Buscador per paraules:

LA REFORMA LABORAL: Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre 2021

3/1/2022

LA REFORMA LABORAL: Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

Dijous passat va sortir publicat al BOE aquest Reial Decret llei que entra en vigor el 31/12/2021, excepte alguns preceptes que entraran en vigor als 3 mesos de la seva publicació.

Aquesta circular és una primera interpretació de la norma que caldrà revisar a mesura que anem tenint informació respecte a la seva interpretació per part del nostre Col·legi Professional, organismes oficials en matèria laboral i Seguretat Social i Inspecció de Treball.

Les principals novetats són:

 • Nous contractes formatius que tindran dues modalitats:
  • formació en alternança
  • obtenció de la pràctica professional
 • Restricció en la contractació temporal: nomes per causes concretes, específiques i justificades. Desapareix el contracte per obra o servei
 • Canvis en els contractes fixes-discontinus.
 • Facilitat en l’aplicació dels ERTO
 • Nova regulació en la a Negociació Col·lectiva:
  • Els convenis col·lectius recuperen la ultraactivitat indefinida
  • Relació conveni sector – conveni empresa
 • Regulació de la Subcontractació – noves condicions salarials.

ÍNDEX PER MATÈRIES QUE ES REGULEN:

I.- CONTRACTACIÓ LABORAL

 1. CONTRACTES FORMATIUS
 2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA  
 3. CONTRACTE FIX DISCONTINU
 4. CONTRACTE DE FIX-OBRA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

II.- SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS

III.- ERTOS I MECANISME RED

IV.- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

V.- RÈGIM SANCIONADOR

 

I.- CONTRACTACIÓ LABORAL 

A) CONTRACTES FORMATIUS (en vigor a partir de 1/3/2022)

Se suprimeixen les modalitats contractuals de

 • Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mig-superior)
 • Contracte per a la formació i aprenentatge
 • Contracte per a la formació dual universitària

Es crea el nou Contracte Formatiu, que té per objecte:

 • La formació en alternança amb el treball retribuït per compte d'altri;
 • L'acompliment d'una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada

CONTRACTE DE FORMACIÓ EN ALTERNANÇA:

 • Objecte: compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb processos formatius (FP, UNIVERSITAT O CEFSNE).
 • Destinataris: els que no tinguin titulació per a concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional Persones amb una altra titulació sempre que no tinguessin contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i sector productiu.
 • Durada del contracte: mínim 3 mesos i màxima de 2 anys
 • No es pot establir període de prova en aquests contractes.
 • Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat excepte en el cas del Catàleg de Qualificacions Professionals, amb límit de fins a 30 anys i tindran una durada màxima de dos anys.
 • Temps de treball efectiu: no podrà ser superior al 65%, durant el primer any, o al 85%, durant el segon, de la
 • Jornada màxima: la prevista en conveni col·lectiu o, en defecte d'això, de la jornada màxima legal.
 • Retribució: es fixarà en conveni i, en defecte d'això, no podrà ser inferior al 60% el primer any i al 75% el segon any, respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas podrà ser inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu.
 • Recollirà un pla formatiu individual elaborat pel centre formatiu i s’haurà de designar a l’empresa un tutor o una tutora amb la formació adequada per tal de que es segueixi el pla formatiu individual.
 • No es podran celebrar aquests contractes quan la persona treballadora hagi ocupat el lloc de treball a la mateixa empresa per un temps superior a 6 mesos.
 • Prohibició d’hores extres i complementàries i el treball nocturn.

CONTRACTE FORMATIU PER A l'OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL ADEQUADA AL NIVELL D'ESTUDIS

 • Objecte: l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis
 • Destinataris: els qui tinguin títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu obtingut dins dels tres últims anys o cinc en cas de persones discapacitades.
 • Durada del contracte: no podrà ser inferior a 6 mesos ni de més d’un any.
 • Període de prova d’un mes o el que s’estableixi per conveni.
 • L’empresa ha d’elaborar un pla formatiu individual i assignarà un tutor
 • Prohibició d’hores extres

NORMES COMUNES A LES DUES MODALITATS DEL CONTRACTE FORMATIU

 • Acció protectora de la SS integral, inclosa desocupació
 • Forma i contingut: per escrit i amb inclusió del pla formatiu.
 • Empreses amb ERTO o en el mecanisme RED no poden substituir als afectats per contractats en formació
 • El contracte formatiu computa per a antiguitat en l'empresa.

Es preveu a la norma la confecció d’ un Estatut del Becari que tindrà per objecte la formació pràctica tutoritzada en empreses o organismes equiparats, així com  l'activitat  formativa desenvolupada en el marc de les practiques curriculars o extracurriculars previstes en els estudis oficials.

B) CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA (en vigor a partir de 1/3/2022)

Es recupera la presumpció general que el contracte de treball ho és per temps indefinit. Només s'admeten dos supòsits taxats de temporalitat.

Les justificació de la causa exigeix l'especificació precisa en el contracte de: la causa habilitant de la contractació temporal, les circumstàncies concretes que la justifiquen i la seva connexió amb la durada prevista.

Se suprimeixen les modalitats contractuals de durada determinada (obra i servei, eventual i interinitat), que ara es redueixen a :

 • CONTRACTES PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ (CCP) (2 modalitats)
 • CONTRACTES PER SUBSTITUCIÓ (3 modalitats)

CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ: (segons la causa que l’origina)

CONTRACTE DE CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ IMPREVISIBLES :

 • Causa: increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions (incloses les derivades de les vacances anuals) que, fins i tot tractant-se d'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i el que es requereix, sempre que no respongui als supòsits dels contractes fix- discontinu.
 • Durada: màxim 6 mesos, ampliable a 1 any per conveni col·lectiu sectorial. Prorrogable si inferior a màxim, per acord de les parts una sola vegada, respectant els màxims.

CONTRACTE PER A CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ PREVISIBLES:

 • Causa: per a atendre situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada.
 • No és causa justificable la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa.
 • Durada màxima 90 dies/any natural, no continuats, amb independència de treballadors necessaris en cadascun d'aquests situacions, que han d'identificar-se en el contracte.

CONTRACTE PER A SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADOR/A AMB RESERVA DE LLOC DE TREBALL.

Causes/objecte:

 • Per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, amb obligació d'especificar en el contracte el nom substituït i la causa de substitució (tenim el dubte de la durada d’aquest tipus de contracte).
 • Per a completar jornada reduïda per un altre treballador/a, amb deure d'especificar nom i causa (tenim el dubte de la durada d’aquest tipus de contracte).
 • Per a cobertura de vacant durant procés de selecció o promoció. Durada no superior a 3 mesos (no renovable) o termini inferior en Conveni.

LLUITA CONTRA EL FRAU EN LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

Adquireixen condició de fixes:

 • Per incompliment requisits.
 • Per no  alta en la SS una vegada transcorregut termini legal de període prova.

LLUITA CONTRA L'ABÚS EN LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

 • Adquireixen condició de fixes: contractats 18/24 mesos, per al mateix o diferent lloc en empreses o grup per 2 o més contractes per circumstàncies de la producció (directament o per ETT). S’inclouen els supòsits de successió o subrogació empresarial.
 • Adquireixen condició fix qui ocupi un lloc de treball cobert durant més de 18/24 mesos per mitjà de CCP, directament o per ETT.
 • La persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat, amb o sense solució de continuïtat, durant més de divuit mesos en un període de vint-i-quatre mesos mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.
 • Es podran establir % màxims de plantilla amb contractes temporals en els convenis col·lectius.
 • S’estableixen sancions de fins a 10.000€ en els contractes que no justifiquin suficientment el motiu de l’eventualitat i siguin considerats en frau de llei a banda de la conversió a indefinit del contracte.
 • Cotització addicional d’aproximadament uns 26 euros en contractes de menys de trenta dies (dubte si son per tot el període o bé diaris). No s'aplicarà als règims especials de treballadors per compte d'altri agraris, d'empleats de llar i de la mineria del carbó i tampoc als contractes per substitució.
 • Igualtat de drets entre treballadors indefinits i eventuals.

C) CONTRACTE FIX DISCONTINU (En vigor a partit de l’ 1/3/2022)

En els contractes fixes discontinus, les condicions canvien a nivell de regulació de la crida i dels períodes d'inactivitat, i a fi d'afavorir la seva estabilitat en l'ocupació i la formació.

S'amplien i/o es clarifiquen els supòsits de contracte fix discontinu:

 • Treballs de naturalesa estacional.
 • Treballs vinculats a activitats productives de temporada.
 • Treballs que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.
 • Prestació de serveis en el marc de l'execució de contractes mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l'activitat ordinària de l'empresa.
 • Es podran realitzar mitjançant empresa de treball temporal.

Forma:

 • Per escrit.
 • Ha de reflectir els elements essencials de l'activitat laboral.

Crida:

 • Per criteris objectius i formals, fixat en Conveni o acord d'empresa.
 • sempre per escrit o constar notificat interessat, amb indicacions precises i antelació adequada.
 • Trasllat a RLT a l'inici de l'exercici de les previsions de crida anual o semestral i dades d'altes efectives.
 • Exercici d'accions per incompliment dies a quo: la falta de crida o el moment en què la coneguin.

Fixe discontinu en cas de contractes mercantils o administratius:

 • Els períodes d'inactivitat només podran produir-se com a terminis d'espera de recol·locació entre subcontractacions.
 • Convenis col·lectius sectorials podran determinar un termini màxim d'inactivitat entre subcontractes, que, a falta de previsió convencional, serà de 3 mesos.

Bossa sectorial d'ocupació: poden crear-se per conveni col·lectiu del sector sector, en la qual es podran integrar les persones fixes discontínues durant els períodes d'inactivitat, amb l'objectiu d'afavorir la seva contractació i la seva formació contínua

Celebració a temps parcial dels contractes fixos-discontinus:  s'amplia a tot conveni (no sols sectorial) aquesta possibilitat

Obligació de les empreses d'elaborar un cens anual del personal fix discontinu per conveni col·lectiu.

Un període mínim de crida anual i una quantia per fi de crida a satisfer per les empreses a les persones treballadores, per conveni col·lectiu.

Drets fixos discontinus:

 • Conciliació vida laboral i familiar.
 • Absències amb dret a reserva.
 • Causes justificades per llei o conveni col·lectiu.
 • Antiguitat : durada efectiva relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats.
 • Excepció: aquelles condicions que exigeixin un altre tractament en atenció a la seva naturalesa i sempre que respongui a criteris d'objectivitat, proporcionalitat i transparència.

D) CONTRACTE DE FIX D'OBRA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

En el sector de la construcció els contractes ordinaris també seran els indefinits.

L'empresa, una vegada finalitzada l'obra:

 • Haurà d'oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora, previ desenvolupament, si cal, d'un procés de formació a càrrec de l'empresa.
 • Si la persona treballadora rebutja l'oferta o motius inherents a la mateixa determinen la impossibilitat de recol·locació, per no existir lloc adequat, es produeix l'extinció del contracte, amb una indemnització del set per cent calculada sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu.
 • Tant la finalització de l'obra com l'extinció ha de ser comunicada a la representació legal de les persones treballadores.
 • Això no és aplicable al personal d'estructura.

Es prioritza la formació a través de la FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ

 

II.- SUBCONTRACTACIÓ D'OBRES I SERVEIS  

Millora de les condicions retributives de les persones treballadores que presten els seus serveis en empreses que es dediquen a contractes i subcontractes, particularment les conegudes com a multiserveis.

El conveni col·lectiu d'aplicació per a les empreses contractistes i subcontractistes serà el del sector de l'activitat desenvolupada en el contracta o subcontracte, amb independència del seu objecte social o forma jurídica, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable conforme al que es disposa en el Títol III.

No obstant això, quan l'empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s'aplicarà aquest.

En resum, als treballadors de les contractistes o subcontractistes se'ls aplica:

 • El conveni d'empresa contractista o subcontractista, amb les condicions salarials establertes en el conveni que li sigui aplicable a la contractista o subcontractista.
 • En defecte d'això: el conveni Sectorial aplicable a la contractista o subcontractista
 • En defecte d'això  : el conveni del sector de l'activitat  desenvolupada en la contracta o subcontracta.

 

III.- ERTOS I MECANISME RED

La reforma inclou nous mecanismes per a afavorir la flexibilitat interna en les empreses, amb l'objectiu de fomentar la continuïtat de les relacions laborals estables, evitant el trànsit per la desocupació. D'aquesta manera, es revisa el model d'ERTO ja existent i es crea el mecanisme RED.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

ERTO ETOP

Els canvis introduïts pretenen una major facilitat en la seva tramitació i flexibilitat en la seva aplicació, especialment per a les pimes. Així, el període de consultes es redueix a set dies per a les empreses amb menys de 50 treballadors, prèvia constitució de la comissió representativa.

Es reforça la informació a la representació de les persones treballadores durant l'aplicació dels ERTO.

S'incorporen les prohibicions d'hores extra i externalitzacions dels actuals ERTO COVID

ERTO PER FORÇA MAJOR (impediment i limitació)

A la força major clàssica s'afegeix, com a causa específica l'impediment o les limitacions a l'activitat normalitzada determinades per decisions de l'autoritat governativa.

Requeriran d'un informe preceptiu de la Inspecció de treball.

L'autoritat laboral haurà de resoldre en cinc dies, amb silenci positiu.

Durant el període de vigència de l'ERTO l'empresa podrà afectar i desafectar persones treballadores (com en els ERTO ETOP) prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores i comunicació a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Mantenen les garanties en l'ús dels actuals ERTO COVID.

PER A TOTES DUES MODALITATS:

S'incorporen diversos elements nous, recollits de l'experiència de la pandèmia

 • La possibilitat d'afectar o desafectar treballadors en funció de l'activitat de l'empresa, incrementant la flexibilitat d'aquests instruments.
 • Crida a prioritzar mesures de reducció de jornada enfront de les de suspensió de contractes.
 • La possibilitat d'obtenir bonificacions en les cotitzacions socials i finançament si  es desenvolupen activitats formatives pels treballadors afectats per l’ ERTO. Les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social seran:
  • ERTO ETOP exoneració del 20%, condicionada a la realització d'accions formatives.
  • ERTO DE FORÇA MAJOR exoneració del 90%.
  • Aquestes exoneracions estaran vinculades al manteniment de l'ocupació dels actuals ERTO COVID.
  • Les empreses tindran més crèdit disponible per a la formació.
 • Durant l'ERTO es prohibeixen:
  • Hores extres.
  • Noves externalitzacions d'activitat.
  • Noves contractacions laborals. Excepció: que les persones en suspensió contractual o reducció de jornada que prestin serveis en el centre de treball afectat per noves contractacions o externalitzacions no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles.

MECANISME RED DE FLEXIBILITAT I ESTABILITZACIÓ EN L'OCUPACIÓ

És un instrument de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que, una vegada activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses la sol·licitud voluntària de mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball, sotmeses a període de consultes amb la representació dels treballadors i autorització de l'autoritat laboral.

L’autoritat laboral donarà llum verda si l'empresa ha desenvolupat un període de consultes i si hi ha concurrència de causes, per tant, hauran de justificar-se els motius. 2 modalitats:

 • Cíclica: proporcionarà a les empreses un marc estable davant una caiguda transitòria o cíclica de la seva demanda per causes macroeconòmiques, per a evitar acomiadaments immediats al xoc. Les empreses podran suspendre a part dels seus treballadors durant un termini màxim d'un any en lloc d'acomiadar-los. Durant aquest període de suspensió, s'incentivarà la formació dels treballadors i s'estableixen exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social decreixents en el temps.
 • Sectorial: les organitzacions sindicals i empresarials més representatives podran sol·licitar la convocatòria de la Comissió Tripartida del Mecanisme RED. Anirà, en aquest cas, acompanyat d'un pla de requalificació. Aquesta modalitat proporciona suport a la requalificació de treballadors d'empreses i sectors en transició que requereixen canvis permanents. En aquest cas, per a evitar l'ajust d'ocupació tradicional, l'empresa pot activar aquest mecanisme durant un termini màxim d'un any (sis mesos, amb possibilitat de prorrogar sis mesos més) i facilitar el pas dels seus treballadors a una altra empresa mitjançant la seva requalificació. Per a això, a més, l'empresa de destí accedirà a una bonificació del 50% durant sis mesos.

Com a novetats:

 • Incorpora el Fons xarxa: Adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. Finançarà les necessitats del Mecanisme RED en matèria de prestacions i exoneracions, Inclosa la formació.
 • Les empreses formularan sol·licituds col·lectives en la seu electrònica del SEPE.
 • Les persones treballadores percebran el 70% de la base reguladora durant TOT EL PERÍODE (fins a un màxim del 225% del IPREM).
 • En totes dues modalitats, es podran accedir a exoneracions a la Seguretat Social. En concret, en la modalitat cíclica, durant els primers quatre mesos tindran una exoneració del 60%, entre el cinquè i el vuitè mes, del 30% i del 20% a partir del novè. En la modalitat sectorial, seran del 40%, condicionades a la realització d'activitats de formació.

IV.- NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA      

Es manté la prioritat del conveni d'empresa respecte dels d'àmbit superior, excepte pel que fa a la quantia del salari basi i dels complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l'empresa, on preval el conveni d'àmbit superior.

Es recupera la ultraactivitat dels convenis col·lectius transcorregut un any de la seva denúncia sense acord. Mancant acord, es continua aplicant el conveni.

V.- RÈGIM SANCIONADOR       

S'incrementen algunes sancions, relacionades amb la contractació temporal.

 • Es sanciona la no informació de vacants als contractats en contracte formatiu o fix discontinu.
 • Se suprimeix el concurs d'infraccions en el cas de transgressió de modalitats de contracte de durada determinada i temporals i ara cada contracte pot ser una infracció diferent.
 • Es sancionen noves contractacions infringint la prohibició de fer-les amb un ERTO en vigor.
 • Es sancionen acomiadaments en casos d'ERTO força major o mecanisme RED.
 • Es sancionen les noves externalitzacions d'activitat en ERTO.

 

Recordem que aquesta norma va entrar en vigor el dia 31/12/2021 excepte per alguns apartats (com ara el de la contractació) que entren en vigor al dia 1/3/2022.

Com ja hem dit a l’encapçalament, aquesta circular és una primera interpretació de la norma, que ampliarem a mesura que tinguem més informació.

Podeu consultar-nos casos concrets i us donarem informació personalitzada.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb el nostre departament Laboral.