Bonus ) per a les cotitzacions que es generin per a l’any 2023.

TREBALLADORS AUTÒNOMS:

Tal com us vam explicar a la circular del mes de setembre i a la xerrada informativa, el nou sistema de cotització per a autònoms ha entrat en vigor l'1 de gener de 2023.  És un sistema totalment diferent en què les bases de cotització es determinen segons el rendiment net de l’activitat professional.

Una vegada fet el càlcul de la previsió de rendiments nets computables d'acord amb les regles que es determinin, es comunicarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social, abans del 31/10/2023, el tram en el que preveiem que estarem i triant una base entre la mínima i la màxima corresponent a aquell tram.

Aquesta comunicació es fa de manera telemàtica. Ens n’ocuparem de tots els autònoms que tinguem autoritzats.

Si durant l'any els rendiments previstos varien, es pot canviar de tram sol·licitant-ho a la TGSS fins a 6 vegades a l'any:

 • 1 de març, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
 • 1 de maig, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
 • 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
 • 1 de setembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
 • 1 de novembre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
 • 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

A tenir en compte:

Els autònoms que estiguin d’alta  a 31 de desembre de 2022, fins que no exercitin l'opció del tram dels rendiments nets previstos, continuaran cotitzant durant l'any 2023 sobre la base que els correspondria al gener d'aquest any aplicant a la base de cotització de desembre de 2022, els canvis i increments que s’estableixin a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

BASES MÍNIMES I MÀXIMES DEL 2023

En els Pressupostos Generals de l’ Estat es determina que en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, les bases màximes i mínimes i els tipus de cotització seran, a partir de l'1 de gener de 2023, les següents:

1. La base màxima de cotització, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, serà de 4.495,50 euros mensuals.

2. Durant l'any 2023, la taula general i la taula reduïda, i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets, seran les següents:

 

Trams rendiments nets 2023

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1

< = 670

751,63

849,66

Tram 2

> 670 y < = 900

849,67

900

Tram 3

> 900 y < 1.166,70

898,69

1.166,70

Taula general

Tram 1

> = 1.166,70 y < = 1.300

950,98

1.300

Tram 2

> 1.300 y <=1.500

960,78

1.500

Tram 3

> 1.500 y < =1.700

960,78

1.700

Tram 4

> 1.700 y < =1.850

1.013,07

1.850

Tram 5

> 1.850 y < =2.030

1.029,41

2.030

Tram 6

> 2.030 y < =2.330

1.045,75

2.330

Tram 7

> 2.330 y < =2.760

1.078,43

2.760

Tram 8

> 2.760 y < =3.190

1.143,79

3.190

Tram 9

> 3.190 y < =3.620

1.209,15

3.620

Tram 10

> 3.620 y < = 4.050

1.274,51

4.050

Tram 11

> 4.050 y < =6.000

1.372,55

4.495,50

Tram 12

> 6.000

1.633,99

4.495,50

3. La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2022 haguessin sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de gener de 2023 serà la sol·licitada sempre que es trobi en el tram de la taula corresponent als seus ingressos.

Aquells treballadors que haguessin sol·licitat l'actualització automàtica de la seva base de cotització a partir de gener de 2023 serà la de 31 de desembre de 2022 incrementada en un 8,6 per cent sempre que es trobi en el tram de la taula corresponent als seus ingressos.

Els treballadors que no hagin exercit cap de les opcions anteriors mantindran, a partir de gener de 2023, la base de cotització per la qual venien cotitzant en 2022 sempre que aquesta compresa en el tram de la taula corresponent als seus ingressos.

4. Els autònoms societaris i els familiars del treballador autònom inclosos en aquest règim especial , no podran triar una base de cotització mensual inferior a 1000 euros durant l'any 2023. Ens sorprèn que hagi baixat la base dels autònoms societaris.

5. Els treballadors autònoms que a 31 de desembre de 2022 vinguessin cotitzant per una base de cotització superior a la que els correspondria per raó dels seus rendiments podran mantenir durant l'any 2023 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior.

Regularització de la base de cotització

Recordem que un cop finalitzat l’any natural, la Tresoreria General de la Seguretat Social i l'Agència Tributària creuaran les dades dels rendiments que es van comunicar com a previstos, amb els rendiments reals obtinguts per l’ activitat durant aquell any (això ho faran un cop estigui tancat el termini per presentar  es declaracions de la Renta de les Persones Físiques).

Es poden donar tres situacions:

 • Haver triat una base de cotització que estigui en el tram dels rendiments nets reals obtinguts. En aquests cas no hi haurà regularització
 • Haver triat una base de cotització inferior a la que correspon segons els rendiments nets reals, l'Administració comunicarà l'import que s’haurà d’abonar per haver cotitzat per sota del que corresponia. El pagament s’haurà de fer en el termini abans de l'últim dia del mes següent aquell en el qual es notifiqui.
 • Haver triat una base de cotització superior a la que correspon segons els rendiments nets reals, l'Administració retornarà d'ofici l'import de la diferència entre totes dues cotitzacions abans del 31 de maig de l'exercici següent en el qual t'hagin notificat l'excés de cotització (poden trigar fins a 24 mesos). En aquest, cas si la base superior, és la que teníem a 31/12/2022 podrem optar perquè no ens facin la regularització, podent deixar la base superior a la que ens tocaria pels ingressos.

Increment del Tipus de cotització

Els treballadors autònoms, als que fins ara se’ls aplicava un 30,6% de tipus de cotització sobre la base, veuran incrementat aquest percentatge amb un 0,6% per la implantació del MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL, passant a pagar el 31,2% sobre la base de cotització

Pluriactivitat

Els treballadors autònoms que, a més a més estiguin d’alta al Règim General durant l'any 2023,  tindran dret al reintegrament del 50 per cent de l'excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 15.266,72 euros amb el topall del 50 per cent de les quotes ingressades en aquest règim especial en raó de la seva cotització per les contingències comunes.

En aquest cas,  la Tresoreria General de la Seguretat Social d’ofici, abonarà el reintegrament que en cada cas correspongui, en un termini màxim de quatre mesos.

En el Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris:

Tenen les mateixes bases de cotització que els treballadors autònoms. Els tipus de cotització per contingències comunes seran els següents:

a) Respecte de les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per triar com a base de cotització una base fina a 1.141,18 euros mensuals, el tipus de cotització aplicable serà el 18,75 per cent.

Si el treballador hagués optat per una base de cotització superior a 1.141,18 euros mensuals, a la quantia que excedeixi d'aquesta última li serà aplicable el tipus de cotització del 26,50 per cent.

b) Respecte a la millora voluntària de la incapacitat temporal per contingències comunes, el tipus de cotització a aplicar a la quantia completa de la base de cotització de l'interessat serà del 3,30 per cent, o del 2,80 per cent si l'interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat.

PERSONES TREBALLADORES DE LA LLAR:

Per l 'any 2023, les retribucions mensuals i les bases de cotització per contingències comunes i professionals seran les contingudes en la següent escala:

Tram

Retribució mensual

Euros/mes

Base de cotització

Euros/mes

1.°

Fins a 269,00

250,00

2.°

de 269,01 a 418,00

357,00

3.°

de 418,01 a 568,00

493,00

4.°

de 568,01 a 718,00

643,00

5.°

de 718,01 a 869,00

794,00

6.°

de 869,01 a 1.017,00

943,00

7.°

de 1.017,01 a 1.166,669

1.166,70

8.°

de 1.166,67

Retribució mensual.

Els intervals de retribucions, així com les bases de cotització s'actualitzaran en la mateixa proporció que ho faci el salari mínim interprofessional per a l'any 2023 (pendent de publicació, per tant aquesta taula és provisional)

A l'efecte de la determinació de la retribució mensual de l'empleat de llar, l'import percebut mensualment haurà de ser incrementat, amb la part proporcional de les pagues extraordinàries que tingui dret a percebre l'empleat.

Bonificacions i reduccions:

En tots els casos, tindran dret a una bonificació del 80 per cent en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al fons de garantia salarial.

Durant el 2023 les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual una persona treballadora al servei de la llar i la donin d'alta al Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20 % en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

Com a alternativa a aquesta reducció, les persones ocupadores que donin d'alta a l'RGSS una persona treballadora al servei de la llar, a partir de l'1 d'abril de 2023, tindran dret, durant tota la situació d'alta en aquest règim, una bonificació del 45% o del 30% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes establert, quan compleixin els requisits de patrimoni i/o renda de la unitat familiar o de convivència de la persona ocupadora en els termes i les condicions que es fixin reglamentàriament (encara no s’han publicat aquestes condicions).

Aquestes bonificacions només seran aplicables respecte d'una única persona treballadora de llar en alta en el Règim General de la Seguretat Social per cada persona ocupadora. Si hi hagués més d'una persona empleada de llar en alta en aquest Règim per cada persona ocupadora, la bonificació serà aplicable únicament respecte d'aquella que figuri en alta en primer lloc.

A partir de l'1 d'abril del 2023 queda derogada la bonificació del 45% en les quotes de la Seguretat Social per contractació de cuidadors en famílies nombroses, i s'estableix un règim transitori per a les bonificacions que s'estiguessin aplicant l'1 d'abril de 2023, que mantindran la vigència fins a la data d'efectes de la baixa dels cuidadors, i seran incompatibles amb la nova reducció i bonificació alternativa.

 

2 . ALTRES NOVETATS LEGISLATIVES:

IPREM 2022 - Indicador públic de renda d'efectes múltiples.

Increment aproximat del 3,62%.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 2.2 del Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional i per a l'increment de la seva quantia, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) tindrà les següents quanties durant 2022:

 • IPREM diari, 20 euros.
 • IPREM mensual, 600 euros.
 • PREM anual, 7.200 euros.
 • En els casos en què la referència al SMI ha estat substituïda per la referència al IPREM en aplicació del que s'estableix en l'RD-llei 3/2004, la quantia anual del IPREM serà de 8.400 euros quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual, tret que expressament excloguessin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 7.200 euros.

JUBILACIÓ PARCIAL A LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA

Dins de la múltiple modificació normativa realitzada pel Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat, trobem la modificació de la D.T. 4a.6 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, prorrogant el contracte relleu en la indústria manufacturera fins al 31 de desembre de 2023.

Es continuarà aplicant la regulació anterior per a la modalitat de jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu, sempre que s'acrediti el compliment dels següents requisits:

a) Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

b) Que el treballador que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial acrediti un període d'antiguitat en l'empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.

c) Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial el percentatge de treballadors en l'empresa el contracte de treball de la qual ho sigui per temps indefinit, superi el 70 per cent del total dels treballadors de la seva plantilla.

d) Que la reducció de la jornada de treball del jubilat parcial es trobi compresa entre un mínim d'un 25 per cent i un màxim del 67 per cent, o del 80 per cent per als supòsits en què el treballador rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. Aquests percentatges s'entendran referits a la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

e) Que existeixi una correspondència entre les bases de cotització del treballador rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 per cent de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

f) Que s'acrediti un període de cotització de trenta-tres anys en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a aquest efecte es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A aquests exclusius efectes, només es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any. En el supòsit de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, el període de cotització exigit serà de vint-i-cinc anys».

MODIFICACIÓ DE LA GESTIÓ I CONTROL DE PROCESSOS PER INCAPACITAT TEMPORAL (PENDENT DE PUBLICACIÓ AL BOE)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que regula i modifica determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.

Una de les novetats que introduirà el RD es que dels comunicats mèdics de baixes i altes, només se’n lliurarà una còpia a la persona treballadora; s'elimina tant la segona còpia per l’empresa, com l'obligació a la persona treballadora que sigui ella qui que lliuri aquesta còpia en l'empresa, entitat gestora o mútua. La comunicació entre les entitats emissores i l'INSS serà telemàtica.

Una altra novetat es que en els processos de IT, els facultatius del Servei Públic de Salut, de l'empresa col·laboradora o de la mútua podran fixar terminis de revisió mèdica inferiors als assenyalats en el Reial decret, en funció de l'evolució del procés.

Caldrà esperar la publicació al BOE per veure com es realitzaran les comunicacions a l’empresa i a partir de quina data entra en vigor.

APROVADA LA LLEI DE FAMILIES ( PENDENT DE PUBLICACIÓ AL BOE)

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de la Llei de Famílies, basat en quatre pilars:

 • l'ampliació de la protecció social a les famílies i el suport a la criança;
 • la garantia del dret a la conciliació;
 • el ple reconeixement jurídic dels diferents tipus de família,
 • la protecció dels drets de nens, nenes i adolescents.

Entre les mesures recollides en l'avantprojecte figura l'extensió de la renda criança de 100 euros al mes a un major nombre de famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys. Podran ser beneficiàries, entre altres, les mares que estiguin percebent una prestació per desocupació, contributiva o no, i les que tinguin una ocupació a temps parcial o temporal. "

La protecció de la qual es beneficien les famílies nombroses s'amplia a altres com les monoparentals i monomarentals amb dos fills o més. Algunes d'aquestes mesures tenen a veure amb l'àmbit educatiu -facilitats per a rebre una beca o la reducció o exempció de taxes i preus públics- i amb els transports públics, amb bonificacions que van del 20 al 50%.

Tindran dret a aquests mateixos beneficis aquelles famílies que temporalment es trobin en situació de monoparentalitat o monomarentalitat perquè un dels dos progenitors estigui ingressat durant més d'un any o romangui a la presó, o perquè la custòdia la tingui només un d'ells.

La norma crea tres nous permisos per a conciliació i cura de familiars

 • S’amplia a 5 dies cinc dies a l'any, retribuïts, per a atendre un familiar fins a segon grau o a un convivent, amb o sense relació de parentiu per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari.
 • un permís parental de vuit setmanes no retribuïdes, que podran gaudir-se de manera contínua o discontínua i a temps parcial o complet, fins que el menor compleixi 8 anys, aquest permís s'aplicarà de manera progressiva i així, l'any 2023 serà de sis setmanes i de vuit setmanes en 2024.
 • Permís retribuït de 4 dies l’any per absència a causa de força major familiar (quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident que facin imprescindible la seva presència de forma immediata). Es podrà disfrutar per hores.

Equiparació de les parelles de fet als matrimonis

Tant  pel que fa a permisos i prestacions com a la Inclusió al RETA de la parella de fet del treballador per compte pròpia con a autònom familiar quan realitzi treballs de forma habitual i no tingui la consideració de treballador per compte aliena

Quan surti publicada aquesta norma farem circular específica.

 

3 . REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS

Les pensions s’incrementen un 8,5%.

El límit d’ingressos per tenir dret al complement a mínims queda fixat a 8.614,00€.

La pensió màxima serà de 42.823,64€

Durant l’any 2023 las quantitats mínimes de las pensions contributives del sistema de la Seguridad Social,  queden fixades, en còmput anual, en los imports següents

TIPUS DE PENSIÓ

Titulares

Amb cònjuge a càrrec

Euros/any

Sense cònjuge: Unitat econòmica unipersonal

Euros/any

Amb cònjuge no a càrrec

Euros/any

Jubilació

     

Titular amb 65 anys

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Titular menor 65 anys

12.686,60

10.256,40

8.695,00

Titular amb 65 anys provinent de gran invalidesa.

20.290,20

16.445,80

15.610,00

Incapacitat Permanent

     

Gran invalidesa

20.290,20

16445,80

15.610,00

Absoluta

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular amb 65 anys

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular amb edat entre 60 y 64 anys

12.682.60

10.256,40

9.695,00

Total: Derivada de malaltia comuna menor de 60 anys

8.82.20

8.082,20

8.012,20

Parcial del règim d’accident de treball: Titular amb 65 anys

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Viudetat

     

Titular amb càrregues familiars

12.682,60

Titular amb 65 anys o amb una discapacitat del 65%

10.963,40

 

Titular amb edat entre els 60 i 64 anys

10.256,40

Titular amb menys de 60 anys

8.306.20

 

TIPUS DE PENSIÓ

 

Euros/any

Orfandat

 

Per beneficiari

3.353,00

Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65%

6.592.60

Orfandat absoluta el mínim s’ incrementarà en 7.534,80 euros/any distribuïts, en el seu cas, entre els beneficiaris.

 

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral