Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Principals novetats de la nova llei de marques

El passat 14 de gener va entrar en vigor a Espanya la reforma de la Llei de marques.

Les modificacions que s'incorporen afectaran tant als nous sol·licitants de marques com als que ja són titulars d'una. Per això, hem resumit la nova Llei en deu punts clau per entendre en què consisteix aquesta reforma i què han de tenir en compte els titulars de marques a partir d'ara.

1-Per què es modifica la Llei

Els canvis introduïts en la Llei de marques responen a la necessitat d'adaptar la legislació espanyola a la Directiva (UE) 2015/2436 que inclou nombroses modificacions en matèria de protecció de marques. El seu objectiu principal és el d'optimitzar els procediments de sol·licitud i registre de marca en tota la Unió Europea, augmentar la seguretat jurídica i afavorir la coexistència i l'equilibri entre els sistemes de marques nacionals amb les marques de la Unió.

2-Desapareix el requisit de representació gràfica

Un dels canvis més significatius és que s'ha eliminat el requisit de representació gràfica, condició fins ara perquè qualsevol marca fos acceptada per l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). En el seu lloc, es requereix que aquesta gaudeixi únicament de capacitat de representació, la qual cosa implica que qualsevol signe distintiu que pugui reproduir-se de forma clara i precisa serà susceptible de sol·licitar protecció. Aquest canvi amplia l'espectre de marques no convencionals que podrem registrar a Espanya, com marques de color, hologrames, marques sonores i marques de moviment, de forma i de posició; tot un ventall de possibilitats per protegir els signes distintius que apel·len amb més força a les percepcions que tenen els clients sobre les seves marques.

3-S'introdueix la "prova d'ús" en els procediments d'oposició

Una de les novetats més rellevants és la que afecta el procediment d'oposició, que és aquell a través del qual les marques registrades s'oposen al registre de signes distintius similars o idèntics. A partir d'ara, els nous sol·licitants podran exigir als que s'oposen al seu registre que aquests acreditin un ús efectiu i actual de la marca en qüestió (sempre que aquesta porti registrada almenys 5 anys). Si l'oponent no pot provar aquest ús o al·legar alguna causa justificativa, l'oposició serà desestimada.

4-Desapareix la distinció entre marca notòria i marca de renom 

La Nova Llei ha eliminat la distinció entre aquests dos tipus de marques tan especials, unificant-les en la marca de renom. Aquestes serien aquelles marques que han assolit un alt grau de coneixement i difusió entre el públic general, el que permet als seus titulars, entre altres coses, oposar-se a sol·licituds de marques idèntiques o similars a la seva, fins i tot el cas que aquestes designin productes o serveis diferents.

5-Mesures més dures contra la pirateria

La reforma dóna la possibilitat als titulars de marques registrades d'impedir la introducció a Espanya de mercaderies procedents de tercers països que continguin un signe idèntic o virtualment idèntic al seu tot això sense que es requereixi, com fins ara. que els productes en qüestió hagin de ser comercialitzats aquí, el que suposa un reforç important de la protecció enfront dels actes de pirateria.

6- Sistema obert de legitimació

Des del 14 de gener, qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar el registre d'una marca o nom comercial a Espanya amb independència de circumstàncies relacionades amb la seva nacionalitat, residència o convenis internacionals.

7- Major protecció per a les denominacions d'origen i indicacions geogràfiques protegides

La protecció de les indicacions geogràfiques i les denominacions d'origen es veu reforçada per aquesta Llei, les sol·licituds de marques idèntiques o semblants a la d'una IGP o DO per part d'un tercer, podran ser denegades per part de l'OEPM tant per motius de denegació absoluts com relatius mitjançant la presentació de la corresponent oposició

8- Restriccions per a les marques que incloguin denominacions de varietats vegetals

La reforma introdueix una prohibició específica de registre de marques que consisteixin o reprodueixin la denominació d'una varietat vegetal el que clarificai reforça les condicions de la seva protecció enfront d'intents de registre de marques posteriors.

9- Noves competències per a l'OEPM

La Llei atribueix la competència directa a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques en matèria de nul·litat i caducitat de marca. Això vol dir que aquesta oficina podrà declarar nul·la o caducada qualsevol marca ja registrada. Es tracta d'una competència que. fins ara, corresponia als tribunals en gairebé tots els casos, de manera que la mesura agilitzarà aquest tipus de procediments i reduirà sensiblement el seu cost. No obstant això, haurem d'esperar fins a gener de 2023 per a l'entrada en vigor d'aquest punt de la reforma.

10-Recomanacions per a titulars de marques i nous sol·licitants

El nou sistema porta amb si, en síntesi, algunes mesures que poden facilitar el registre i la protecció dels signes distintius a Espanya, fet que suposa una oportunitat immillorable per fer el pas de registrar les nostres marques. D'altra banda, i per als que ja són titulars, recomanem una auditoria completa i exhaustiva de la seva marca o cartera de marques, el que permetrà detectar qualsevol possible divergència entre registres i els seus usos per facilitar la consolidació dels seus signes distintius. Aquesta auditoria permet detectar les noves oportunitats de protecció que brinda la nova Llei, sobretot pel que fa a marques no convencionals.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Ajuts i Subvencions