Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

IVA / IRPF 1T 2020 (EXT)

Segons l'Agència Tributària, a data d'avui, NO s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius que s'estableixen en el Reial decret que declara l'estat d'alarma, no serà aplicable als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries.

<< Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  (BOE, 18-marzo-2020) >>

 

Per poder confeccionar la declaració de IVA (Model 303) i pagament a compte de l’IRPF (Model 130), del trimestre corresponent, necessitem que ens envieu per correu electrònic, la següent informació abans del dia 10 d'abril del 2020:

 

Estimació Directe Normal (EDN):

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA Repercutit).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA Suportat).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Estimació Directe Simplificada (EDS):

Pagament Fraccionat (a compte de l'IRPF) :

Empresaris que van per Estimació Directe: el 20% de la diferència entre ingressos i despeses deduïbles del trimestre. Per aquest motiu, cal que les dades estiguin al màxim detallades:

 • Volum de vendes o ingressos del trimestre
 • Detall de compres i despeses del trimestre

Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :

 • Bases i quotes de les factures emeses, per cada tipus impositiu (IVA REPERCUTIT).
 • Bases i quotes de les factures rebudes, segons cada concepte (IVA SUPORTAT).
 • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes (Format Excel “XLS”)

Hem penjat la plantilla a la secció formularis de la web o clicant aquí

Un cop emplenada li agrairíem que ens la retornés a la assessoria, junt amb els fitxers Excel dels llibres de registre de Factures Emeses/Rebudes.


 

Lloguers:

 • Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.) :
 • Factures / Rebuts emesos de lloguer (corresponents al trimestre)
 • Factures de despeses rebudes, relacionades amb el lloguer, com poden ser reparació, conservació, administració...., per tal de poder deduir l’iva suportat d’aquestes despeses.

 

Us recordem que el termini per confeccionar la comptabilitat i registre, i presentar i domiciliar els diferents models fiscals (M303 i M130) finalitza el dia 15 d'abril del 2020.

Si abans la data anteriorment citada no ens heu pogut fer arribar la informació sol·licitada, i per tant no podem domiciliar el pagament, ens ho heu de comunicar i us informarem per tal de que demaneu l’NRC (Número de Referencia Complert), a la vostra entitat bancaria, per poder procedir a la presentació de la declaració telemàticament, sempre abans de la data límit del 20 d'abril del 2020.

Podeu enviar-nos la informació al següent mail:  erequena@paresiaubia.com

Si no podeu enviar-la per mail, poseu-vos en contacte amb nosaltres per acordar i coordinar vies alternatives.

 

Ajornaments i Fraccionaments.

Segons Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo (BOE, 12-marzo-2020) por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. (BOE, 12-marzo-2020) >>

Us recordem, que hi ha la possibilitat de sol·licitar ajornaments i fraccionaments dels deutes tributaris, com a mesures extraordinàries, en les següents condicions:

 • El termini extraordinari d'ajornament serà de sis mesos.
 • No es reportaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l'ajornament.
 • Ajornament corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el termini de presentació i ingrés finalitzi des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos inclusivament.
 • Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019.

D'aquesta forma, des de 13.03.2020 i fins a 30.05.2020, tots dos dies inclusivament, les petites empreses i treballadors per compte propi que així ho desitgin podran ajornar el pagament de fins a 30.000 euros en impostos durant sis mesos, amb tres mesos de manca d'interessos

 

Gràcies,

Departament Fiscal