Buscador per paraules:

Notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya

Informació sobre notificacions per mitjans electrònics

D’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 14.2, 14.3 i 41.1) estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, entre d’altres:
- les persones jurídiques
- les entitats sense personalitat jurídica
- els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada
- els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

En conseqüència, a partir del 2 d’octubre de 2018 l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) començarà a implantar progressivament l’enviament de notificacions electròniques (vegeu la Resolució del director de l’ATC  per la qual es regula la pràctica de les notificacions electròniques en l’àmbit de l’Agència).  

Per accedir a les notificacions electròniques de l'ATC caldrà certificat digital (no s'hi podrà accedir amb idCat Mòbil ni amb contrasenya d'un sol ús).

L'Agència Tributària de Catalunya, a partir del 3 d’octubre, habilitarà un formulari de contacte a través del qual es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s'enviarà l’avís de notificació electrònica, amb un enllaç per accedir-hi (la manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació).  Les persones físiques que no estiguin obligades a rebre les notificacions per mitjans electrònics, poden també utilitzar aquest formulari en el cas que optin per rebre les notificacions de l'ATC únicament per via electrònica.

Un cop l’usuari s’ha identificat, accedirà al contingut de la notificació electrònica. Des de la pantalla que trobarà podrà descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’Administració li ha practicat la notificació i que li servirà com a prova en cas que li calgui demostrar-ho en el futur. 

En cas que no s’hagin facilitat les dades per l’avís, es pot accedir també a la notificació electrònica, amb certificat digital, des de l’apartat “Notificacions electròniques” de Gencat, o també des de Canal Empresa si es tracta d’una empresa o d’un professional. 

*D’acord amb l’article 43.2 de la Llei 39/2015, les notificacions electròniques s’entenen practicades en el moment en què s’accedeix al seu contingut, i rebutjades quan han transcorregut 10 dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’hagi accedit al seu contingut. 

Més informació sobre les notificacions electròniques:
Notificacions electròniques Gencat