Buscador per paraules:

Permisos retribuïts i no recuperables - Eleccions 12 de maig

Abril 2024

PERMISOS RETRIBUITS I NO RECUPERABLES -  ELECCIONS 12 DE MAIG

El dia 12 de maig, dia en que es realitzen les eleccions al Parlament de Catalunya, heu de tenir en compte que els treballadors en algunes situacions poden gaudir dels següents permisos retribuïts i no recuperables:

Permís retribuït per exercir el dret a vot a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin de descans setmanal:

Les empreses han de concedir als treballadors que tinguin la condició d'electors i que no gaudeixin de descans setmanal, un permís retribuït no recuperable màxim de quatre hores dins la jornada laboral d’acord amb la següent escala:

  • Coincidència de 4 o més hores entre jornada laboral i horari de votació – 4 hores de permís.
  • Coincidència entre 2 i 4 hores – 2 hores de permís.
  • Coincidència menys de 2 hores – No hi ha dret a gaudir del permís.
  • Si el dia de les eleccions és el dia de descans setmanal del treballador, no té dret a gaudir del permís.

Procediment

  • El treballador ha d’avisar a l’empresa.
  • Es potestat de l’empresa decidir el moment en què es pot gaudir del permís dins de l’horari establert pel col·legi electoral
  • El treballador ha de presentar el justificant acreditatiu d’haver votat que expedeix la mesa electoral.

Casos especials

  • Treballadors a temps parcial: la durada del permís es reduirà proporcionalment.
  • Treballadors torn de nit: tenen permís en cas de què hi hagi coincidència de mínim 2 hores.
  • Treballadors llarga distància: per votar per correu el treballador té dret a un permís laboral retribuït de fins a 4 hores per fer les gestions oportunes.

Permisos retribuïts per membres de les meses electorals i  interventors que el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal:

Els treballadors que acreditin ser membres de la mesa electoral o d'interventors, tenen dret a gaudir de permís retribuït i no recuperable durant del dia de les eleccions i,  les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia següent.

El torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia.

Permisos retribuïts per membres de les meses electorals i  interventors que el dia de les eleccions gaudeixen de descans setmanal:

Els treballadors que acreditin ser membres de la mesa electoral o d'interventors, i que el dia de les eleccions sigui el seu dia de descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable de cinc hores de la jornada laboral del dia següent al de la votació.

El torn de nit que comença el dia de la votació s’ha de computar com a jornada laboral del dia.

Permisos retribuïts per apoderats que el dia de les eleccions no gaudeixen de descans setmanal:

Els treballadors que acreditin la seva condició d'apoderats el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia, sempre que no sigui el seu dia de descans setmanal.

Les persones treballadores que el dia abans de la jornada electoral prestin els seus serveis en torn de nit i siguin membres de la mesa, interventors o apoderats:

Poden sol·licitar i l’empresa els hi ha de concedir un canvi de torn per tal de què la nit anterior a les eleccions puguin descansar.

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

Departament Laboral

Parés i Aubia