Buscador per paraules:

Taller gestió eficaç de la prevenció de riscos - Nova data

Abril 2018

 

XERRADA SOBRE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

NOVA DATA : 9 DE MAIG DEL 2018

En els darrers mesos hem tingut en algunes empreses accidents de treball greus o molt greus. En les investigacions que s’han fet hem observat desajustaments en la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals per part de totes les figures implicades: empresaris, encarregats, treballadors, serveis de prevenció i nosaltres mateixos, cosa que en algun cas fa que s’abaixi la guàrdia i tota aquesta situació sigui propicia per a l’aparició d’algun accident de conseqüències greus i de múltiples afectacions per totes les parts.

Aquest fet, sumat a que l’ Administració cada cop accentua més les inspeccions destinades a comprovar el grau de compliment de les obligacions en matèria de Prevenció de Riscos, fa que creguem necessari realitzar una xerrada per clarificar, sistemitzar i donar pautes per millorar l'eficàcia de la gestió de la PRL

________________________________________________________________________________________

TALLER: GESTIÓ EFICAÇ I PRÀCTICA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

                 Data:  dimecres 9 de maig del 2018                                  Hora: de 16:00h a 18:00 h 

                 Lloc:   a l’assessoria                                                                      Preu: 80  € (+ iva) 

Inscripcions clicant aquí

________________________________________________________________________________________

 

Volem aprofitar aquesta circular per recordar-vos quatre conceptes bàsics en matèria de prevenció de riscos en els que aprofundirem el dia de la xerrada.

 

Que entenem per Prevenció de Riscos Laborals?

La prevenció dels riscos laborals és el conjunt d’activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de l’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar o disminuir els riscos derivats del treball.

Així, l’activitat preventiva ha d’incloure:

1. La integració real de l'activitat preventiva a l'empresa: és a dir, no n’hi ha prou en tenir tota la documentació al dia, sinó que cal projectar la prevenció a tots els processos tècnics de la feina, en l’organització del treball i en les condicions en que aquest es desenvolupa.

2. L' adopció de mesures de seguretat i salut:

·         Pla de prevenció de riscos:

o   Avaluació de Riscos

o   Planificació de l’activitat preventiva

·         Informació, participació i consulta dels treballadors

·         Formació dels treballadors

·         Actuació en casos d’emergència i de risc greu i imminent

·         Vigilància de la Salut.

3. Una acció permanent de seguiment de la prevenció amb la finalitat de perfeccionar de manera continua les activitats d’identificació, avaluació i control dels riscos que no s’hagin pogut evitar i dels nivells de protecció existents.

És molt important tenir clar que:

 1. A través de l’ AVALUACIÓ DE RISCOS el tècnic detectarà si existeixen o no riscos i ho plasmarà al seu informe.​​
 2. Un cop feta aquesta avaluació, si existeixen riscos, es realitza la PLANIFICACIO DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA que té com a objectiu principal concretar les accions que es realitzaran en un període de temps determinat per tal d’eliminar, controlar i, si no és possible, reduir els riscos, establint un ordre de prioritats en funció dels riscos existents i del nombre de persones als quals poden afectar. És a dir, quan fem la planificació hem de determinar quines mesures aplicarem per eliminar els riscos (o si més no minimitzar-los), quan les durem a terme, i qui realitzarà aquestes accions.

L’organització de l’activitat preventiva podrà realitzar-se en qualsevol d’aquestes quatre modalitats:

 1. Assumpció per part de l’empresari.
 2. Designació d’un o mes treballadors
 3. Servei de prevenció propi
 4. Servei de prevenció aliè.

 

Que són els recursos Preventius ?

Amb independència de les funcions dels serveis de prevenció en determinats supòsits, la llei estableix la necessitat d’una vigilància especial d’activitats perilloses duta a terme pels anomenats recuroso preventius. Els recursos preventius poden ser:

 •       Persones que treballin a l’empresa designats per l’empresari.
 •       Membres del servei de prevenció propi de l’empresa.
 •       Membres del servei de prevenció aliè.

La presencia de recursos preventius en un centre de treball és obligatòria en els casos següents:

 • Quan els riscos puguin empitjorar o modificar-se en el desenvolupament d’un procés o una activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que facin necessari el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.
 • Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.
 • Quan ho requereixi la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

I la Coordinació de l' Activitat Preventiva ?

Moltes empreses comparteixen, en alguns casos, centres de treball amb altres empreses. En altres casos, són treballadors d’unes empreses que es desplacen a fer la feina a les instal·lacions d’altres empreses, per exemple, el personal de neteja, manteniment, transportistes etc.

En aquests casos, els riscos que afecten els seus treballadors depenen tant de l’activitat de la seva pròpia empresa, com de les altres, o de les instal·lacions en les quals treballen junts.  

Per això cal que els empresaris s’informin recíprocament abans del inici de les activitats al mateix centre de treball, sobre els riscos específics de les activitats que puguin afectar els treballadors de les altres empreses.

Aquesta coordinació de les activitats preventives entre diverses empreses fa que s’estableixin obligacions específiques en matèria de prevenció (Art. 24 de la Llei 31/95). Per exemple:

1.    Establir els mitjans de coordinació que siguin necessaris, tant per a la protecció i prevenció dels riscos laborals, com a l’hora d’oferir informació als treballadors sobre els possibles riscos existents, les mesures adoptades i les mesures d’emergència i evacuació del centre de treball.

2.    Adoptar de les mesures necessàries perquè aquells altres empresaris que desenvolupen les seves activitats al seu centre de treball rebin la informació i les instruccions adients, en relació als riscos existents i les mesures de protecció, prevenció i emergència a aplicar, amb la finalitat que els traslladin als seus respectius treballadors.

3.    Les empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d’obres o serveis i que es desenvolupin als seus propis centres de treball o hagin d’operar amb maquinària, equips, productes, matèries primeres, etc., proporcionats per l’empresa principal, hauran de vigilar el compliment per part d’aquests contractistes o subcontractistes de la normativa de prevenció de riscos laborals.

4.    deures de cooperació i d’informació i instrucció s’apliquen també als treballadors autònoms que desenvolupin activitats en el centre de treball.

 

Per qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.

Departament Laboral

Parés i Aubia