Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Novetats legislatives març (2)

Novetats Legislatives Març (2)

Principals mesures de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

El passat dia 12 de març va ser publicat el RD-llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball. L’esmentada norma encara està pendent de la seva convalidació o derogació pel Congrés.

Ampliació de l’obligació del registre de jornada als treballadors a jornada completa.

Com ja us havíem anat avisant, finalment s’estén l’obligació de portar el registre de la jornada de treball a tots els treballadors, estiguin contractats a jornada complerta o parcial i facin hores extraordinàries o no.

Aquest RD modifica l'article 34.9 de l'Estatut dels Treballadors i obliga les empreses a garantir i incloure un registre diari de la jornada especificant l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de cada treballador. Aquest registre haurà de ser posat a la disposició dels representants dels treballadors en cas de que existeixin a l’empresa.

L'empresa haurà de conservar el registre de la jornada durant quatre anys.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà implicar una sanció de 626 euros a 6.250 euros en la seva quantia més elevada. L'entrada en vigor d'aquesta obligació serà en data 12 de maig de 2019.

A la nostra web podeu trobar un model de registre d'hores diari de la jornada a la secció de formularis.

Aquesta mesura va destinada al control del compliment de jornada establerta per llei i en cas de que hi hagin desviacions que es pugui comprovar que van via hores extres o compensació horària amb altres jornades o descansos pendents.

Mesures de foment de treball indefinit

1. Nova bonificació per a la contractació de persones desocupades de llarga durada.

S'estableix una bonificació per a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació.

La quantia anual serà de 1.300 euros anuals durant tres anys. Si la contractació és de dones la quantia ascendeix a 1.500 euros anuals.

L'empresa estarà obligada a mantenir el contracte de treball en vigor durant tres anys i a mantenir el nivell d'ocupació aconseguit amb la contractació durant dos anys i tot i que no regula explícitament que la contractació ha de suposar un increment de la plantilla, s’intueix en aquest últim paràgraf, per la qual cosa, interpretem que no es podrà aplicar la bonificació si aquesta contractació no representa un increment en el nombre de treballadors.

Compte amb les bonificacions amb manteniment de plantilla, ja que si no es compleix s’ha de retornar tot l’import bonificat amb el 20% de recàrrec. La Seguretat Social en anteriors campanyes similars ha establert uns criteris molt estrictes per aquest compliment i ha comportat el retorn del total de les quantitats bonificades un cop passat tot el període.

2. Nova bonificació per la conversió de contractes eventuals de treballadors agraris a contracte indefinit o a fixes-discontinus.

Les empreses incloses al Sistema Especial Agrari que transformin, abans de l'1 de gener de 2020, els contractes de treball de durada temporal subscrits amb aquests treballadors, qualsevol que sigui la data de la seva celebració, en contractes de durada indefinida, inclosos els contractes fixos-discontinus, tindran dret a les següents bonificacions en la quota empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social, durant els dos anys següents a la transformació del contracte.

Tot i aquesta bonificació això pot implicar que la cotització del treballador sigui més alta pel fet de que la modalitat de cotització passi a ser mensual en comptes de per jornades.      

Per a l'aplicació d'aquest incentiu l'empresa haurà de mantenir en l'ocupació al treballador contractat almenys tres anys des de la data de transformació del contracte. En cas d'incompliment d'aquesta obligació s'haurà de procedir al reintegrament de l'incentiu. Compte amb aquests requisits, que com ja em dit en l’apartat anterior poden comportar el retorn de les bonificacions amb els recàrrecs corresponents.

3. Mesures de suport a la perllongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística 

Les empreses dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, vinculades a l’activitat turística, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional d'aquests treballadors.

Subsidi per desocupació per a majors de 52 anys.

Els aturats majors de 52 anys podran accedir al subsidi per desocupació que fins ara es reservava als majors de 55 anys.

Aquesta prestació, podrà percebre's fins que es compleixi l'edat ordinària de jubilació, i no fins al moment en què es pugui accedir a qualsevol modalitat de pensió contributiva de jubilació, com passava fins ara.

Les modificacions que incorpora aquest respecte l'RDL s'aplicaran als drets al subsidi que neixin o es reprenguin a partir de la seva entrada en vigor, així com als quals en aquesta data s'estiguin percebent pels seus beneficiaris.

S’elimina també la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l'accés al subsidi tenint en compte només les del beneficiari i s’incrementa la cotització del 100 al 125 per cent del topall mínim de cotització vigent.

Increment de les quanties mínimes de pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys. S'incrementa la quantia mínima de 5.552,40 euros a 6.991,60 euros anuals.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral

CIRCULARS RELACIONADES

FORMULARIS / DOCUMENTS

ACCIONS FORMATIVES