Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Registre de jornada laboral - obligatorietat a partir del 12/05/2019

Registre de jornada laboral – Obligatorietat a partir del 12/05/2019 

El passat dia 12 de març va ser publicat el RD-llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. L’esmentada norma estableix que s’estén l’obligació de portar el registre de la jornada de treball a tots els treballadors, estiguin contractats a jornada complerta o parcial i facin hores extraordinàries o no.

Aquest RD modifica l'article 34.9 de l'Estatut dels Treballadors i obliga les empreses a garantir i incloure un registre diari de la jornada especificant l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de cada treballador. Aquest registre haurà de ser posat a la disposició dels representants dels treballadors en cas de que existeixin a l’empresa.

Però a qui afecta i com s’ha de dur a terme aquesta mesura?

En una primera interpretació de la norma es desprèn que té afectació sobre tots els treballadors excepte personal d’alta direcció, treballadors de la llar i becaris.

La modalitat de registre pot ser un rellotge de fitxatge, empremta digital, aplicació informàtica, sistemes d’obertura i tancament de l’ordinador, GPS, APP mòbil, manual escrit, etc.

Els models es determinaran per acord en la negociació col·lectiva, es a dir, per conveni col·lectiu, no obstant, com que en general en l’actualitat els convenis no regulen aquests sistemes de control i registre, a les empreses en que existeixin representants legals dels treballadors s’haurà d’acordar el sistema que s’utilitzarà per dur a terme el registre diari i el registre mensual.

La Inspecció de Treball sembla que no entrarà a valorar aquests sistemes sempre que estiguin acordats amb els RLT. En el cas d’empreses on no hi ha representants legals dels treballadors, es determinarà per part de l’empresa, però la Inspecció sí que podrà valorar si aquests sistemes són adients o no.

Per la determinació dels models de registre s’han de tenir en compte quatre situacions diferents:

  • Treballadors a temps complert que mai realitzen hores extres: (s’aplicarà el que disposa l’art. 34.9 de l’ Estatut dels Treballadors): S’ha de portar un registre diari de la jornada. En aquests casos s’interpreta que només cal anotar l’hora d’entrada i sortida del treballador i que signi la conformitat. No caldria signar sortides, descansos, etc... només caldria posar les hores efectivament treballades en el seu horari. S’inclouen en aquests apartat els treballadors que tinguin reducció de jornada, ja que no es consideren a temps parcial.
  • Treballadors a jornada complerta i que fan hores extres (s’aplicarà l’art. 34.9 i 35.5 de l’ Estatut dels Treballadors): S’ha de portar el registre diari de la jornada i un registre mensual on consti el total d’hores normals i extraordinàries (que es poden compensar o remunerar). Compte que si es paguen no podem passar de les 80 hores extres anuals. El registre mensual se l’hi ha d’entregar al treballador.
  • Treballadors de transport de mercaderies: S’ha de dur el registre diari de la jornada i si el treballador ho demana, el registre mensual també. (s’aplica l’art. 34.9 de l’ estatut dels Treballadors i l’ art. 10 bis RD1561/1995 reglament de jornades especials per transposició de la Llei europea).
  • Treballadors a temps parcial: Com fins ara s’aplica l’art. 12.4 i l’art. 34.9 de l’ Estatut dels treballadors, i tant si existeixen hores complementàries com si no, s’ha de portar el registre diari i el registre mensual. El registre mensual s’ha d’ entregar al treballador a final de mes.

Aquests registres s’han de conservar durant 4 anys i han d’estar a disposició de les persones treballadores, representants legals i Inspecció de Treball.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà implicar una sanció de 626 euros a 6.250 euros en la seva quantia més elevada.

L'entrada en vigor d'aquesta obligació serà en data 12 de maig de 2019.

Pensem que probablement sortirà un criteri de la Inspecció de Treball sobre aquesta nova obligació. Veurem quina interpretació fa de la norma i us informarem de qualsevol novetat.

DISPOSITIUS DE CONTROL DE PRESÈNCIA:

Davant les nombroses consultes que tenim per si coneixem empreses o marques que prestin aquest servei, us podem dir que el col·laborador habitual i de proximitat que tenim en aquest sentit és GRUP MICROS, que disposa d’un dispositiu adaptat a la nova normativa.

Nosaltres mateixos estem instal·lant un d’aquests dispositius i si voleu, podeu veure’l a les nostres oficines de Valls.

També podeu contactar directament amb:

 

GRUP MICROS

Xavier Gutiérrez

Tel.:  977620820

mail:  xavier.gutierrez@grupmicros.com

També adjuntem exemples de nous models de registre horari diari i mensual manual com a exemple que trobareu penjat a la nostra web a l'apartat de circulars, a Laboral, en la secció de formularis.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral

 

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES