Buscador per paraules:

LA REFORMA LABORAL: Contractació a partir de 31 de març 2022

                                                                                                                      Març 2022

LA REFORMA LABORAL:  CONTRACTACIÓ A PARTIR DE 31 DE MARÇ 2022

Us recordem que a partir del dia 31/3/2022 entra en vigor amb efectes plens la REFORMA LABORAL en matèria de contractació.

A partir d’aquesta data els contractes de treball es presumiran tots per temps indefinit amb algunes excepcions (contractes de durada determinada i formatius)

El contracte que d’acord amb la norma pot tenir més aplicacions, ja que s’ha ampliat la seva definició, possiblement sigui el contracte fixe discontinu, veurem en tot cas l’encaix que anirà tenint en cada empresa i en cada situació.

Els nous contractes són els següents:

 1. CONTRACTE FIXE DISCONTINU
 2. CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA 
 3. CONTRACTES FORMATIUS
 4. CONTRACTE DE FIX-OBRA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ

La norma ha endurit significativament les sancions en cas de contractes realitzats en frau de llei, per la qual cosa serà molt important la justificació dels contractes de durada determinada

A) CONTRACTE FIXE DISCONTINU

En els contractes fixes discontinus, les condicions canvien a nivell de regulació de la crida i dels períodes d'inactivitat, i a fi d'afavorir la seva estabilitat en l'ocupació i la formació.

S'amplien i/o es clarifiquen els supòsits de contracte fix discontinu:

 • Treballs de naturalesa estacional
 • Treballs vinculats a activitats productives de temporada.
 • Treballs que no tinguin aquesta naturalesa però que, sent de prestació intermitent, tinguin períodes d'execució certs, determinats o indeterminats.
 • Prestació de serveis en el marc de l'execució de contractes mercantils o administratius que, sent previsibles, formin part de l'activitat ordinària de l'empresa.
 • Es podran realitzar mitjançant empresa de treball temporal.
 • Exemples
  • En temporada d’estiu a la costa (hosteleria i comerç)
  • Curs escolar ( en empreses d’activitats extraescolars, menjadors escolars, formació no reglada)
  • Campanyes de l’agrària.
  • Contractes i subcontractes.

Forma:

 • Per escrit.
 • Ha de reflectir els elements essencials de l'activitat laboral (durada del període d’activitat, jornada, horari)

Crida:

 • Per criteris objectius i formals, fixat en Conveni o acord d'empresa.
 • Sempre per escrit o constar notificat interessat, amb indicacions precises i antelació adequada.
 • Trasllat a RLT a l'inici de l'exercici de les previsions de crida anual o semestral i dades d'altes efectives.
 • Exercici d'accions per incompliment de la falta de crida: La persona treballadora, des de la falta de crida o el moment en què la conegui podrà emprendre accions contra l’empresa.

Fixe discontinu en cas de contractes mercantils o administratius:

 • Els períodes d'inactivitat només podran produir-se com a terminis d'espera de recol·locació entre subcontractacions.
 • Convenis col·lectius sectorials podran determinar un termini màxim d'inactivitat entre subcontractes, que, a falta de previsió convencional, serà de 3 mesos.

Bossa sectorial d'ocupació: poden crear-se per conveni col·lectiu del sector, en la qual es podran integrar les persones fixes discontínues durant els períodes d'inactivitat, amb l'objectiu d'afavorir la seva contractació i la seva formació contínua

Celebració a temps parcial dels contractes fixos-discontinus:  s'amplia a tot conveni (no sols sectorial) aquesta possibilitat

Obligació de les empreses d'elaborar un cens anual del personal fix discontinu per conveni col·lectiu.

Un període mínim de crida anual i una quantia per fi de crida a satisfer per les empreses a les persones treballadores, per conveni col·lectiu.

Drets fixos discontinus:

 • Conciliació vida laboral i familiar.
 • Absències amb dret a reserva.
 • Causes justificades per llei o conveni col·lectiu.
 • Antiguitat : durada efectiva relació laboral i no el temps de serveis efectivament prestats. Les indemnitzacions entenem que segueixen el criteri del temps efectivament treballat.

B) CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA CAUSAL

Es recupera la presumpció general que el contracte de treball ho és per temps indefinit per tant haurem de justificar molt detalladament la justificació de la utilització d’aquests contractes. Només s'admeten dos supòsits de temporalitat.

La justificació de la causa exigeix l'especificació precisa en el contracte de:

 • la causa habilitant de la contractació temporal,
 • les circumstàncies concretes que la justifiquen
 • la seva connexió amb la durada prevista.

Se suprimeixen les modalitats contractuals de durada determinada (obra i servei, eventual i interinitat), que ara es redueixen a:

 • CONTRACTES PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ (CCP) (2 modalitats)
 • CONTRACTES PER SUBSTITUCIÓ (3 modalitats)

CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ: (segons la causa que l’origina)

CONTRACTE DE CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ IMPREVISIBLES :

 • Causa: increment ocasional i imprevisible i les oscil·lacions (incloses les derivades de les vacances anuals) que, fins i tot tractant-se d'activitat normal de l'empresa, generen un desajustament temporal entre l'ocupació estable disponible i la que es requereix, sempre que no respongui als supòsits dels contractes fix- discontinu.
 • Durada: màxim 6 mesos, ampliable a 1 any sempre que ho determini el conveni col·lectiu sectorial (de moment no n’hi ha cap que ho estableixi, s’haurà d’anar mirant en la mesura que surtin els convenis publicats). Es podrà realitzar una única pròrroga en cas de què el contracte s’hagi fet inferior a 6 mesos, respectant els màxims.
 • Exemples de situacions en que es podrà utilitzar aquesta tipologia de contracte:
  • Substitució de vacances treballadors de la plantilla.
  • Per comandes ocasionals que no estaven previstes (per exemple de clients no habituals o nous) i que suposin un increment de feina que no es pugui cobrir amb el nombre de treballadors indefinits (s’haurà d’especificar comanda, client, etc, i poder justificar el motiu de la no habitualitat en cas d’inspecció).
  • Per llançament d’un nou producte ( tot i ser previsible, no sabem si el producte tindrà acollida al mercat i per tant no sabem si la necessitat de mà d’obra acabarà sent o no estructural).
  • Per errors de qualitat que provoquin produir tota una comanda de nou.
  • Altres situacions imprevisibles que caldrà valorar en cada cas supòsit a supòsit (averies, incendis, etc)

CONTRACTE PER A CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ PREVISIBLES:

 • Causa: per a atendre situacions ocasionals, previsibles però amb una durada reduïda i delimitada en el temps.
 • Durada màxima: l’empresa pot utilitzar aquest tipus de contracte un total de 90 dies/any natural, no continuats (entenem que per la durada màxima han de ser diferents períodes), amb independència de treballadors necessaris en cadascuna d'aquestes situacions, que han d'identificar-se en el contracte. L’empresa, l’últim trimestre de l’any, haurà de comunicar als representants dels treballadors una previsió anual de l’ús d’aquests contractes.
 • Exemple de situacions en què es podrà realitzar aquesta tipologia de contracte:
  • Sector Agrari: campanyes (verema, poda, oliva, etc..) haurem de saber exactament la data de fi.
  • Hosteleria: els anomenats “extres” (casaments, batejos, comunions, calçotades, àpats de Nadal,...).
  • Hosteleria: temporada d’estiu (per exemple, com que no poden ser seguits es podrien utilitzar 10 dies per setmana santa i 80 dies entre el període de juny a setembre). Compte que el còmput de 90 dies es per empresa, no per treballador.
  • Empreses formació: cursos previstos de curta durada (no el curs escolar perquè supera els 90 dies).
  • Indústria: períodes de revisió i posada a punt de maquinària (els anomenats retens).
  • Comerç: rebaixes o campanyes de curta durada (haurem de saber data de fi).
 • Observacions:.
  • No és causa justificable la realització dels treballs en el marc de contractes, subcontractes o concessions administratives que constitueixin l'activitat habitual o ordinària de l'empresa.
  • Entenem que cal prioritzar el fixe discontinu a aquest tipus de contracte tot i que és possible la seva coexistència. S’haurà d’analitzar si es pot utilitzar en cada cas en concret.

CONTRACTE PER A SUBSTITUCIÓ DE TREBALLADOR/A AMB RESERVA DE LLOC DE TREBALL.

Causes/objecte:

 • Per a la substitució d'una persona treballadora amb dret a reserva de lloc de treball, amb obligació d'especificar en el contracte el nom substituït i la causa de substitució (tenim el dubte de la durada d’aquest tipus de contracte). La prestació de serveis es podrà  iniciar un màxim de 15 dies abans de què es produeixi l’absència de la persona substituïda.
 • Per a completar jornada reduïda per un altre treballador/a, amb deure d'especificar nom i causa (tenim el dubte de la durada d’aquest tipus de contracte).
 • Per a cobertura de vacant durant procés de selecció o promoció. Durada no superior a 3 mesos (no renovable) o termini inferior en Conveni.

LLUITA CONTRA EL FRAU I L’ABÚS EN LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL:

 • Adquireixen condició de fixes:
  • Per incompliment requisits.
  • Per no fer l’ alta en la SS.
  • Qui ocupi un lloc de treball cobert durant més de 18 mesos en un període de 24 per mitjà de contractes per circumstàncies de la producció, directament o per ETT.
  • La persona que ocupi un lloc de treball que hagi estat ocupat, amb o sense solució de continuïtat, durant més de 18 mesos en un període de 24 mitjançant contractes per circumstàncies de la producció, inclosos els contractes de posada a disposició realitzats amb empreses de treball temporal.
 • Es podran establir % màxims de plantilla amb contractes temporals en els convenis col·lectius.
 • S’estableixen sancions de fins a 10.000€ en els contractes que no justifiquin suficientment el motiu de l’eventualitat i/o no es pugui justificar i siguin considerats en frau de llei a banda de la conversió a indefinit del contracte.
 • Cotització addicional d’aproximadament uns 26 euros en contractes de menys de trenta dies. No s'aplicarà als règims especials de treballadors per compte d'altri agraris, d'empleats de llar i de la mineria del carbó i tampoc als contractes per substitució.
 • Igualtat de drets entre treballadors indefinits i eventuals.

C) CONTRACTES FORMATIUS

Se suprimeixen les modalitats contractuals de

 • Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mig-superior)
 • Contracte per a la formació i aprenentatge
 • Contracte per a la formació dual universitària

Es crea el nou Contracte Formatiu, que té per objecte:

 • La formació en alternança amb el treball retribuït per compte d'altri;
 • L'acompliment d'una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada

CONTRACTE DE FORMACIÓ EN ALTERNANÇA:

 • Objecte: compatibilitzar l'activitat laboral retribuïda amb processos formatius (FP, UNIVERSITAT O CEFSNE).
 • Destinataris: els que no tinguin titulació per a concertar un contracte formatiu per a l'obtenció de pràctica professional Persones amb una altra titulació sempre que no tinguessin contracte formatiu previ en una formació del mateix nivell formatiu i sector productiu.
 • Durada del contracte: mínim 3 mesos i màxima de 2 anys
 • No es pot establir període de prova en aquests contractes.
 • Podran concertar-se amb persones de qualsevol edat excepte en el cas del Catàleg de Qualificacions Professionals, amb límit de fins a 30 anys i tindran una durada màxima de dos anys.
 • Temps de treball efectiu: no podrà ser superior al 65%, durant el primer any, o al 85%, durant el segon, de la
 • Jornada màxima: la prevista en conveni col·lectiu o, en defecte d'això, de la jornada màxima legal.
 • Retribució: es fixarà en conveni i, en defecte d'això, no podrà ser inferior al 60% el primer any i al 75% el segon any, respecte de la fixada en conveni per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, en proporció al temps de treball efectiu. En cap cas podrà ser inferior al SMI en proporció al temps de treball efectiu.
 • Recollirà un pla formatiu individual elaborat pel centre formatiu i s’haurà de designar a l’empresa un tutor o una tutora amb la formació adequada per tal de que es segueixi el pla formatiu individual.
 • No es podran celebrar aquests contractes quan la persona treballadora hagi ocupat el lloc de treball a la mateixa empresa per un temps superior a 6 mesos.
 • Prohibició d’hores extres i complementàries i el treball nocturn.

CONTRACTE FORMATIU PER A l'OBTENCIÓ DE LA PRÀCTICA PROFESSIONAL ADEQUADA AL NIVELL D'ESTUDIS

 • Objecte: l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis
 • Destinataris: els qui tinguin títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, o títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu obtingut dins dels tres últims anys o cinc en cas de persones discapacitades.
 • Durada del contracte: no podrà ser inferior a 6 mesos ni de més d’un any.
 • Període de prova d’un mes o el que s’estableixi per conveni.
 • L’empresa ha d’elaborar un pla formatiu individual i assignarà un tutor
 • Prohibició d’hores extres

NORMES COMUNES A LES DUES MODALITATS DEL CONTRACTE FORMATIU

 • Acció protectora de la SS integral, inclosa desocupació
 • Forma i contingut: per escrit i amb inclusió del pla formatiu.
 • Empreses amb ERTO o en el mecanisme RED no poden substituir als afectats per contractats en formació
 • El contracte formatiu computa per a antiguitat en l'empresa.

Es preveu a la norma la confecció d’ un Estatut del Becari que tindrà per objecte la formació pràctica tutoritzada en empreses o organismes equiparats, així com  l'activitat  formativa desenvolupada en el marc de les practiques curriculars o extracurriculars previstes en els estudis oficials.

D) CONTRACTE INDEFINIT ADSCRIT A OBRES DE CONSTRUCCIÓ

Només s’hi poden acollir les empreses que estiguin aplicant el conveni col·lectiu del sector de la construcció ( no es pot aplicar en empreses del metall, fusta, etc.. que també poden prestar serveis en obres de construcció)

El contracte és indefinit, però l'empresa, una vegada finalitza l'obra:

 • Haurà d'oferir una proposta de recol·locació a la persona treballadora, previ desenvolupament, si cal, d'un procés de formació a càrrec de l'empresa. Es prioritza la formació a través de la FUNDACIO LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ
 • Si la persona treballadora rebutja l'oferta o motius inherents a la mateixa determinen la impossibilitat de recol·locació, per no existir lloc adequat, es produeix l'extinció del contracte, amb una indemnització del set per cent calculada sobre els conceptes salarials establerts en les taules del conveni col·lectiu.
 • Tant la finalització de l'obra com l'extinció ha de ser comunicada a la representació legal de les persones treballadores.
 • Aquest contracte no és aplicable al personal d'estructura.

 

Anirem analitzant les diferents situacions que ens plantegeu i les diferents interpretacions que vagin sortint de la norma en els mesos vinents.

És un canvi important i caldrà veure com es van posicionant la Inspecció de Treball i els Jutjats.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.

Departament Laboral