Buscador per paraules:

Noves mesures en matèria de Salut Pública per a la contenció del brot de COVID-19 a Catalunya

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Aquesta matinada, ha sortit publicada la resolució anunciada els darrers dies, mitjançant la qual s'estableixen mesures especials des d’avui mateix i pels propers 15 dies, en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 aplicables al territori de Catalunya. Fem un resum de tot el contingut, més enllà de l’aplicació laboral o econòmica donada la seva transcendència.

Aquestes mesures, que impliquen restriccions i limitacions de l’activitat, són aplicables a totes les persones dins el territori de Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial i es regulen en els següents àmbits:

 1. Desplaçaments personals
 2. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball
 3. Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)
 4. Empreses de serveis i comerç minorista
 5. Activitats d'hoteleria i restauració
 6. Actes religiosos i cerimònies civils
 7. Ús del transport públic
 8. Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives
 9. Activitats relacionades amb el joc
 10. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).
 11. Activitats docents universitàries
 12. Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors

1. Desplaçaments personals

Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva.

Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”.

 • La “bombolla de convivència” fa referència al grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també persones cuidadores i/o de suport imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l'aïllament social. El grup ha de ser el més estable possible. Els contactes fora de la “bombolla de convivència” s'han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren la “bombolla ampliada”.
 • La “bombolla ampliada” fa referència al grup de persones de la “bombolla de convivència” més un(s) altre(s) grup(s) acotat de persones, sempre les mateixes, i amb les quals es pot relacionar la “bombolla de convivència” amb diferents finalitats (relacions familiars, laborals, escolars, recreatives). El grup ha de ser el més estable possible.

2. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

A més del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les empreses, han d'adoptar, en els seus centres de treball, les mesures següents:

a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars.

b) Quan no sigui possible prioritzar el treball a distància:

 • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús,
 • Garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i en especial, dels espais comuns dels centres de treball,
 • Restringir o esglaonar l’ús dels espais per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres.
 • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 • L'ús de la mascareta segueix sent obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic,
 • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clients o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

3. Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

No es consideren incloses en aquesta prohibició

 • les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral,
 • les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres,
 • ni els mitjans de transport públic.
 • les activitats docents (incloses les universitàries),
 • les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars i l'esport escolar)
 • i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar,
 • les activitats esportives federades
 • les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars
 • Les biblioteques, arxius, museus i monuments

En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d'estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació i de participació política, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l'autoritat competent, i les autoritats sanitàries en els espais públics.

4. Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina.

En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:

 1. Reducció al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat,
 2. Ens dels establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, reducció al 50% el seu aforament total permès.
 3. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció.
 4. La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials.
 5. Garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
 6. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.
 7. Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació PROCICAT.

5. Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments.

Es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Resten exclosos d'aquesta suspensió:

 • els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.
 • Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

6. Actes religiosos i cerimònies civil

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

 7. Ús del transport públic

El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.

Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la mascareta,

Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats hi disposaran dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Els operadors utilitzaran els seus mitjans de difusió per a informar clarament les persones usuàries de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.

8. Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, es poden dur a terme sempre que:

 • tot el públic assisteixi amb seients preassignats
 • es dugui un registre de dades de contacte
 • es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat
 • es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.
 • s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h.
 • Quant a les activitats de bar, restaurant que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de conformitat amb el que es disposa en l’apartat d’activitats d’hosteleria.

Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi:

 • no superar el 50% de l'aforament,
 • control d'accés i compliment  de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.
 • Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.
 • No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables.

Es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.

9. Activitats relacionades amb el joc

Es suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

10. Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).

Les activitats docents, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

11. Activitats docents universitàries

La docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

12. Congressos, Convencions, Fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Com ja hem dit a l’inici aquesta disposició entra en vigor avui excepte els apartats de reunions familiars, actes religiosos i activitats docents universitàries que es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per limitar drets fonamentals.

Com ja vam informar ahir a la web, durant el matí farem una revisió de les empreses més afectades a nivell laboral per aquesta norma, estudiarem cas per cas i entre avui i dilluns ens posarem en contacte.

Destacar que en els casos d’impediment o limitació de l’activitat considerem aplicables els expedients de regulació d’ocupació regulats pel RDL 30/2020 que donen dret a prestacions d’atur pels treballadors i bonificacions del 100% al 70% per les empreses, en funció dels casos  i que podem preparar en els propers dies, entenent que podran tenir efectes des de l’entrada en vigor de la restricció o limitació.

 En qualsevol cas, per qualsevol dubte o aclariment, estem a la vostra disposició.

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES