Buscador per paraules:

Subvencions pel comerç del barri antic - Valls

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER INVERSIONS

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'empreses i establiments comercials ubicats dins l'àmbit del Barri Antic, segons delimitació establerta per la Llei de Barris.

Objecte:

Ajuts a l'activitat empresarial i comercial al Barri Antic per al 2017 i 2018, en règim de concurrència competitiva.

Quantia:

Import total màxim de 6.000 euros i un ajut individual màxim de 1.200 euros segons barems especificats a les bases reguladores.

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitza el 29 de novembre de 2018

Dins de termini, es poden presentar sol·licituds per actuacions, objecte de subvenció, que s' hagin executat dins del període comprès entre el 1 de gener de 2016 i el dia de finalització del plaç de presentació de les sol·licituds, i sempre que l’obra s’hagi executat en la seva totalitat, és a dir, que l’establiment afecte a la subvenció hagi obert de cara al públic.

Observacions:

Per a la valoració de les sol·licituds caldrà haver realitzat una inversió total major o igual a 6.000 euros.

 

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ PER LLOGUERS

Beneficiaris:

Persones físiques o jurídiques que siguin titulars de contractes de lloguer de negoci o establiment comercial dins de l'àmbit del Barri Antic.

Objecte:

Ajuts destinats a afavorir la implantació de noves empreses en l'àmbit del Barri Antic de Valls, en règim de concurrència competitiva.

Quantia:

Ajut equivalent a les despeses de lloguer per un període de tres mesos contigus, amb un màxim de 1.000 euros.

Termini de presentació de sol·licituds:

Finalitza el 29 de novembre de 2018

Observacions:

Per a la valoració de les sol·licituds caldrà estar al corrent del pagament del lloguer del local objecte de la subvenció. I que l'establiment porti funcionant continuadament un mínim de dotze mesos immediatament previs a l'atorgament de la subvenció i un màxim de cinc anys.

 

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.

Departament Ajuts i Subvencions