Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Ajuts al comerç, artesania i moda 2019

La Generalitat ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’incentius en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda per tal d’impulsar la dinamització del comerç i la competitivitat del sector comercial i de serveis, artesania i moda.

Termini de presentació de sol·licituds:  23 de Maig de 2019

Ajuts:

Els programes d’incentius son els següents:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

2. Programa de suport a la professionalització del món associatiu.

3. Programa de suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària.

4. Programa de suport a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials  i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

5. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

6. Programa per a la internacionalització de la moda.

7. Programa per a la internacionalització de l’artesania.

8. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

9. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.

10.Programa per a la notorietat de les fires-mercat d’Artesania.

 

1.Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.

1.1 Objectiu:

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes i que desenvolupen programes d'actuacions que ajuden a prestigiar i professionalitzar el sector del comerç a Catalunya.

1.2 Persones beneficiàries:

Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials que disposin d'un Pla d'Actuació anual, com a mínim dels últims 2 anys.

1.3 Accions subvencionables:

• Projectes de dinamització comercial a nivell associatiu.

• Projectes de transformació digital

• Projectes de millora del coneixement (estudis i bases de dades).  Finançament d'aquells estudis o informes tècnics que aportin dades del sector i valor afegit de coneixement.

• Organització d'activitats i formació per prestigiar i desenvolupar el talent.Tallers, formació, jornades, tour retails, premis...

• Foment de la internacionalització de les empreses associades

• Accions per a la innovació de les empreses associades

• Actuacions per a la recerca del talent

1.4 Requisits:

• Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros.

• Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per a mesurar l'impacte.

• Els beneficiaris d'aquest programa han de disposar, en el moment de la sol·licitud, del seu pla d'Actuació anual de, com a mínim, els últims 2 anys.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 2 de suport a la professionalització del món associatiu.

1.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 40.000,00 euros.

 

2.Programa de suport a la professionalització del món associatiu.

2.1 Objectiu:

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

• Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l'activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.

• Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l'enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent i la formació, i per fomentar la internacionalització.

2.2 Persones beneficiàries:

Les entitats del sector del comerç, el serveis, l'artesania i la moda:

• Entitats territorials sense ànim de lucre.

• Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.

• Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).

S'exclouen les fundacions, els col·legis professionals i les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

2.3 Despeses subvencionables:

• Projectes de transformació digital a nivell associatiu

• Projectes d'enfortiment de les empreses associades i de dinamització comercial

• Projectes per mantenir i desenvolupar el talent

• Projectes de foment de la internacionalització

2.4 Requisits:

• Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

• Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte.

2.5 Quantia de la subvenció:

•En el cas de les entitats territorials, fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 23.000,00 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000,00 euros.

•En el cas dels Gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional o d'àmbit municipal només en el cas de Barcelona ciutat, fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 23.000,00 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000,00 euros.

• En el cas d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 12.000,00 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000,00 euros.

•En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 8.000,00 euros, més el 15% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000,00 euros.

 

3.Programa de suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària.

3.1 Objectiu:

El programa de competitivitat dels mercats té com objectiu facilitar els recursos necessaris perquè els mercats municipals catalans sedentaris i no sedentaris siguin més forts i competitius i adaptats a les noves necessitats dels consumidors i als nous estils de vida i que, alhora, millorin la gestió a través de gerències professionalitzades.

3.2 Persones beneficiàries:

Les Associacions de Mercats Municipals Sedentaris i no Sedentaris de Catalunya.

3.3 Accions subvencionables:

• Implantació de serveis del mercat: consigna, el repartiment a domicili, adaptació dels espais per a la logística dels nous canals de venda, punt d'informació, ludoteca, espai de bones pràctiques d'alimentació saludable i medi ambient, parada de recollida selectiva de residus, aula cuina, espais cardiosaludables, serveis per l'accessibilitat de les persones, instal·lació wi-fi.

Realització d'accions de comercialització de parades buides.

Prèvia valoració tècnica, per altres accions que suposin una millora en l'eficiència i funcionament del mercat.

•Realització de campanyes de comunicació i promoció. En aquest cas, l'import màxim a atorgar serà de 5.000,00 euros.

• Gestió i gerència del mercat. En aquest cas, l'import màxim a atorgar serà de 3.000 euros.

• Transformació digital dels mercats. Portal webs de comerç electrònic, campanyes de màrqueting digital, cartellera digital del mercat, accions de posicionament SEO i SEM, implantació d'estratègies per a la gestió de xarxes socials per atreure i fidelitzar clients amb l'objectiu d'analitzar el comportament dels usuaris, implantació d'altres estratègies publicitàries i comercials a través de mitjans i canals d'internet (s'exclou la creació de la web).

3.4 Requisits:

• Que la inversió mínima subvencionable sigui de 1.500,00 euros, excloent les despeses de gestió i estructura.

• Existència d'un projecte que inclogui els objectius a aconseguir i els indicadors que s'utilitzaran per mesurar l'impacte. Com a mínim, el projecte ha d'incloure els indicadors següents:

o Tipus de serveis implantats i costos d'implantació i manteniment.

o Tipologia d'actuacions de promoció i comunicació: puntuals, pla de dinamització i comunicació, costos.

o Tipologia de gestió del mercat, professionalitzada, per gestió de servei.

oTipologia i cost de les accions per la transformació digital dels mercats.

• Aquest programa és incompatible amb el programa 2 de suport a la professionalització del món associatiu.

3.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 15.000,00 euros, més el 15%(respecte el cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 3.000,00 euros.

Per a les accions de realització de campanyes de comunicació i promoció, la quantia màxima és de 5.000,00 euros i per a les accions de gestió i gerència del mercat, la quantia màxima és de 3.000,00 euros.

 

4.Programa de suport a la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

4.1 Objectiu:

 Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d'empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

4.2 Persones beneficiàries:

Empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer.

4.3 Accions subvencionables:

En el cas de Fires nacionals:

• Participació com a expositor a les activitats firals inscrites en el Registre d'Activitats Firals d'acord amb la normativa firal catalana vigent (Llei 18/2017, de l'1 d'agost, DOGC núm. 7426 de 3.08.2017) durant l'any 2019.

En el cas de Fires estatals i internacionals:

• Participació com a expositor a les fires professionals.

4.4 Requisits:

• Que el sol·licitant tingui almenys un establiment a peu de carrer.

• Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

• Que en el cas de participar a una fira nacional, l'activitat firal estigui inscrita al Registre d'Activitats Firals de Catalunya del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/comerc/fires/)

Aquest programa és incompatible amb el programa 7 per a la internacionalització de la moda, amb el programa 8 per a la internacionalització de l'artesania i amb el programa 9 per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

4.5 Quantia de la subvenció:

• Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000,00 euros en el cas de fires d'àmbit nacional i estatal.

• Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros en el cas de fires d'àmbit internacional.

El límit màxim per a aquest programa és de 5.000,00 euros (no sent acumulables els imports màxims definits anteriorment)

 

5.Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

5.1 Objectiu:

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l'eficiència de l'estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l'experiència de compra del clients.

5.2 Persones beneficiàries:

Empreses de comerç, serveis, moda i parades de mercat municipal.

5.3 Accions subvencionables:

Projectes que millorin el grau tecnològic de l'empresa en els següents àmbits:

• Àmbit 1: Per actuacions que suposin una presència activa a Internet, la millora de capacitació digital dels encarregats de l'estratègia i innovació en el punt de venda.

• Àmbit 2: Per projectes d'omnicanalitat globals que siguin capaços de donar un coneixement del client de 360º i la integració i automatització de la gestió del negoci.

5.4 Requisits:

Per a tots dos àmbits:

• En el cas d'empreses de comerç i serveis, l'empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.

• En el cas d'empreses de moda caldrà disposar d'un showroom o taller, o acreditar que es tracta d'un fabricant de moda.

• Els projectes a subvencionar s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.

• La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000,00 euros.

• És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre de 2019. Es subvencionen totes les accions dutes a terme durant l'exercici 2019.

• Les solucions tecnològiques (eCommerce, web, APPS, cartellera digital) han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

Per a l'àmbit 2:

• Les empreses que sol·licitin per aquest àmbit hauran de disposar d'un Pla de Transformació Digital, que ha de representar com a mínim un 10% del pressupost de l'empresa.

• Aquest programa és incompatible amb el programa 10 per a la millora de la gestió de l'empresa artesana.

5.5 Quantia de la subvenció:

• Per a projectes de l'àmbit 1: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.000,00 euros

• Per a projectes de l'àmbit 2: Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros

 

6.Programa per a la internacionalització de la moda.

6.1 Objectiu:

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l'exterior i potenciar la seva diversificació de mercats mitjançant l'estimulació de l'exportació de productes de moda potenciant la participació individual dels dissenyadors i marques de moda a showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

6.2 Persones beneficiàries:

Empreses de disseny de moda que participin en espais de venda efímers temporals internacionals.

6.3 Accions subvencionables:

Participació, com a expositors, en showrooms i/o fires o altres esdeveniments similars internacionals que es realitzin fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol.

6.4 Requisits:

• Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros.

• Que el showroom i/o fira tingui lloc fora de l'Estat Espanyol.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional, amb el programa 8 per a la internacionalització de l'artesania i amb el programa 9 per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

6.5 Quantia de la subvenció:

• Petites i mitjanes empreses:

o Per a fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a la Unió Europea, fins al 20% de les despeses subvencionables.

o Per a fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc fora de la Unió Europea, fins al 50% de les despeses subvencionables.

• Microempreses i autònoms

o Per a fires, showrooms comercials i altres similars que tinguin lloc a qualsevol ciutat fora de Catalunya i de l'Estat Espanyol, fins al 50 % de les despeses subvencionables.

La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 6.000,00 euros.

 

7.Programa per a la internacionalització de l’artesania.

7.1 Objectiu:

Promoure la internacionalització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d'empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió de caràcter internacional.

7.2 Persones beneficiàries:

Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal.

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

7.3 Accions subvencionables:

Participació a fires, exposicions individuals, concursos i altres actuacions de comercialització i difusió, totes elles de caràcter internacional.

S'entén per caràcter internacional les actuacions realitzades fora del territori espanyol i les fires exclusivament per a compradors professionals catalogades com a internacionals dins l'estat espanyol.

7.4 Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa subvencionable de cadascuna de les actuacions de, com a mínim, 500,00 euros.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional i amb el programa 7 per a la internacionalització de la moda.

7.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

 

8.Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans.

8.1 Objectiu:

Promoure la comercialització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d'empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió.

8.2 Persones beneficiàries:

Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal.

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

8.3 Accions subvencionables:

• Participació individual mitjançant estand en fires, fires-mercats i/o mercats d'àmbit nacional i estatal.

• Realització d'exposicions individuals i despeses de participació en concursos d'àmbit nacional i estatal, aparicions en guies de turisme, comerç, etc. - físiques i online -, i altres actuacions similars destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes de l'empresa beneficiària

8.4 Requisits:

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la despesa subvencionable de cadascuna de les actuacions de, com a mínim, 500,00 euros.

Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d'àmbit nacional, estatal i internacional i amb el programa 7 per a la internacionalització de la moda.

8.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 1.500,00 euros.

 

9.Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana.

9.1 Objectiu:

Dotar d'eines que millorin la gestió i els processos de disseny i producció de les empreses artesanes.

9.2 Persones beneficiàries:

Empreses que desenvolupin i tinguin domini tècnic d'activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal.

S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.

Només podrà ser beneficiari una persona física o jurídica per a cada marca comercial.

9.3 Accions subvencionables:

• Transformació digital i noves tecnologies.

• Millora del disseny de producte.

• Millora d'equipaments productius.

• Millora de la capacitació tècnica de les persones artesanes.

Queden excloses de les accions subvencionables l'adquisició de maquinari i dispositius com ordinadors, mòbils, tauletes, impressores de sobretaula i càmeres fotogràfiques, el hosting i el manteniment de pàgines web.

9.4 Requisits: 

Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros.

Els projectes a subvencionar relacionats amb la transformació digital s'han de dur a terme a través d'empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. D'altra banda, han d'estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.

És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu en data del 31 de desembre de 2019.

Aquest programa és incompatible amb el programa 5 de suport en el procés de transformació digital de les empreses.

9.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000,00 euros.

 

10.Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania.

10.1 Objectiu:

Prestigiar les fires i fires-mercat d'artesania en l'àmbit de Catalunya.

10.2 Persones beneficiàries:

Administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

10.3 Accions subvencionables:

• Activitats divulgatives de prestigi.

• Elements de difusió, promoció i publicitat.

Queden excloses les activitats d'animació no vinculades directament a les activitats divulgatives.

10.4 Requisits:

• L'entitat sol·licitant ha de ser l'organitzador de la fira o fira-mercat.

• Caràcter artesà, monogràfic o multisectorial, de la fira o fira-mercat i expositors amb carnet d'artesà i distintiu de producte D'A, d'acord amb l'article 50 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, del comerç, serveis i fires (DOGC núm. 7426 de 03.08.2017).

• La fira o fira-mercat ha d'estar registrada al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement.

10.5 Quantia de la subvenció:

Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició

Departament Ajuts i Subvencions