Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Inici de temporada 2020 i altres temes d'interés

Febrer 2020

Senyors clients,  

          

Anticipant-nos a l’inici de temporada de Setmana Santa 2020 que està apunt de començar i per tal d’evitar deixar els tràmits més importants per última hora, agrairíem que amb la màxima anticipació possible s’adrecessin a les nostres oficines o ens truquessin per fixar una cita i poder informar-los dels canvis corresponents en les nòmines dels treballadors.

Per altre banda, també seria interessant tractar previ a l’inici de la temporada els punts següents, ja que són els que més incidències ens trobem actualment en les Inspeccions de Treball:

1. Recordar la importància de comunicar a l’assessoria amb la suficient antelació l’alta dels treballadors (com a mínim el dia abans de començar a treballar) ja que s’ha de presentar davant la Seguretat Social sempre previ al inici de la prestació de serveis, en cas contrari, pot considerar-se alta fora de termini amb la conseqüent multa per falta molt greu. Així com també amb antelació presentar la documentació dels treballadors estrangers, tot i que hagin estat contractats amb anterioritat, per tal de poder comprovar que tinguin el permís de treball en regla.

2. Caldrà revisar la tipologia o modalitats contractuals que s’utilitzen a l’empresa ja que la inspecció de treball ve qüestionant per exemple l’ús de contracte d’obra o servei. També s’ha de prestar especial atenció en el moment de fer els contractes temporals ja que aquests requereixen una justificació de la temporalitat, que si no està ben justificada o bé és ambigua la Inspecció de Treball podria considerar que aquests contractes temporals no son correctes i per tant reconvertir-los d’ofici en contractes fixes o fixes discontinus. També caldrà estar atents a la proporció de temporals/indefinits del total de la plantilla. 

3. És important tenir en compte que en les contractacions temporals hi ha uns dies de període de prova. Dins aquest període, es pot donar de baixa al treballador pagant únicament el sou pels dies que se l’ha tingut treballant (sense indemnització).

4. Un dels temes en que ens trobem que la Inspecció de Treball està més al damunt és en la retribució de les hores nocturnes, ja que per exemple, en el sector de la Hosteleria es pressuposa que els treballadors treballen més enllà de les 10 de la nit i per tant se’ls hi ha de pagar les hores nocturnes i que es poden comprovar també amb el registre horari que signa el treballador cada dia.

5. A l’hora de pagar les nòmines i liquidacions als seus treballadors, aconsellem sempre pagar-les mitjançant transferència bancària per poder justificar l’ingrés. No obstant, si el pagament es fa en metàl·lic o si en algun moment es fan bestretes als treballador en efectiu, és molt important fer signar sempre un rebut/document de les quantitats entregades a compte.

6. Recordar-los l’obligació de tenir contractat el servei de Prevenció de Riscos Laborals quan com a mínim hi hagi un treballador assalariat contractat per compte aliena. Si no tenen aquest servei contractat o del servei que tenen no estan contents els demanem que ens ho comuniquin per tal d’ajudar-los a tenir un servei alternatiu per tenir-ho correctament.

 

ALTRES TEMES D’INTERÉS

Ampliació de l’obligació del registre de jornada als treballadors a jornada completa.

Tal i com ja vàrem comunicar en la circular de març 2019, s’estenia l’obligació de portar el registre de jornada de treball de tots els treballadors, estiguin contractats a jornada completa o parcial i facin hores extres o no.

Aquest RD modifica l’art. 34.9 de l’Estatut dels Treballadors i obliga a les empreses a garantir i incloure un registre diari de la jornada especificant l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de cada treballador. Aquest registres haurà de ser posat a disposició dels representants dels treballador en el supòsit de que existeixin en l’empresa.

L’empresa haurà de conserver el registre de la jornada durant quatre anys.

L’incompliment d’aquesta obligació podrà implicar una sanció de 626 euros a 6.250 euros en la seva quantia més elevada. L’entrada en vigor d’aquesta obligació va ser a data 12 de març de 2019.

En la nostra pàgina web podreu trobar un model de registre de jornada.

Aquesta mesura va destinada al control del compliment de jornada establerta per llei i en cas de que hi hagi desviacions que es puguin comprovar que o bé són hores extres o bé compensació horària amb altres jornades o descansos pendents.

 

Portal empresa i portal treballador

Recordem que disposem del portal d’empresa, una eina eficaç de comunicació entre els clients i l’assessoria de forma que tindreu al vostre abast, per consultar o descarregar tota la documentació generada. Aquesta eina permet suprimir els enviaments i la impressió de documentació amb tot el que representa de rapidesa i agilitat, contribuint també a la conservació del medi ambient. Si encara no teniu accés poseu-vos en contacte amb nosaltres per tal de que us puguem facilitar les claus d’accés.

També disposem del portal del treballador on a través d’aquesta plataforma els treballadors podran accedir a les seves nòmines i per tant l’empresa s’estalviarà imprimir, signar, segellar i entregar les nòmines

Ens anirem posant en contacte de forma progressiva amb totes les empreses per anar ajudant a la implantació d’aquestes eines que han de millorar la vostra i la nostra productivitat.

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostre disposició.

 

Departament Laboral

RAFOLS ASSESSORS, SL