Buscador per paraules:

Novetats Fiscals Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018

El passat 3 de juliol de 2018 es va aprovar la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2018, i incloïa importants novetats fiscals que afectaven a diferents impostos, l’IRPF, l’impost de societats, l’IVA, entre d’altres.

 

A continuació els informem de manera resumida les principals novetats que afecten a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 

Obligats a declarar, rendiments del treball de més d’un pagador

S’augmenta de 12.000 euros a 14.000 euros el límit de l’obligació de declarar quan es percebin rendiments íntegres del treball de més d’un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros. (Per l’exercici 2018 quan l’impost s’hagués meritat a partir del 05-07-2018 el límit serà de 12.643 €)

Increment deducció per família nombrosa

Amb efectes a partir del 5 de juliol del 2018, les deduccions per família nombrosa s’incrementaran fins a 600 euros anuals per cada fill que excedeixi del número mínim de fills exigit per a que la família hagi adquirit la condició de família nombrosa, de categoria general o especial.

Nou supòsit deducció per persones amb discapacitat a càrrec

Es podran aplicar una deducció de fins 1.200 euros aquells contribuents que tinguin a càrrec el seu cònjuge amb una discapacitat, no separat legalment, que no percebi rendes superiors a 8.000 euros (excloses les exemptes), ni generi el dret a percebre deduccions per ascendent o descendent amb discapacitat.  

Increment deducció per maternitat, per despeses custodia en llars d’infants o centres d’educació

Les mares amb fills menors de 3 anys que estaven donades d’alta a la Seguretat Social i podien aplicar la deducció de 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys, amb efectes a partir de l’1 de gener del 2018 l’import d’aquesta deducció s’incrementa fins a 1.000 euros, sempre i quan s’hagin satisfet despeses de custòdia en llars d’infants o centres d’educació infantils autoritzats del fill menor de 3 anys.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes

Amb efectes a partir del 5 de juliol de 2018 es modifiquen les quantitats exemptes a efectes de tributació per la obtenció de premis de determinades loteries i apostes:

Exercici

Quantitat exempta

2018

10.000 euros

2019

20.000 euros

2020 i posteriors

40.000 euros

 

Increment deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

S’augmenta el percentatge de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, que passa del 20% al 30% i s’incrementa la base màxima de deducció en 60.000 euros anuals.
L’adquisició de les accions o participacions tindrà que ser efectuada en els tres anys següents a la constitució  i mantindré aquesta per un termini superior a tres anys i inferior a dotze anys.
La participació del contribuent junt a la familiar (fins a segon grau)  no podrà ser, superior al 40 per-cent del capital social o dels seus drets a vot. I que la inversió no sigui en una entitat per exercir la mateixa activitat que ja exercia per mitja d’altra titularitat.

 

Les principals novetats que afecten a l’Impost del Valor Afegit (IVA):

IVA reduït del 10% a sales cinematogràfiques

Queda establert amb efectes des del 05-07-2018 el tipus impositiu reduït del 10% a l’entrada a les sales cinematogràfiques.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.

Departament Fiscal