Buscador per paraules:

Accions per rebaixar la seva liquidació de l’IRPF del 2020 i afectacions i conseqüències de les mesures econòmiques del coronavirus en la declaració de la Renda 2020.

 1. Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2020, ens permetem recordar-li algunes  de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació o tributació a l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F.).
 • Realitzar aportacions a un pla de pensions. Les aportacions màximes a plans de previsió socials, amb el màxim  deduïble de la menor de les següents quantitats: 8.000 euros/any o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, independentment de l'edat.

A partir del 2021 el conjunt de les reduccions practicades no podran excedir de 2.000 euros/any segons PGE 2021 (fins al 2020 8.000 euros/any). Aquest límit s’incrementarà en 8.000 euros/any sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials.

 • Realitzar aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, amb el màxim deduïble de 2.500 euros anuals.

A partir del 2021 la reducció addicional a favor del cònjuge serà de 1.000 euros/any segons PGE 2021. (fins al 2020 2.500 euros/any)

 

 • Rescat de plans de pensions. MOLT IMPORTANT !!!

Si va fer aportacions a sistemes de protecció social i el cobrament es en forma de capital, de les aportacions anteriors a 31/12/2006, tenen una reducció del 40%.

Per a jubilacions abans del 2014 el termini es abans del 8 anys següents a la data de jubilació.

 • Per a jubilacions al 2011 o abans, va ser com a màxim el passat 31 de desembre del 2019, tal com vam informar al novembre del 2019.
 • Per a jubilacions al 2012, com a màxim serà el 31 de desembre del 2020, ja que després es perdrà la reducció.
 • Per a jubilacions entre el 2013 i 2014 el termini es abans dels 8 anys següents a la data de jubilació (jubilacions al 2013 com a màxim serà el 31/12/2021, i al 2014 el 31/12/2022).

Per a jubilacions a partir del 2014, el termini es abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, ja que després es perdrà la reducció.

 • Les jubilacions al 2017, va ser com a màxim el passat 31 de desembre 2019, tal com vam informar al novembre del 2018.
 • Les jubilacions al 2018,  com a màxim serà el 31 de desembre del 2020, ja que després es perdrà la reducció.
 • Les jubilacions al 2019, com a màxim el 31/12/2021, les jubilacions d’aquest 2020 el 31/12/2022, ... ).

També, només es podrà aplicar la reducció una vegada per pla de pensions, i si es fan varis rescats en diferents anys, només es podrà aplicar la reducció el primer any.

 • Realitzar una amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040,00 euros anuals. Si es te dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, i l’adquisició va ser abans del 01/01/2013 i es va aplicar deducció en Renda del 2012 o anteriors.
 • Si és propietari i té llogat un pis recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 60% del rendiment net obtingut independentment de qui sigui l’arrendatari.
 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.
 • ​Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitat pública. Així com les quotes sindicals, quotes de col·legis professionals o aportacions a partits polítics també compten amb deduccions.
 1. Altres conseqüències de les mesures econòmiques del coronavirus en la declaració de la Renda 2020

Totes les mesures econòmiques aprovades pel Govern per a frenar l'impacte econòmic de la crisi del Coronavirus, podran afectar a la factura fiscal de 2020. ERTES, prestació extraordinària per cessament d'activitat, rescat de plans de pensions… Totes aquestes mesures poden augmentar considerablement el resultat de la Declaració de la Renda 2020.

 • Teletreball. Tindrà el seu impacte fiscal en la Declaració de la Renda 2020. Concretament, si empresa i treballador han pactat la regulació de l'abonament de les despeses del teletreball (subministraments de llum, telèfon i Internet), aquests es consideraran rendiments del treball que s'hauran de declarar en la Declaració de la Renda 2020.

Si els béns destinats al teletreball com a telèfon mòbil o ordinador, s'utilitzen per a finalitats particulars del treballador, s’haurien de considerar retribucions en espècie. També en el cas de la cessió d'un vehicle per part de l'empresa al treballador, independentment que no s'hagi utilitzat a conseqüència de les restriccions de mobilitat.

 • ERTOS i indemnitzacions per acomiadament

La figura dels ERTOS té importants conseqüències de cara a la Declaració de la Renda 2020. Els treballadors que hagin estat en ERTO en 2020 han tingut dos pagadors (l'empresa i el SEPE).

La major repercussió d'aquesta mesura en la Renda 2020 és que pot afectar l'obligació de presentar l'IRPF 2020. Hi hauria dos pagadors i en aquest cas el mínim per a haver de fer la renda canvia. En lloc dels habituals 22.000 euros, baixa a 14.000 euros, si s'han cobrat més de 1.500 euros del segon pagador (el SEPE).

A això se suma el fet que les prestacions per desocupació abonades pel SEPE a penes tenen retenció ja que a penes aconsegueixen el mínim obligatori exigit per les normes tributàries per a l'aplicació de retenció. Per aquest motiu, amb total seguretat, en la Declaració de la Renda 2020 caldrà pagar per a compensar aquestes escasses retencions.

Per a evitar això, el treballador pot sol·licitar a l'empresa que augmenti el tipus de retenció una vegada que ja està en alta i ha abandonat el ERTO. D'aquesta manera, podrà compensar aquesta absència de retenció en els mesos següents i no haver de pagar en la Declaració de la Renda 2020.

En aquest punt, es important tindre en compta que a CATALUNYA, segons el Decret llei 36/2020 de 03 de novembre publicat al DOGC el 05 de novembre, es preveu una Deducció per obligació de presentar la declaració de l’IRPF per raó de tenir més d'un pagador, que consistirà en poder aplicar una deducció en la quota íntegra autonòmica per l'import que resulti de restar de la quota íntegra autonòmica la quota íntegra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.

Aquesta deducció no resulta aplicable als contribuents que s'hagin acollit o es puguin acollir al procediment especial de retencions regulat en l'article 89 A) del Reglament de l’IRPF, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, o sigui  els contribuents que els únics rendiments dels treball consisteixin en les prestacions passives a les quals es refereix l'article 17.2.a) (pensions per incapacitat, jubilació, accidents, malaltia, viudetat o similars, prestacions funcionaris, plans o fons de pensions, contractes d’assegurances, etc, i que reben les prestacions es en forma de renda, l'import íntegre anual no excedeixi de 22.000 euros, procedeixin de més d'un pagador, i tots els pagadors estiguin obligats a practicar retenció a compte.

En quant a possible indemnització per acomiadament, si s'ha perdut l'ocupació pel Coronavirus, per a la indemnització per acomiadament i la quitança no hi ha canvis fiscals. Els primers 180.000 euros que es percebin estan exempts de tributar i la resta té la consideració de rendiment del treball.

 • Deducció per maternitat durant un ERTO

Les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendent podran abaratir la quota diferencial de la seva Declaració de la Renda 2020 fins a 100 euros mensuals per cada fill, sempre que realitzin una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o Mutualitat.

No obstant això, si han estat en situació de ERTO, deixarien de complir els requisits per a gaudir de la deducció per maternitat. Mateixa situació per a les treballadores autònomes en els mesos en què tanquessin la seva activitat.

En aquest sentit, la deducció per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec, supeditada també a realitzar una activitat per compte propi o aliè estant d'alta en Seguretat Social, pot veure's afectada si s'ha estat en ERTO.

 • Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms

La prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms, la prestació per suspensió temporal de l'activitat així com la prestació per reducció d'ingressos percebudes pels treballadors autònoms que s'hagin vist afectats pel Coronavirus té les mateixes implicacions en l'IRPF que tindria si es cobra la prestació per desocupació. És a dir, tributarà en Renda i ho fa com un rendiment del treball més.

 • Ajudes i subvencions sol·licitades per treballadors autònoms

Les ajudes que els treballadors autònoms hagin rebut durant 2020 s'han de declarar en la Declaració de la Renda 2020 i seran considerades com a rendiments del treball, i donades les quanties no portessin aplicada retenció per IRPF, per la qual cosa formessin part de la base impossible de la Renda 2020, al costat de la resta d'ingrés per activitat (autònoms persones físiques) o per treball (societaris amb nòmina).

 • Treballadors autònoms en el règim de mòduls

El càlcul del rendiment per als empresaris en règim de mòduls s'ha modificat durant l'Estat d'Alarma, no computant-se com a dies d'activitat els dies naturals en els quals ha estat declarada aquesta situació d'excepcionalitat.

Aquesta mesura no afectaria  els que van renunciar als mòduls i tributen en el mètode d'estimació directa en 2020, si bé s'ha establert de manera excepcional que puguin tornar a tributar en el règim d'estimació objectiva en 2021 de continuar complint els requisits i revoquen la renúncia d'enguany. Això és molt important tenir-ho en compte de cara presentar en termini i forma el corresponent model 036/037 de comunicació censal a la AEAT.

 • Rendes immobiliàries durant l'Estat d'Alarma

La Llei de l'IRPF estableix la imputació de rendes immobiliàries, excloent l'habitatge habitual. No és la utilització efectiva del segon habitatge, sinó la seva disponibilitat, la qual cosa genera la imputació de rendes, per això, malgrat no haver gaudit de l'habitatge, no s'altera la imputació d'ingressos pel confinament del contribuent.

 • Rescat de plans de pensions

Com a part de les mesures per a frenar l'impacte econòmic del Coronavirus, el Govern ha permès rescatar els fons dipositats en plans de pensions abans d'hora. De nou, fer-ho no canviarà la fiscalitat del pla de pensions.

No obstant això, cal recordar que l'import rescatat, tributarà dins de la base general als tipus d'IRPF normals. En aquest cas és important valorar primer per a veure l'impacte fiscal que pogués tenir en l'IRPF 2020. La raó és que recuperar el pla en forma de capital pot elevar la base imposable i fer que es tributi als tipus alts en Renda. Mireu punt anterior on parlem del rescats de plans de pensions i les seves possibles reduccions.

 • Moratòria de les hipoteques i préstecs per al pagament del lloguer

Quin efecte tenen les mesures pel coronavirus sobre habitatge en la renda? Bàsicament cap per a qui es beneficiï d'ells. Al final, la moratòria en el pagament d'hipoteques només suposa un retard en el pagament del préstec.

A l'efecte de Renda 2020, simplement s'haurà aportat menys per la hipoteca i es podrà desgravar menys per ella, en cas de tenir dret a fer-ho.  Recordar que en la Renda 2020, només les hipoteques anteriors a 2013 poden desgravar per aquest motiu.

En el cas dels préstecs per al lloguer, els microcrèdits en si mateixos no tenen incidència fiscal. És a dir, es tracta d'un préstec pel qual no cal pagar impostos ni es pot desgravar en la renda. A més, rebre'ls no afectarà la possibilitat de poder desgravar el lloguer.

La situació les ajudes directes per a pagar aquests microcrèdits sí que és diferent. En aquest cas es tractaria d'una ajuda que caldria incloure en la Declaració de la Renda 2020.

 • Reinversió en habitatge habitual durant l'Estat d'Alarma

La deducció per reinversió en habitatge habitual de la Declaració de la Renda 2020 també experimenta canvis, com a conseqüència de l'Estat d'Alarma, tal com ja va confirmar la Direcció General de Tributs en establir que l'Estat d'Alarma no computa per a aquesta deducció.

És a dir, el temps que va durar l'Estat d'Alarma, no es comptabilitzarà per al termini d'aplicació de la deducció per reinversió en habitatge habitual.

 • Renda vitalícia per a majors de 65 anys

Els majors de 65 anys que transmetin un element patrimonial diferent de l'habitatge habitual poden deixar exempta el guany obtingut si l'import total es destina a la constitució d'una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb un límit màxim de 240.000 euros, abans que transcorrin sis mesos, tal com explicàvem anteriorment. Aquest termini també es va paralitzar durant l'Estat d'Alarma.

 

És per això que recomanem que ens consulti, també, si té pensament de fer alguna operació important, abans de que acabi aquest anyo que pugui tindre implicacions fiscals, com per exemple:

 • Compra-Venda de: Immobles, plusvàlues, valors, accions, fons inversió, ....
 • Hipoteques: Constitució, cancel·lació, clàusules terra, despeses, ...
 • Arrendaments de propietats: Locals comercials, pisos, cases, arrendament turístic, ...
 • Plans de Pensions: Viabilitat fiscal, aportacions, rescats, rentes vitalícies, ...
 • Activitats Econòmiques empresarials, professionals o agràries: Inici, ampliació, cessament, ...
 • Herències, donacions, subvencions, ajudes, assegurances, ...

 

Aprofiti els nostres serveis, i si es dona alguna d’aquestes circumstancies, demani’ns una hora de consulta fiscal per poder fer-li un bon estudi i planificació, pot estalviar-se molts diners.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal