Buscador per paraules:

Novetats Legislatives 2024

Març 2024

NOVETATS LEGISLATIVES 2024

En aquesta circular detallem les novetats legislatives publicades a l’Ordre PJC/51/2024, publicada al BOE del 30/1/2024, que desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2024, amb efectes des del dia 1 de gener de 2024, i el RD 145/2024 pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per l’any 2024 publicat el dia 7/2/2024.

La publicació d’aquestes dues normes com que tenen efectes des del 1/1/2024, ha provocat el recàlcul d’algunes nòmines del mes de gener per tal d’enviar la cotització correctament. El rercàlcul de nòmines ha afectat sobretot a:

  • persones treballadores que van per base màxima
  • persones treballadores en situació de pluriactivitat i repartiment de % de bases
  • persones del sistema especial agrari
  • persones en pràctiques remunerades

Ja ens hem posat en contacte amb les empreses afectades per parlar de cada cas.

Les principals novetats d’aquestes normes, d’aplicació amb efectes 1/1/2024 són les següents:

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Es fixa la quantia del salari mínim interprofessional per a l’any 2024, en 37,8 €/dia o 1.134,00 €/mes (14 pagues), i 15.876,00 € en còmput anual que suposa un increment del 5% respecte el de l’any 2023, amb efectes retroactius des de l’ 1/1/2024.

En el sistema especial per a treballadors de la llar: L’ increment del SMI ha afectat al salari de les treballadors/res de la llar, ja que es pren el SMI com a referència per determinar tant el sou mensual com el sou per hores, que serà com a mínim de 8,87 € per hora efectivament treballada.

En aquest règim especial haurem d’actualitzar la informació sobre els salaris que consten a la seguretat social per tal de que s’apliqui el tram de bases de cotització corresponent.

Sistema Especial Agrari

Pel que fa als treballadors agraris eventuals que van per jornades, el salari mínim hora també serà de 8,87€/bruts amb vacances a banda.

Per tant els sous que estiguin per sota del SMI s’hauran d’actualitzar amb el nou import, havent de quedar com a mínim un sou anual brut de 15.876,00€ euros pels treballadors a jornada complerta.  Com que al moment de fer les nòmines tot i que encara no estava publicat ja estava acordat, a la majoria de persones afectades, prèvia autorització de l’empresa, ja els hi vam tenir en compte aquests nous imports a la nòmina.

NOVETATS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SOCIAL

1 INCREMENT DEL % DE COTITZACIÓ

Increment del 0,1% del MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL aplicable a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d’alta o alta assimilada en el sistema de la seguretat social en les que existeixi la obligació de cotitzar per jubilació. Això consisteix en una cotització addicional del 0,7% (0,58% a càrrec de l’empresa i 0,12% a càrrec del treballador). Fins ara era del 0,6% (0,5% a càrrec de l’empresa i 0,1% a càrrec del treballador).

2 BASES DE COTITZACIÓ

Pel 2024, i fins a l'aprovació de la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, les BASES MÍNIMES de cotització, dels grups de cotització dels règims que les tinguin establertes, s'incrementaran automàticament en el mateix percentatge que ho faci el SMI incrementat en un sisè.

Les BASES MÀXIMES de cada categoria professional i el TOPE MÀXIM de les bases de cotització s'han incrementat un 5% (el percentatge previst per a la revaloració de pensions del 3,8%, sumat a l'establert a la disposició transitòria trenta-vuitena del text refós de llei general de la Seguretat Social de 1,2%).

Destaquem les principals novetats a les quanties:

Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

La base màxima de cotització per contingències comunes s'incrementa un 5%, i queda establerta en 4.720,50 €/mensuals per als grups de cotització 1 a 7, i per als grups 8 a 11 en 157,35 €/dia.

Es mantenen els tipus de cotització existents, així com els tipus de cotització addicional per hores extraordinàries.

Sistema Especial Treballadors per Compte Aliena Agraris, establert al RGSS:

Les bases màximes per contingències tant comunes com a professionals durant els períodes d'activitat s'incrementen un 5%: 4.720,50 €/mensuals pels treballadors que prestin serveis tot el mes i 205,24 €/dia els que van per jornades

El tipus de cotització per contingències comunes, aplicable durant els períodes d'activitat als treballadors enquadrats als grups de cotització 2 a 11, és de 25,42 %, (el 20,72 % és a càrrec de l'empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador), és a dir, que s’ha incrementat en un 0,24% el tipus de cotització a càrrec de l’empresa respecte a l’any passat.

Per al MEI, durant els períodes d'activitat s'aplicarà el tipus del 0,70 % sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'ocupador i el 0,12% del treballador), i durant els períodes de inactivitat el 0,70% serà a càrrec del treballador.

Pel que fa a les reduccions a les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial durant els períodes d'activitat amb prestació de serveis, la quota empresarial resultant no podrà ser inferior a 148,25 € mensuals o 6,74 euros per jornada real treballada.

Cotització Sistema Especial per a Empleats de Llar establert al RGSS:

Mentre s'aprova la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat d’aquest any, des de l'1 de gener de 2024, els trams de retribució i les bases de cotització per contingències comunes del Sistema Especial per a Empleats de la Llar seran les de l'exercici 2023.

El tipus de cotització per contingències comunes es manté en el 28,30%, i el 23,60% és a càrrec de l'ocupador i el 4,70% a càrrec de l'empleat.

Per al MEI, s'aplicarà el 0,70% sobre la base de cotització per contingències comunes (0,58% a càrrec de l'empresa i el 0,12% a càrrec del treballador).

Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

El tipus de cotització per a les contingències comunes es manté al 28,30 %. Quan es tingui coberta la incapacitat temporal en un altre règim de la Seguretat Social, s'aplicarà una reducció a la quota que correspondria ingressar d'acord amb el tipus per a contingències comunes equivalent a multiplicar el coeficient reductor del 0,055 per aquesta quota.

El tipus de cotització per a les contingències professionals es manté a l'1,30%, la protecció per cessament d'activitat al 0,90%, la formació professional al 0,10%, i per al MEI el 0,70%.

Des de l'1 de gener del 2024, amb independència dels rendiments nets obtinguts pels treballadors per compte propi o autònoms, la base màxima de cotització serà de 4.720,50 euros mensuals, que suposa un increment del 5%.

Durant l'any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents:

Particularitats:

La base de cotització dels treballadors que a 31 de desembre de 2023 hagueren sol·licitat un canvi de la seva base de cotització amb efectes des de l'1 de gener de 2024 serà la sol·licitada sempre que es trobi en algun dels trams de les taules i compleixi el que està establert al Reial decret llei 13/2022.

L'Ordre PJC/51/2024 no fa referència a la possibilitat d'incrementar automàticament la base de cotització en un 8,6% als treballadors que hagin sol·licitat l'actualització automàtica de la base de cotització, sempre que es trobin en algun dels trams de les taules i compleixin el que estableix el Reial decret llei 13/2022, que sí que contemplava l'Ordre de cotització de l'any passat.

Els familiars del treballador autònom i els autònoms societaris d'una societat de capital o laboral inclosos en aquest règim especial no poden triar una base de cotització mensual inferior a 1.000 euros durant l'any 2024. Per aplicar aquesta base de cotització mínima n'hi haurà prou amb haver figurat 90 dies en alta en aquest règim especial en qualsevol d’aquests supòsits.

Les persones treballadores autònomes que el 31/12/2022 cotitzessin per una base superior a la que els correspondria pels seus rendiments, i no hagin modificat la seva base durant el 2023, podran mantenir durant l'any 2024 aquesta base de cotització, o una inferior a aquesta, encara que els seus rendiments determinin l'aplicació d'una base de cotització inferior a qualsevol d’elles.

Els treballadors autònoms dedicats a la venda ambulant (CNAE 4781 Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants; 4782 Comerç al detall de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats ambulants i 4789 Comerç al detall d'altres productes en parades de venda i mercats ambulants) podran triar cotitzar per una base equivalent a un 77 % de la base mínima del tram 1 de la taula reduïda (566,17 euros/mes). Aquesta possibilitat també és aplicable als socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant que perceben els seus ingressos directament dels compradors.

Els socis treballadors de cooperatives de treball associat dedicats a la venda ambulant que hagin quedat inclosos al RETA en aplicació del que estableix l'article 120.quatre.8 de la Llei 2/2008 de PGE, tenen dret, durant el 2024, a una reducció del 50% de la quota a ingressar. També tenen dret a aquesta reducció quan hagin iniciat la seva activitat i hagin quedat inclosos en el règim especial esmentat a partir de l'1 de gener de 2009. La reducció s'aplicarà sobre la quota que sigui aplicable sobre la base mínima escollida, el tipus de cotització vigent al RETA. Aquesta reducció no és aplicable si el treballador autònom tria una base superior a la base mínima.

Els treballadors autònoms que, per raó d'un treball per compte aliè desenvolupat simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l'any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d'altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què les cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 euros, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes.

Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris establert al RETA

Les bases de cotització són les establertes amb caràcter general al RETA, i els tipus de cotització es mantenen, excepte per al MEI, el tipus del qual s'incrementa i queda establert en el 0,70 % sobre la base de cotització per contingències comunes a càrrec del treballador per compte propi.

Cotització l'any 2024 per la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació

La cotització en el supòsit de pràctiques formatives remunerades, s'efectuarà per les quotes de contingències comunes (reduïdes en un 95%) i accidents, amb exclusió de les quotes corresponents a l’atur, FOGASA i formació professional

En resum enguany el cost de seguretat social per tenir un alumne que faci pràctiques remunerades serà aproximadament d’uns 11€ (pendent publicació base mínima). Fins ara aquestes pràctiques tenien el 100% de bonificació i per tant el cost de seguretat social era de 0€.

La cotització en el supòsit de pràctiques formatives no remunerades, de conformitat amb l’apartat 7.a) de la DA 52 del TRLGSS, consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes exclosa la prestació d'incapacitat temporal i de 0,31 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros, 3,64 dels quals corresponen a la contingència d’incapacitat temporal i 3,39 euros a la d’incapacitat permanent i mort i supervivència.

De la quota diària per contingències professionals de 0,31 euros, 0,16 euros correspondran a la contingència d'incapacitat temporal i 0,15 a les contingències d'incapacitat permanent i mort i supervivència.

L'any 2024, per a ambdós casos de pràctiques, a les quotes per contingències comunes els serà aplicable la reducció del 95 % establerta a la DA 52 TRLGSS, sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents d'aquesta reducció.

Les pràctiques formatives, tant en el cas de les remunerades com no remunerades, queden excloses de la cotització finalista per al MEI.

PRINCIPALS MESURES SOBRE PENSIONS I D’ALTRES PRESTACIONS PÚBLIQUES

Es regula de de manera provisional la revaloració de les pensions fins que s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2024.  A aquest efecte, s’estableix una revaloració de les pensions contributives del sistema de Seguretat Social i de les pensions ordinàries i extraordinàries del Règim Especial de Classes Passives de l’Estat, amb caràcter general, del 3,8% respecte de l’import que tinguessin a 31/12/2023.

Es fixa el límit màxim establert per a la percepció de les pensions públiques del sistema de Seguretat Social i classes passives el 2024 a 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.

El complement de pensions contributives i de les pensions del Règim de Classes Passives de l'Estat per a la reducció de bretxa de gènere serà de 33,20 euros mensuals.

La quantia mínima de les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social s'incrementa el 2024 en el 3,8%, però també en funció del tipus de pensió en consideració al llindar de la pobresa, amb els imports que s'especifiquen al annex IV. Idèntic tractament reben les pensions mínimes del Règim de Classes Passives de l'Estat, i se n'especifica l'import a l'annex V.

Les pensions de l'extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) tindran un import anual, respectivament, de 7.399,00 euros i 7.182,00 euros.

Les pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació tindran un import anual de 7.250,60 euros

S’estableix la quantia anual de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, per fill a càrrec amb 18 anys o més, i un grau de discapacitat major del 65 o del 75%.

Les prestacions d'orfandat causades per violència contra la dona s’incrementen en un 5%.

ANNEX IV Sistema de la Seguretat Social . Quadre de quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva  per a l'any 2024

Altres quanties any 2024.

Límit d'ingressos per al reconeixement de quanties mínimes de pensió:

  • Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 euros/any.
  • Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 euros/any.

ANNEX V. Durant 2024 les quanties mínimes de les pensions de Classes Passives queden fixades, en còmput anual, en els imports següents:

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Laboral