Buscador per paraules:

Regulació de treball a distància. RDL 28/2020 22 desembre

 

Regulació del treball a distància. 

Reial Decret-Llei 28/2020 de 22 de setembre.

 

1.Antecedents:

A l’inici de la pandèmia, el treball a distància, es va implantar amb caràcter preferent, excepcionalment i temporalment com a mesura de contenció sanitària derivada de la COVID-19, regulat per l’art. 5 del RD-llei 8/2020.

Les empreses que van optar pel treball a distància en base a les recomanacions de les autoritats sanitàries i la normativa COVID, mentre aquestes circumstàncies es mantinguin, seguirà essent aplicable la normativa laboral ordinària.

En aquell moment ja vam fer un model d’acord de teletreball i aquest seguirà vigent tot i la publicació d’aquesta norma.

Us recordem en aquest sentit que les empreses que implantin el teletreball o treball a distància com a mesura de contenció de la COVID-19, estaran obligades a dotar dels mitjans, equips, eines i consumibles que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que sigui necessari. Si és el cas, la negociació col·lectiva establirà la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d'aquesta forma de treball a distància, si existissin i no haguessin estat ja compensats.

Així mateix per tal de facilitar aquest sistema de treball, s’entendrà complida l’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos laborals a través d’una autoavaluació realitzada voluntàriament per la persona treballadora.

2. Nova regulació del treball a distància

El RD-Llei 28/2020 que va entrar en vigor ahir, regula el treball a distància, no com a mesura temporal per la situació sanitària actual, sinó com a sistema de treball pactat a llarg termini.

Conceptes:

 • Treball a distància: forma d’organització del treball en la que el treballador presta els seus serveis en el seu domicili durant tota la jornada o una part d’ella, de forma regular.
 • Teletreball: Sistema de treball a distancia que es du a terme mitjançant l’ús exclusiu o prevalent de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació.
 • Treball presencial: treball que es presta al centre de treball o lloc determinat per l’empresa.
 • Regularitat: S'entén que és regular el treball a distància que es presti, en un període de referència de tres mesos, un mínim de el 30% de la jornada, o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball.
 • Voluntarietat: El treball a distància serà voluntari tant per a la persona treballadora com per l'empresari i requereix la signatura de l'acord de treball a distància, que podrà formar part del contracte inicial o realitzar-se en un moment posterior, sense que pugui ser imposat en aplicació de l'article 41 de l’Estatut del Treballadors (modificació substancial condicions de treball), tot això sense perjudici del dret al treball a distància que pugui reconèixer la legislació o la negociació col·lectiva.
 • Limitació: En contractes de treball amb menors i contractes en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge només es podrà realitzar un acord de treball a distància que garanteixi, com a mínim, un percentatge del 50% de prestació de serveis presencial, sense perjudici del desenvolupament telemàtic, si escau, de la formació teòrica vinculada a aquests últims.

L'acord de treball a distancia.

La norma estableix l’obligatorietat de signar un acord de treball a distància que ja estem elaborant. Els convenis o acords col·lectius podran regular el contingut de l’acord, no obstant, el contingut mínim, serà el següent:

a) Inventari dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament de la feina a distància concertat, inclosos els consumibles i els elements mobles, així com de la vida útil o període màxim per a la renovació d'aquests.

b) Enumeració de les despeses que pogués tenir la persona treballadora pel fet de prestar serveis a distància, així com la forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment i forma per realitzar la mateixa, que es correspondrà, d'existir, amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació.

c) Horari de treball de la persona treballadora i si és el cas, regles de disponibilitat horària.

d) Percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, si escau.

e) Centre de treball de l'empresa a què resta adscrita la persona treballadora a distància i on, si és el cas, desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial.

f) Lloc de treball a distància triat per la persona treballadora per al desenvolupament de la feina a distància.

g) Durada de terminis de preavís per a l'exercici de les situacions de reversibilitat, si escau.

h) Mitjans de control empresarial de l'activitat (registre horari, control d’accés a servidors, control de connexions, etc...)

i) Procediment a seguir en el cas de produir-se dificultats tècniques que impedeixin el normal desenvolupament de la feina a distància.

j) Instruccions dictades per l'empresa, amb la participació de la representació legal de les persones treballadores, en matèria de protecció de dades, específicament aplicables en el treball a distància.

k) Instruccions dictades per l'empresa, prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores, sobre seguretat de la informació, específicament aplicables en el treball a distància.

l) Durada de l'acord de treball a distància.

No formalitzar l'acord de treball a distància en els termes i amb els requisits legal i convencionalment previstos es considera una infracció greu amb multes de 626€ a 6.250 €

No seran causes justificatives de l'extinció de la relació laboral ni de la modificació substancial de les condicions de treball:

 • la negativa de la persona treballadora a treballar a distància,
 • l'exercici de la reversibilitat a la feina presencial
 • les dificultats per al desenvolupament adequat de l'activitat laboral a distància que estiguin exclusivament relacionades amb el canvi d'una prestació presencial al treball a distància.

Els convenis o acords col·lectius podran regular:

 • una jornada mínima presencial en el treball a distància,
 • l'exercici de la reversibilitat a la feina en els locals de l'empresa,
 • un percentatge o període de referència inferiors als efectes de qualificar com «regular» aquesta modalitat,
 • un percentatge de treball presencial dels contractes formatius diferent al previst, sempre que no es celebrin amb menors d'edat, així com les possibles circumstàncies extraordinàries de modulació del dret a la desconnexió.
 • establir, entre d'altres, continguts addicionals en l'acord de treball a distància i altres qüestions que es consideri necessari regular.

Drets de les persones treballadores a distància:

 • Dret a la formació.
 • Dret a la promoció professional.
 • El dret a la desconnexió digital fora de l’horari pactat a l’acord. Això comporta la limitació de l’ús dels mitjans tecnològics de comunicació (e-mail, mòbil d’empresa, etc...) i de treball fora de l’horari, inclús per a personal directiu o llocs de responsabilitat.
 • El dret a la dotació i manteniment adequat per part de l'empresa de tots els mitjans, equips i eines necessaris per al desenvolupament de l'activitat, de conformitat amb l'inventari incorporat en l'acord de treball a distància i amb els termes establerts, si escau, en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació. Així mateix, es garantirà l'atenció precisa en el cas de dificultats tècniques, especialment en el cas de teletreball.
 • El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa, i no pot suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament de la seva activitat laboral. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació, i compensació o abonament d'aquestes despeses.
 • Dret a l’horari flexible en els termes que es pactin a l’acord, respectant els temps de disponibilitat obligatòria.
 • Dret al registre horari. En aquest sentit en el registre horari haurà de constar l’hora d’inici i final de la jornada de treball.
 • Dret a la intimitat i a la protecció de dades. L’empresa no podrà exigir al treballador la instal·lació de programes o aplicacions a dispositius que siguin propietat del treballador, ni a utilitzar-los per motius de la relació laboral, al ser la obligada a posar a disposició del treballador dels mitjans necessaris per la realització del treball. De la mateixa manera, l’empresa podrà determinar l’ús dels mitjans que hagi posat a disposició del treballador respectant en tot cas la intimitat del treballador.
 • Dret a una adequada protecció en matèria de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb la normativa de Prevenció de Riscos Laborals: El Reial decret-llei també estableix algunes precisions sobre les normes d'avaluació de riscos i de planificació de l'activitat preventiva del treball a distància, tenint en compte les seves particularitats i sobretot els riscos psicosocials, ergonòmics i organitzatius, la distribució de la jornada, la disponibilitat i els descansos i desconnexions durant la jornada. Per aquest motius recomanem què,  si s’aplica aquest sistema de teletreball, ho comuniqueu al vostre servei de prevenció per tal de què s’adoptin les mesures que els tècnics considerin oportunes.  En cas de què es consideri necessària la visita per part del tècnic al domicili on el treballador presta els seus serveis, es requerirà el permís del treballador, en cas de què no doni permís per aquesta visita, l’avaluació de riscos es realitzarà sobre la informació que doni el propi treballador al servei de prevenció.

Obligacions de les persones treballadores a distància:

 • Complir amb les instruccions que doni l’empresa en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.
 • Complir amb les condicions i instruccions d'ús i conservació establertes a l'empresa en relació amb els equips o estris informàtics, dins dels termes que, si s'escau, s'estableixin en la negociació col·lectiva.
 • L'empresa podrà adoptar les mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment per la persona treballadora de les seves obligacions i deures laborals, inclosa la utilització de mitjans telemàtics, respectant en tot cas la seva dignitat i tenint en compte, si s'escau, la capacitat real dels treballadors amb discapacitat. Les mesures que s’adoptin han de respectar el principi d’ idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

Règim transitori treball a distància

En cas de situacions de treball a distància existents a l'entrada en vigor del RD-llei es procedirà de la següent forma:

En acord regulats per conveni col·lectiu:

Aquest Reial decret-llei serà íntegrament aplicable a les relacions de treball vigents i que estiguessin regulades, amb anterioritat a la seva publicació, per convenis o acords col·lectius sobre condicions de prestació de serveis a distància, des del moment en què aquests perdin la seva vigència.

En el cas que els convenis o acords referits en l'apartat anterior no prevegin un termini de durada, aquesta norma és aplicable íntegrament una vegada transcorregut un any des de la seva publicació en el «BOE», llevat que les parts signants acordin expressament un termini superior, que com a màxim podrà ser de 3 anys.

En cas d’acords individuals:

L'acord de treball a distància que regula aquest Reial decret-llei s'ha de formalitzar en el termini de 3 mesos des que el present Reial decret-llei sigui aplicable a la relació laboral concreta. En idèntic termini hauran d'efectuar adaptacions o modificacions dels acords de treball a distància de caràcter individual vigents a la data de publicació d'aquest RD-llei, no derivats de convenis o acords col·lectius.

En cap cas l'aplicació d'aquest Reial decret-llei podrà tenir com a conseqüència la compensació, absorció o desaparició de qualsevol dret o condicions més beneficioses que vinguessin gaudint les persones que prestessin amb caràcter previ els seus serveis a distància que es reflectiran en l'acord de treball a distància.

Les previsions del RD-Llei 28/2020 NO seran d'aplicació al personal laboral al servei de les administracions públiques.

Estem a la seva disposició per a qualsevol ampliació aclariment o comentari relacionat amb el contingut d’aquesta circular.

En cas de tenir treballadors prestant els serveis en la modalitat de treball a distància, tant si es per la situació derivada de la COVID-19, com de forma regular i a llarg termini, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament laboral, per tal de formalitzar els acords corresponents sota les directrius d’aquesta norma.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES