Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Subvencions a la contractació de la Generalitat de Catalunya

Subvencions a la contractació de la Generalitat de Catalunya

Amb aquesta circular us volem informar d’algunes de les subvencions que existeixen actualment pel foment de la contractació.

Heu de tenir en compte que aquestes subvencions estan destinades a col·lectius d’empreses, treballadors o sectors molt concrets i que no en tots els casos us hi podreu acollir, no obstant si teniu intenció de realitzar alguna contractació i creieu que es compleixen els requisits que us exposem en cada cas, podrem mirar si podeu acollir-vos-hi.

També heu de tenir present que en cap cas es podrà realitzar una alta del treballador d’un dia per l’altre en cas de que vulgueu provar de tramitar alguna d’ aquestes subvencions, ja que existeixen passos a realitzar previs a l’inici del contracte.

 

PROGRAMA 30 PLUS

Aquest programa vol facilitar la incorporació al món laboral de persones desocupades amb trenta anys o més. Als participants se’ls hi proporcionarà una experiència laboral mínima de 6 mesos de durada on aprendran noves competències dins el seu àmbit de treball i se’ls impartirà una formació a càrrec de l‘empresa relacionada amb el lloc de treball a ocupar. Les entitats contractants rebran una subvenció corresponent als mesos contractats, amb un límit màxim de 9 mesos.

Entitats promotores de les actuacions ocupacionals

 • Els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació entre d’altres. En tot cas, dependrà del municipi o comarca, a la qual l’empresa tingui ubicat el seu centre de treball.

Requisits dels participants (treballadors)

 • Persones de 30 o més anys
 • Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO)

Requisits entitats contractants

 • Empreses així definides en el dret mercantil. Persones autònomes. Les societats civils privades. Entitats i institucions sense afany de lucre
 • Amb centre de treball ubicat a Catalunya
 • Que no hagin acomiadat un treballador/a del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni hagi realitzat un acomiadament col·lectiu, en els tres mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral
 • Per a poder rebre la subvenció han d’haver estat seleccionades per l’entitat promotora, i han d’haver subscrit un conveni de col·laboració abans de la contractació dels participants

Formació dels participants

 • És obligatòria i gratuïta per a totes les persones participants
 • Durada mínima de 20h i màxima de 100h
 • Es realitzarà a l’empresa i per part de l’empresa
 • Requereix autorització del SOC del pla formatiu i es controla la seva realització.

Contractació laboral dels participants

 • Qualsevol modalitat contractual subjecta a la legislació vigent, excepte les prorrogues, els d’interinitat, de relleu, i els de substitució amb reserva de lloc de treball, a jornada parcial o complerta.
 • Quan sigui a jornada parcial, no ha de ser inferior al 50% de la jornada ordinària de l’entitat contractant
 • Ha de tenir una durada mínima de 6 mesos.
 • El salari ha de complir amb la normativa laboral vigent i el conveni col·lectiu d’aplicació
 • La subvenció pot cobrir la contractació amb un mínim de 6 mesos i un màxim de 9
 • El límit màxim per subscriure els contractes: 1 d’ agost de 2019

Beneficis per les empreses:

 • La subvenció correspon al SMI en funció de la jornada.
 • Aquesta quantitat correspon a la jornada complerta. En cas de jornada parcial, se subvenciona la part proporcional
 • La subvenció pot cobrir fins a un màxim de 9 mesos de contractació.
 • Els ajuts són compatibles amb altres incentius fiscals i bonificacions en quotes a la seguretat social, establertes segons la normativa laboral vigent, però incompatibles amb altres subvencions.
 • Es rep un primer import corresponent al 80% de la quantitat demanada. L’altre 20% a la finalització del període subvencionable

 

SUBVENCIONS PER FOMENTAR LA INCORPORACIÓ DE PERSONES MAJORS DE 45 ANYS AL MERCAT DE TREBALL

Aquesta convocatòria té l'objectiu d’incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d'ocupació de les persones majors de 45 anys que es troben en situació d'atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s'hi.

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima 12, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats:

 • Han d'estar en situació d’atur i tenir 45 anys o més.
 • Han d'estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
 • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Durada del contractes de treball subvencionat:

 • Mínim 6 mesos. No s’estableix durada màxima.
 • Els contractes indefinits a efectes de càlcul de la subvenció es consideraran de 12 mesos.

Import subvenció: Import SMI per mes de contracte a jornada completa.

Termini de presentació de sol·licituds:15 de novembre del 2019

 

PROJECTES SINGULARS

L’objectiu dels Projectes singulars és reforçar l’ocupabilitat de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d’educació o formació, mitjançant la realització d'actuacions encabides en el que determina el Pla Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil.

Persones destinatàries (Treballadors/es)

Les actuacions subvencionades es destinen a les persones inscrites al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixen els requisits següents:

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la inscripció al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud d'inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.

Els projectes singulars estan dedicats en sectors d’activitat molt específics que determinarà cada entitat promotora i que pot variar segons el municipi o comarca on l’empresa desenvolupi l’activitat de l’empresa.

Import subvenció: Import SMI per mes de contracte a jornada completa durant 6 mesos.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES