Buscador per paraules:

NOVA OBLIGACIÓ – Confecció del registre retributiu

NOVA OBLIGACIÓ – CONFECCIO DEL REGISTRE RETRIBUTIU

Tal i com ja hem anat explicant en diverses circulars, l’ Estatut dels Treballadors estableix que l’empresari ha de pagar per la prestació d’un treball d’igual valor la mateixa retribució, satisfeta directa i/o indirectament, i qualsevol que sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que pugui produir-se discriminació per raó de sexe en cap dels elements o condicions.

Per aquest motiu, l’empresa té l’obligació de portar un registre salarial de la seva empresa amb els  valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

A l’octubre del 2020 va sortir publicat el RD 902/2020 que va entrar en vigor a l’abril del 2021, que  desenvolupa el contingut mínim d’aquest registre.

Les diferents interpretacions d’aquesta norma sobre els salaris a tenir en compte, el tractament de les dades, que no existia un model oficial a seguir, el fet de que moltes petites i mitjanes empreses no tinguin fetes ni descripcions ni valoracions de llocs de treball, etc... han dificultat molt la confecció d’aquest registre.

Tot i això fa temps que hi estem treballant i ara els estem confeccionant amb el model publicat pel Ministeri d’ Igualtat, prèvia sol·licitud de cada empresa.

Per complir amb aquesta obligació s’han de fer dos documents:

  • El propi registre retributiu: que ha d’incloure la mitjana i la mediana de salaris, concepte per concepte per cada grup professional i el càlcul de bretxes entre dones i homes (el fem amb l’eina del Ministeri d’ Igualtat).
  • Un informe de justificació, concepte per concepte, en el cas de que les bretxes que surtin siguin superiors al 25%.

Per les empreses que tenen contractat el servei de nòmines amb nosaltres, aquest nou servei addicional tindrà el següent cost, que ajustem al màxim pel temps emprat:

Empreses de fina a 49 treballadors:

•             Per la confecció del registre amb l’eina del Ministeri:

  • Empreses fins a 10 treballadors :  20€  (40€ amb dte del 50%)
  • Empreses d’ 11 a 20 treballadors: 40€  (80€ amb dte del 50%)
  • Empreses de 21 a 49 treballadors: 60€  (120€ amb dte del 50%)

•            Per la confecció de l’informe de justificació de bretxes en cas que n’hi hagi:  es valorarà en funció del nombre de conceptes i llocs de treball a analitzar, essent el cost d’honoraris entre 30€ i 60€.

Per les empreses de 50 treballadors o més:

Aquestes empreses a més del registre retributiu i l’informe, cal que realitzin l’anàlisi per les escales de valor que resultin de la valoració de cada lloc de treball, i a més, han de realitzar una auditoria salarial.

El cost d’aquest servei es valorarà en funció del nombre de treballadors, conceptes i llocs de treball a analitzar. En aquest cas ens posarem en contacte amb cada client

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral