Buscador per paraules:

Accions per rebaixar la seva liquidació de la Renda del 2022 abans de que finalitzí l'any.

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2022, ens permetem recordar-li algunes  de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació o tributació a l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F.):

 • Realitzar aportacions a un pla de pensions. Les aportacions màximes a plans de previsió socials, amb el màxim  deduïble de la menor de les següents quantitats: 1.500 euros/any o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, independentment de l'edat. (anteriorment el límit era 2.000 euros)

Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros/any sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social (mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.) al qual s'han realitzat les contribucions empresarials, per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial (anteriorment el límit era de 8.000 euros i l'increment havia de provenir exclusivament de contribucions empresarials).

El llindar conjunt (empresa i treballador) es manté en els 10.000 euros. Com a novetat, se li dona l'opció al treballador d'igualar la seva aportació a la de l'empresa, sense que la suma de les dues superi els 8.500 euros.

 • Realitzar aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, amb el màxim deduïble de 1.000 euros anuals.
 • Rescat de plans de pensions. MOLT IMPORTANT !!!

Si va fer aportacions a sistemes de protecció social i el rescat i cobrament es en forma de capital, de les aportacions anteriors a 31/12/2006, tenen una reducció del 40%.

Per a jubilacions abans del 2014 el termini es abans del 8 anys següents a la data de jubilació.

- Per a jubilacions al 2013 va ser com a màxim el passat 31 de desembre del 2021, tal com vam informar al novembre del 2021.
- Per a jubilacions al 2014, com a màxim serà el 31 de desembre del 2022, ja que després es perdrà la reducció.

Per a jubilacions a partir del 2014, el termini es abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, ja que després es perdrà la reducció.

-Les jubilacions al 2019, va ser com a màxim el passat 31 de desembre 2021, tal com vam informar al novembre del 2021.
-Les jubilacions al 2020,  com a màxim serà el 31 de desembre del 2022, ja que després es perdrà la reducció.
-Les jubilacions al 2021, com a màxim el 31/12/2023, les jubilacions d’aquest 2022 el 31/12/2024, ... i així successivament ).

També, només es podrà aplicar la reducció una vegada per pla de pensions, i si es fan varis rescats en diferents anys, només es podrà aplicar la reducció el primer any.

 • Realitzar una amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040,00 euros anuals. Si es te dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, i l’adquisició va ser abans del 01/01/2013 i es va aplicar deducció en Renda del 2012 o anteriors.
   
 • Si és propietari i té llogat un pis recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 60% del rendiment net obtingut independentment de qui sigui l’arrendatari.
   
 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.
   
 • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.
   
 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitat pública. Així com les quotes sindicals, quotes de col·legis professionals o aportacions a partits polítics també compten amb deduccions.
   
 • Deducció per reinversió en habitatge habitual. Una de les deduccions més importants en la Declaració de la Renda és la de reinversió en habitatge habitual, dirigida a aquells contribuents que hagin venut un habitatge i reinverteixin o hagin reinvertit aquest import en la compra d'un nou habitatge habitual en el termini de dos anys.
   
 • Deducció per rehabilitació d'habitatge habitual La deducció per rehabilitació d'habitatge habitual quan les obres estiguin destinades a la millora en eficiència energètica de l'habitatge està en vigor des del passat 6 d'octubre de 2021 pel que aquells contribuents que hagin realitzat obres en el seu habitatge habitual que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge podran beneficiar-se d'aquesta deducció. IMPORTANT: Es necessitarà certificat d’eficiència energètica  anterior i posterior a les obres, per justificar la millora d'eficiència,  a més de les factures i rebuts de pagament d’aquestes obres.

Concretament, en funció de les obres s'estableixen els següents percentatges de reducció:

- Deducció del 20% de les quantitats invertides en l'obra rehabilitació en cas d'obres que millorin l'eficiència energètica i redueixin, almenys, un 7% de demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge. També aplicable per a qualsevol habitatge destinat a lloguer sempre que aquesta es llogui abans del 31 de desembre de 2023 amb un màxim de deducció de 5.000 euros.

- Deducció del 40% si la millora o rehabilitació ha contribuït a reduir un 30% del consum d'energia primària no renovable, acreditable en tots dos casos a través del certificat d'eficiència energètica.

- També aplicable per a qualsevol habitatge destinat a lloguer sempre que aquesta es llogui abans del 31 de desembre de 2023 amb un màxim de deducció de 7.500 euros.

- Deducció del 60%, en el cas de les obres que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica d'edificis d'ús predominantment residencial, que redueixin el consum d'energia primària no renovable (referida a la certificació energètica) en un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifico per a obtenir una classe energètica “A” o “B”. La base màxima anual de deducció serà de 5.000 euros anuals.

És per això que recomanem que ens consulti, també, si té pensament de fer alguna operació important, abans de que acabi aquest anyo que pugui tindre implicacions fiscals, com per exemple:

 • Compra-Venda de: Immobles, plusvàlues, valors, accions, fons inversió, ....
 • Hipoteques: Constitució, cancel·lació, clàusules terra, despeses, ...
 • Arrendaments de propietats: Locals comercials, pisos, cases, arrendament turístic, ...
 • Plans de Pensions: Viabilitat fiscal, aportacions, rescats, rentes vitalícies, ...
 • Activitats Econòmiques empresarials, professionals o agràries: Inici, ampliació, cessament, ...
 • Herències, donacions, subvencions, ajudes, assegurances, ...

 

Aprofiti els nostres serveis, i si es dona alguna d’aquestes circumstancies, demani’ns una hora de consulta fiscal per poder fer-li un bon estudi i planificació, pot estalviar-se molts diners.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.
Departament Fiscal