Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Mes informació sobre el registre de jornada laboral

Maig 2019

Mes informació sobre el registre de jornada laboral

Des del dilluns dia 13/5/2019, data en que va entrar l’obligatorietat del registre de la jornada ens està arribant molta informació des dels mitjans de comunicació, però aquesta informació no sempre és correcte. Hem d’estar atents a la normativa i a criteris de la Inspecció de treball.

Aquesta setmana també s’ha publicat la GUIA SOBRE EL REGISTRO DE LA JORNADA del Ministeri de Treball. Tot i que creiem que la competència en aquest tema és de la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, aquesta guia ens pot servir per veure una primera interpretació oficial de la norma.

Us comentem alguns aspectes i aclariments de la Guia del Ministeri de Treball:

  1. Àmbit d’aplicació general:

El registre s’ha de fer extensiu a tots els treballadors que presten els seus serveis a l’empresa. Excepcions:

- Relacions laborals de caràcter especial (Personal d’alta direcció, empleats de la llar, esportistes professionals, artistes en espectacles públics...).

- Treballadors Autònoms.

En aquest sentit aclareix que en cas de treballadors d’ETT correspon a l’empresa usuària dur el registre de la jornada, es a dir a l’empresa on presta el treball, i no a l’ETT.

  1. Casos de flexibilitat horària i distribució irregular de la jornada, horaris flexibles i treball a distància o teletreball:

Cal dur el registre de la jornada i s’haurà de ponderar i globalitzar a efectes de control i comptabilització del temps efectiu de treball en seqüències superiors a la diària. Exemples:

  • empreses que en un determinat període de temps es treballa 10 hores diàries per causes productives, i en altres períodes de temps, l’horari és de 6 hores, haurem de fer el còmput anual.
  • empreses que de dilluns a dijous es treballa 9 hores al dia i el divendres, només 4.

En casos com aquests, les hores que excedeixin a les 8 diàries no es tindran en compte con a excés de jornada, i s’haurà de comprovar si hi ha excés en períodes mes amplis ( setmanals, mensuals o inclús anuals).

  1. Obligació del registre de la jornada en cas de subcontractacions

L’obligació del registre de la jornada recau en l’empresa contractista o subcontractista, que és l’empresa que contracta al treballador. No obstant en aquests casos poden optar per dur els sistemes de registre de l’empresa principal, però l’obligació de conservar i mantenir els registres diaris seguirà sent de la contractista o subcontractista.

  1. Com hem de registrar els descansos?

L’obligació formal prevista en la norma estableix que el registre diari de la jornada haurà de contenir l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball. En la Guia del Ministeri de Treball diu que és convenient registrar les pauses diàries obligatòries per tal de que es pugui demostrar quin és realment el temps efectiu de treball.

No obstant també diu que quan les interrupcions o descansos dins la jornada estan ben estipulats, de manera predeterminada i global, en el registre es podrien ometre. Per exemple, si hi ha marcat clarament que els treballadors tenen una hora per dinar, no caldria registrar aquesta pausa. En aquest sentit caldria tenir un document, per exemple, el codi de conducta de l’empresa, en que es determini clarament l’horari i el temps de les pauses intrajornada permeses.

El nostre consell és que si no hi ha cap document previ, signat per empresa i treballadors, que demostri l’horari i la determinació dels descansos, es registrin aquests descansos, ja que en tot cas haurà de ser l’empresa que haurà de demostrar que aquestes pauses es realitzen i quin és el temps efectiu de treball.

  1. Treballadors desplaçats fora del centre habitual de treball (amb pernocta o sense)

Per aquests treballadors també és obligatori dur el registre de la jornada, havent-se de registrar el temps efectiu de treball.

  1. L’empresa pot establir unilateralment sistemes propis de registre de la jornada?.

La norma diu que s’han d’establir mitjançant la negociació col·lectiva o per acord col·lectiu. En cas de que no estigui regulat per conveni col·lectiu o no existeixin representants dels treballadors a l’empresa, l’empresa podrà determinar el sistema de registre diari.

  1. Quin mitjà es pot utilitzar? Quina documentació hem de conservar i per quan de temps?

La norma no estableix cap sistema en concret, per la qual cosa el Ministeri interpreta que es poden utilitzar tant registres manuals, es a dir paper, o per qualsevol altre sistema electrònic de fitxatge.

En tot cas s’han de conservar els registres diaris i en cas de contractes a temps parcial o bé en cas de que existeixin hores extres s’haurà de conservar també el mensual. L’obligació de conservació és de 4 anys.

El nostre consell es que també es conservi el registre mensual en cas de distribucions irregulars de jornada o flexibilitat horària, per poder demostrar més fàcilment el còmput d’hores setmanals, mensuals o anuals.

A la nostra web a l’apartat documentació trobareu un model de registre de la jornada diari i el seu corresponent resum mensual. Si voleu fer servir només un full per mes i treballador també trobareu un model.

Pel que fa a dispositius electrònics de control de presència, tal i com us vam comentar en la circular anterior, el nostre col·laborador habitual i de proximitat que tenim en aquest sentit és GRUP MICROS, que disposa d’un dispositiu adaptat a la nova normativa, us passem el contacte de nou, per si és del vostre interès.

GRUP MICROS

Xavier Gutiérrez

Tel.:  977620820

mail:  xavier.gutierrez@grupmicros.com

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició i anirem informant segons es desenvolupi l’aplicació d’aquesta normativa per part de la Inspecció de treball, Ministeri de treball o pel departament de treball de la Generalitat.

 

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES