Buscador per paraules:

Principals mesures fiscals del RD Llei 8-2023 publicat al BOE el 28-12-2023.

Principals mesures fiscals del RD Llei 8-2023 publicat al BOE el 28-12-2023.

  • Es prorroguen per al període impositiu 2024

Els límits quantitatius excloents de l'aplicació del mètode d'estimació objectiva de l'IRPF, es mantenen en els 250.000 euros per al conjunt de les seves activitats econòmiques i en 150.000 euros quan el destinatari sigui un empresari o professional. Excepte les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que tenen el seu propi límit quantitatiu, per volum d’ingressos.

El límit per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, a l'IVA. es manté en els 250.000 euros

El termini de renúncies i revocacions al mètode abastarà fins al 31 de gener del 2024.

  • S'amplia un any més l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges a l'IRPF, amb efectes des de l'1 de gener del 2024

  • Impost sobre societats. Llibertat d'amortització en inversions que utilitzen energia procedent de fonts renovables. Es prorroga un any més la mesura inicialment prevista per a les inversions realitzades el 2023, per la qual els contribuents podien amortitzar lliurement les inversions efectuades en instal·lacions destinades a l'autoconsum d'energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzessin energia procedent de fonts renovables i substituïssin instal·lacions que utilitzessin energia procedent de fonts no renovables fòssils i l'entrada en funcionament de les quals s'hagués produït l'any 2023, tot això condicionat al compliment d'un requisit de manteniment de plantilla. Amb aquesta modificació, la llibertat d'amortització prevista en la disposició addicional esmentada es prorroga un any més, per la qual cosa l'entrada en funcionament de les inversions esmentades es podrà fer el 2024.

  • Es prorroga, durant el primer semestre del 2024, per contribuir a la reducció del preu final d'aquests aliments:

L'aplicació del tipus impositiu del 0% a l'IVA que recau sobre els productes bàsics d'alimentació, així com la del tipus del 5% amb què resulten gravats els olis d'oliva i de llavors i les pastes alimentàries.

Fins el 30 de juny de 2024, s'aplicarà el tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) Els olis d'oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,62 %.

Fins el 30 de juny de 2024, s'aplicarà el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f)    Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

  • Serà d'aplicació des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2024 el tipus reduït del 10% de l'IVA que recau sobre els lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica a favor de contractes de subministrament de baixa potència o que siguin perceptors del bo social d'electricitat i tinguin la conducció de consumidor vulnerables, en lloc del tipus del 5% aplicable fins al 31 de desembre de 2023.També serà aplicable el tipus reduït del 10% de l'IVA als lliuraments de gas natural des de l'1 de gener fins al 31 de març de 2024.

La pròrroga en la reducció impositiva també s'aplicarà a les briquetes i pellets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, que passen a tributar al tipus reduït del 10 % des de l'1 de gener fins el 30 de juny del 2024.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.

Departament Fiscal