Buscador per paraules:

IVA Resum Anual 2021 (EXT)

Per poder confeccionar la declaració de l'IVA Declaració Resum Anual (Model 390), del exercici corresponent, necessitem que ens feu arribar, o ens envieu per correu electrònic, la següent informació:

  • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes de tot l'exercici. 
    (Format Excel “XLS”)
     
  • Sumes i Saldos a data 31 de desembre.
    (Format Excel “XLS”)

Agrairíem rebre la informació sol·licitada abans del dia 24 de gener , o simultàniament a la informació que ja us vam sol·licitar, en dates passades, corresponent al IVA (Model 303) de l'últim trimestre (si no ens la heu enviat encara), ja que el termini per confeccionar i presentar el model finalitza el pròxim dia 30 de gener.

Aquesta informació ens servirà per comprovar, revisar i confrontar els imports de les Bases Imposables que declararem en el Resum Anual d’IVA envers els que consten als llibres registre de factures emeses i rebudes. I també envers el total d’operacions de vendes/ingressos i compres/despeses, segons la vostra comptabilitat, subjectes o que es tenen que informar en els models d’IVA.

Així, podrem detectar i corregir possibles errors i/o discrepàncies, evitant o mitigant futurs requeriments i/o possibles sancions, de la administració, derivades d’aquests.

Gràcies,

Departament Fiscal