Buscador per paraules:

Ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment

Ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, per als períodes compresos entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018 i l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

Són beneficiàries d'aquests ajuts les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits des de l'1 de juliol de 2018 fins al 31 de desembre de 2018 (ambdues dates incloses) i des de l'1 de gener fins al 31 d'agost de 2019 (ambdues dates incloses), sempre que les unitats familiars no superin uns ingressos límit.

Aquests ingressos límit, corresponents a l'exercici fiscal de l'any 2017, s'han de determinar multiplicant 16.000 euros pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar, en els termes que estableix la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/25172016, de 19 de setembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar des de l'endemà de la data de naixement de l'infant, i l'últim dia de presentació de la sol·licitud coincideix amb la data del mes següent del naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants pels quals se sol·licita l'ajut econòmic. En el cas que la data de naixement no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini serà l'últim dia del mes següent.

Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 22018 i la data de publicació d'aquesta Resolució al Diari  Oficial de la Generalitat de Catalunya, el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució. En cas que aquest darrer dia no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini és l'últim dia del mes següent.

Departament Ajuts i Subvencions.