Buscador per paraules:

Subvencions a la contractació

                                                                                           Març 2022

SUBVENCIONS A LA CONTRACTACIÓ

 

En el Pla de xoc en polítiques actives d’ocupació la Generalitat de Catalunya preveu diferents programes d’ajuts i subvencions per a la contractació de treballadors i treballadores en situació de desocupació amb diferents perfils.

Actualment hi ha línia de subvencions destinades a:

 • la contractació de persones en atur menors de 30 anys
 • la contractació de persones en atur de 30 any i més.

Concretament hi ha una línia de subvencions destinades a la contractació de persones en atur menors de 30 anys i una altre destinada a persones en atur de 30 anys i més.

Requisits comuns de l’empresa per accedir a les dues subvencions:

 • No haver estat condemnats per la pèrdua de subvencions.
 • Estar al corrent de pagament de Seguretat Social i Hisenda.
 • Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o obtingut altres ajuts públics o privats.
 • Complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball amb persones amb discapacitat.
 • Complir amb l’obligació d’indicar els mitjans que s’utilitzen per a prevenir i detectar casos d’assetjament sexual o per raó de sexe.
 • Complir els requisits establerts de política lingüística.
 • No haver estat sancionat durant els dos anys anteriors a la convocatòria, sempre que aquesta hagi esdevingut ferma, amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l’accés d’ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació o formació professional per a l’ocupació. 
 • Complir amb l’obligació d’igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionat amb sancions greus o molt greus.
 • Disposar de Servei de Prevenció de Riscos.
 • Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i la no-discriminació de les persones
 • Respectar el dret d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 • Disposar de l’acreditació mitjançant certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.
 • Respectar la normativa vigent en matèria de transparència.
 • No haver acomiadat una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional de la que contractaran, en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral amb les persones participants.
 • Les contractacions han de ser de nova incorporació (per tant que la persona treballadora no estigui a l'empresa).

A part s’ha de tenir en compte que a les bases d’aquestes convocatòries deia que, deia que les convocatòries podrien determinar si la nova contractació ha de suposar un increment de treballadors en comparació amb la mitjana d’ocupació dels 12 mesos previs. En les convocatòries que han sortit no en fa referència, però millor tenir-ho en compte. 

Requisits específics per a cada subvenció:

SUBVENCIO CONTRACTACIÓ DE PERSONES JOVES EN SITUACIÓ D’ATUR

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Es podran subvencionar els contractes indefinits a jornada completa que es contractin fins el dia 1.4.2022.

PERSONES DESTINATARIES

 • Joves de 16 a 29 anys inscrits al SOC com a persones demandant d’ocupació no ocupades (DONO).

QUANTIA

 • 1.473,71 euros mensuals.
 • El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa no podrà ser superior a 5, ni superar el 50% de la plantilla de l’empresa, excepte quan es tracti d’una empresa que tingui fins a 1 persona contractada.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • El termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció és fins el 30.4.2022 a les 15:00h.

 

SUBVENCIO CONTRACTACIÓ DE PERSONES DE 30 I MÉS ANYS

ACCIONS SUBVENCIONABLES

 • Es podran subvencionar els contractes indefinits a jornada completa que es contractin fins el 31.5.2022.

PERSONES DESTINATARIES

 • Persones en situació de desocupació majors de 45 anys (DONO).
 • Dones desocupades de 30 o més anys (DONO).
 • Homes desocupats de llarga durada de 30 a 44 anys. S’entén per llarga durada la situació de desocupació d’un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els 18 mesos anteriors a la contractació objecte de la subvenció.
 • Les persones destinatàries no poden haver estat contractades per la mateixa empresa en els darrers 12 mesos abans de la contractació.

QUANTIA

 • 1.473,71 euros mensuals.
 • El nombre màxim de contractes subvencionables per empresa no podrà ser superior a 5.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

 • El termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció és fins el 31.5.2022 a les 15:00h.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició