Buscador per paraules:

IVA Resum Anual 2023 (EXT)

Per poder confeccionar la declaració de l'IVA Declaració Resum Anual (Model 390), del exercici corresponent, necessitem que ens feu arribar, o ens envieu per correu electrònic, la següent informació:

  • Llibres de Registre de Factures Emeses / Rebudes de tot l'exercici. 
    (Format Excel “XLS”)
     
  • Sumes i Saldos a data 31 de desembre.
    (Format Excel “XLS”)

Agrairíem rebre la informació sol·licitada abans del dia 19 de gener , o simultàniament a la informació que ja us vam sol·licitar, en dates passades, corresponent al IVA (Model 303) de l'últim trimestre (si no ens la heu enviat encara), ja que el termini per la presentació, amb domiciliació, de I'IVA de l'últim trimestre (Model 303), es le 25 de gener,  i el termini per confeccionar i presentar  l'IVA Declaració Resum Anual (Model 390) finalitza el pròxim dia 30 de gener. 

Aquesta informació ens servirà per comprovar, revisar i confrontar els imports de les bases imposables que declararem en el Resum Anual d’IVA envers els que consten als vostres llibres registre de factures emeses i rebudes. I també envers el total d’operacions de vendes/ingressos i compres/despeses, aquisicions o transmissions de bens inversió, segons la vostra comptabilitat, subjectes o que es tenen que informar en els models d’IVA.

Així, podrem detectar i corregir possibles errors i/o discrepàncies, evitant o mitigant futurs requeriments i/o possibles sancions, de la administració, derivades d’aquests.

Gràcies,

Departament Fiscal