Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Obligació d'inscripció de les empreses licitadores al RELI per participar en els procediments oberts simplificats

A partir del dia 9 de setembre de 2018 entra en vigor l’obligació d’inscripció de les empreses licitadores en els registres oficials de licitadors (a Catalunya, el RELI), per participar en els procediments oberts simplificats, establerta en l’article 159.4.a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic

Les persones/empreses que hi estiguin interessades han de fer una sol·licitud d'inscripció normalitzada. En aquesta sol·licitud han de declarar que l’empresa no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix la legislació de contractes de les administracions públiques.

La sol·licitud ha d'anar acompanyada d’una sèrie de documentació requerida, d’aportació obligada, excepte la que, atesa la tipologia o les circumstàncies de l'empresa, no escaigui aportar.

El RELI és un  Registre administratiu electrònic, gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, on es troben dades i documents relatius a la personalitat jurídica, capacitat, representació i solvència referides a empreses que volen contractar amb les administracions públiques catalanes. Es poden inscriure al Registre electrònic d'empreses licitadores les persones físiques o jurídiques nacionals o estrangeres que poden acreditar personalitat jurídica i capacitat d'obrar i que no estan en situació de prohibició per contractar.

El departament d’Ajuts i Subvencions ofereix el servei d’assessorament, tramitació i presentació d’aquesta sol·licitud d’inscripció al RELI.  Demani’ns pressupost

 

Departament Ajuts i Subvencions