Buscador per paraules:

Documentació tancament societats exercici 2023

A l’objecte de tancar l’exercici comptable de la vostra empresa, i preparar una propera entrevista pel tancament i càlcul de l’impost de societats, per a posterior preparació i presentació de l’impost i els comptes anuals, preguem ens feu arribar durant aquest mes de Febrer, la següent informació/documentació:

 

 - Balanç de comprovació (sumes i saldos) (*)  a nivell 3 ó 4 i a màxim dígits

 - Balanç de Situació (*)

 - Compte de Pèrdues i Guanys (*)

    (*) Tots a data 31 de Desembre i en format Excel (.xlsx)

 

Còpia de contractes de Leasing i quadres d’amortitzacions comptables practicades.

Extracte de comptes de major següents:

 • D'actiu 473, 474, 4740, 4742, 4745, 4752
 • De passiu 129,121, 479
 • D'impostos 630, 6301, 633 i 638
 • Relacionades amb despeses i ingressos mediambientals (recollida residus, ...)
 • De despeses no deduïbles fiscalment (multes, sancions, recàrrecs, liberalitats, ... si s’han produït durant l’exercici).

Certificats de Donacions a entitats sense ànim de lucre (ONGs o Fundacions com Unicef, Greenpeace, etc.)

Certificats de dividends cobrats d’altres societats mercantils, de retencions practicades per entitats bancaries i certificats de retencions per ser propietaris d’immobles urbans llogats.

Còpia de factures o contractes d'inversions o despeses realitzades durant l’exercici de:

 • Investigació científica i innovació tecnològica.
 • Creació d’ocupació (Treballadors Minusvàlids)
 • Operacions vinculades entre socis o administradors i societat. (Tipus operació i imports)

Còpia de factures o contractes de vendes d’immobilitzat realitzades durant l’exercici.

Retribucions salarials brutes dels administradors o membres del consell d’administració.
Aportar còpia del Mod. 190 del exercici a tancar, si no han estat gestionades per la nostra assessoria.

Evolució, si n’hi ha, dels préstecs entre socis/societat, durant el exercici.

Còpia de les escriptures atorgades a nom de la societat durant l’exercici, per qualsevol concepte (modificacions societàries, canvi de domicili, nomenament càrrecs, etc.) si no han estat gestionades per la nostra assessoria.

Si la societat te deutes amb tercers, de durada superior a 5 anys, quadre amb creditors, import del deute a data de tancament de l’exercici i durada del deute.

 

Adjunt li enviem, com a guia, un petit  “check list” molt resumit, de comptes i grups a revisar abans de donar l’exercici per tancat i d'enviar-nos la informació).

 

L’entrevista corresponent es voldria realitzar entre aquest mes de febrer i el març, recordant-los que a data 30 d’abril els llibres comptables han d’estar presentats al registre mercantil.

Una vegada feta l’entrevista, calcularem i us facilitarem l’assentament de l’impost de societats, perquè ho comptabilitzeu.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEGALITZACIÓ de LLIBRES AL REGISTRE MERCANTIL

 • IMPORTANT Una vegada comptabilitzat l’assentament de l’Impost tindreu que llistar i enviar-nos en FORMAT ELECTRÒNIC (Excel o Pdf),  NO en PAPER , els següents fitxers, per procedir a la legalització dels llibres al Registre Mercantil, (abans de data 30 d’abril):
 1. LLIBRE BALANÇ INVENTARI (INV_CUEN_001) document XLSX o PDF que contindrà:
 1. Balanç Inventari                                  (INVENTAR)
 2. Balanç Sumes i Saldos Trimestrals    (BAL_SUMS)
 3. Perdues i Guanys                               (PER_GAN)
 4. Balanç de Situació                              (BALANCES)
 1. DIARI OFICIAL (DIARIO) document XLSX o PDF que contindrà:
 • Apertura - Diari d’Apertura
 • General - Diari General
 • Regularització - Diari Regularització
 • Tancament - diari de Tancament
 1. LLIBRE ACTAS    (ACTASCON) document XLSX o PDF que contindrà:
 • Totes les Actes que recullin els acords adoptats en les juntes generals, especials i òrgans d’administració en la societat durant l’exercici.
 •  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPOST de SOCIETATS (I.S. Mod.200) i COMPTES ANUALS  (CCAA)

 • IMPORTANT També una vegada comptabilitzat l’assentament de l’Impost tindreu que enviar-nos en FORMAT ELECTRÒNIC (Excel o Pdf),  NO en PAPER , els següents fitxers, per procedir a la preparació, confecció i posterior presentació del Impost de Societat i els Comptes Anuals :

 

 - Balanç de comprovació (sumes i saldos) (*) a nivell 3 dígits  
   (amb saldo inicial, Debe període, Haber període i Saldo Final)

 - Balanç de Situació (*)

 - Compte de Pèrdues i Guanys (*)

 (*) Tots a data 31 de Desembre i en format Excel (.xlsx) i després de comptabillitzar l'assentament de ll'impost.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Departament Fiscal