Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Principals mesures fiscals i ajuts RDL 20/2022

 1. Mesures fiscals d'impuls de l'activitat i manteniment de l'estabilitat econòmica i social.
 2. Mesures fiscals en matèria energètica.
 3. Principals ajuts/subvencions al sector primari.
 4. Principals ajuts/subvencions a altres sectors i indústries
 5. Altres ajuts o mesures

Informació inclosa al Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat, publicat en el BOE del dia 28 de desembre de 2022:

 

 1. Mesures fiscals d'impuls de l'activitat i manteniment de l'estabilitat econòmica i social:
 • Tipus impositiu aplicable de l'IVA a determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'aliments, així com als efectes del recàrrec d'equivalència, amb efectes des de l'1 de gener del 2023 i vigència fins al 30 de juny del 2023:

S'aplicarà el tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) Els olis d'oliva i de llavors.
b) Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,625%.

Això no obstant, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 del mes de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l'1,4%.

S'aplicarà el tipus del 0% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels productes següents:

a) El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
b) Les farines panificables.
c) Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
d) Els formatges.
e) Els ous.
f)   Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 del mes de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5 per cent. En aquest cas, el tipus del recàrrec d'equivalència aplicable a aquestes operacions és del 0,5%.

La reducció del tipus impositiu beneficiarà íntegrament el consumidor, sense que, per tant, l'import de la reducció pugui dedicar-se totalment o parcialment a incrementar el marge de benefici empresarial amb el consegüent augment dels preus a la cadena de producció, distribució o consum de els productes, sense perjudici dels compromisos addicionals que assumeixin i publicitin els sectors afectats, per responsabilitat social.

 

 1. Mesures fiscals en matèria energètica:
 • S'aplicarà el tipus del 5 % de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya, amb efectes des de l'1 de gener de 2023 i fins al 31 de desembre de 2023.

El tipus del recàrrec d'equivalència aplicable, durant l'àmbit temporal esmentat, als lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625 %.

 

 • Pròrroga de les mesures tributàries previstes a la disposició addicional primera del Reial decret llei 29/2021:

L'aplicació del tipus impositiu del 0,5 % de l'impost especial sobre l'electricitat establerta a la disposició addicional sisena del Reial decret llei 17/2021 de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural als mercats detallistes de gas i electricitat, es prorroga fins al 31 de desembre del 2023.

L'aplicació del tipus impositiu del 4 % de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús referides a l'Acord de la Comissió Inter ministerial de Preus dels Medicaments, de 12 de novembre de 2020, es prorroga fins al 30 de juny del 2023.

L'aplicació del tipus impositiu del 0 % de l'IVA als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de determinats béns i prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2, així com als efectes del règim especial del recàrrec d'equivalència, prevista a la disposició final setena del Reial decret llei 35/2020, es prorroga fins al 30 de juny de 2023.

El tipus del 5% de l'IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d'energia elèctrica efectuades a favor dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat, la potència contractada dels quals (terme fix de potència) sigui inferior o igual a 10 kW amb independència del nivell de tensió del subministrament i la modalitat de contractació, quan el preu mitjà aritmètic del mercat diari corresponent a l'últim mes natural anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh, i a favor dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social d'electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, previst a l'article 18 del Reial decret llei 11/2022, s'aplicarà amb efectes des de l'1 de juliol de 2022 i vigència fins al 31 de desembre de 2023,

 

 1. Principals ajuts/subvencions al sector primari
 • S'aprova una ajuda extraordinària i temporal per sufragar el preu del gasoil consumit pels productors agraris. Per a les persones físiques o jurídiques o ens sense personalitat que utilitzin com a carburant el gasoil que tributa al tipus de l'epígraf 1.4 de l'article 50.1 de la Llei 38/1992 a l'agricultura, inclosa l'horticultura, la ramaderia i la silvicultura, adreçada a compensar el possible increment de costos provocats per l’augment del preu dels combustibles el 2023.

Seran beneficiaris de les ajudes esmentades les persones o entitats a les quals es reconegui el dret a la devolució de les quotes de l'impost sobre hidrocarburs satisfetes o suportades pels titulars de les explotacions esmentades, d'acord amb el que estableix l'article 52 Ter de la Llei 38 /1992, amb motiu de les adquisicions de gasoil efectuades durant l'any 2022.

L'import de l'ajut pujarà a 0,20 euros per cada litre de gasoil adquirit el 2022 i destinat exclusivament a l'ús agrari pel qual el beneficiari obtingui la devolució de les quotes de l'impost sobre hidrocarburs prevista a l'article 52 Ter de la Llei de Impostos Especials.

Es considera sol·licitada l'ajut amb la presentació de la sol·licitud de devolució de l'impost sobre hidrocarburs pel gasoil emprat a l'agricultura i la ramaderia d'acord amb el que estableix l'Ordre EHA/993/2010, a partir de l'1 d'abril de 2023.

El procediment de gestió de l'ajut es tramitarà de forma simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs pel gasoil emprat a l'agricultura i la ramaderia previst a l'article 52 Ter de la Llei d'impostos especials i el seu normativa de desenvolupament.

 

 • El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació concedirà ajudes directes als pagesos, en compensació per l'increment de costos provocats per l'augment del preu dels fertilitzants, derivat de la situació creada per la invasió d'Ucraïna. Els ajuts tindran la consideració de subvencions directes. Seran beneficiaris de les ajudes les persones físiques o jurídiques titulars d'explotacions agrícoles que han estat elegibles per al cobrament dels ajuts directes de la PAC a la campanya 2022, que comptin amb cultius permanents i superfícies de terres de cultiu en aquesta campanya. Les condicions i els requisits es troben regulats a l'article 30 de l'aquest Reial decret llei.

 

 1. Principals ajuts/subvencions a altres sectors i indústries

 

 • S'aprova una ajuda extraordinària i temporal per sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que tenen dret a la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs pel gasoil d'ús professional.

Seran beneficiaris d'aquesta ajuda els titulars dels vehicles esmentats a l'apartat 2 de l'article 52 bis de la Llei 38/1992 d'impostos especials que tinguin dret a la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs respecte del gasoil per a ús general que hagi estat utilitzat com a carburant al motor dels vehicles de la seva titularitat que figurin matriculats a Espanya.

Els vehicles a què fa referència l' apartat són els següents:

a) Els vehicles de motor o conjunts de vehicles acoblats destinats exclusivament al transport de mercaderies per carretera, per compte d' altri o per compte propi, i amb un pes màxim autoritzat igual o superior a 7,5 tones.

b) Els vehicles de motor destinats al transport de passatgers, regular o ocasional, inclosos en les categories M2 o M3 de les establertes en la Directiva 70/156/CEE del Consell, de 6 de febrer de 1970, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre l'homologació dels vehicles a motor i dels seus remolcs.

c) Els taxis. A aquests efectes s' entén per taxi el turisme destinat al servei públic de viatgers sota llicència municipal i proveït d' aparell taxímetre.

Els titulars dels vehicles esmentats en l'apartat anterior hauran de trobar-se en possessió del corresponent títol administratiu que, si s'escau, habiliti per a l'exercici de l'activitat, d'acord amb el que preveu la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres, i hauran de trobar-se en possessió dels permisos i autoritzacions precisos per a l' exercici de la seva activitat que hagin d' expedir les autoritats autonòmiques o locals.

 

L'import de l'ajuda pujarà a 0,20 euros per cada litre de gasoil per a ús general utilitzat com a carburant al motor dels vehicles esmentats a l'apartat 2 de l'article 52 bis de la Llei d'impostos especials que figurin matriculats a Espanya als subministraments realitzats entre l'1 de gener i el 31 de març de 2023, i 0,10 euros en els subministraments realitzats entre l'1 d'abril i el 30 de juny de 2023.

El procediment de gestió de l’ajuda es tramitarà de forma simultània i conjunta amb el procediment tramitat per a la devolució parcial de l’impost sobre hidrocarburs pel gasoil d’ús professional.

 

 • Es crea una ajuda directa extraordinària i temporal per sufragar el preu de determinats productes energètics per a les empreses de transport per carretera que no es beneficiïn de la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs pel gasoil d'ús professional.

S'estableix un sistema d'ajudes directes per a professionals del transport terrestre per carretera que, respecte de determinats dels seus vehicles, no puguin ser beneficiaris de la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs prevista a l'article 52 bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials, i siguin titulars de les autoritzacions i dels mitjans de transport regulats que s'estableixen a l'article 38 d'aquest Reial decret llei, a fi de pal·liar l'efecte perjudicial en l'activitat del transport per carretera ocasionat per l'increment dels costos dels productes petrolífers com a conseqüència de la guerra d'Ucraïna.

Els beneficiaris hauran de desenvolupar una activitat que s’enquadra entre els codis de la CNAE:

 • 4932 Transport per taxi
 • 4939 Tipus de transport terrestre de passatgers
 • 4941 Transport de mercaderies per carretera
 • 4942 Serveis de mudança
 • 8690 Serveis de transport sanitari de persones
 • 4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
Els beneficiaris hauran de sol·licitar l'ajut, per via electrònica a través de la Seu electrònica de l'Administració Tributària competent, mitjançant el formulari habilitat a aquest efecte, en què s'indicarà el compte bancari designat per al pagament de l'ajut. La sol·licitud es presentarà durant el període comprès entre l'1 d'abril i el 31 de maig del 2023.

 

 • En el termini de sis mesos, el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme articularà, mitjançant ordre ministerial, una línia d'ajuts adreçats a instal·lacions o sectors industrials de consum de gas natural elevat, amb l'objectiu de compensar l'increment dels costos associats els seus consums deguts a l'augment excepcional en aquests exercicis als preus del gas. L'annex del Reial decret inclou el CNAE de les activitats incloses en aquesta línia d'ajuts.

 

 1. Altres ajuts o mesures

 • Nova Línia directa d' ajuda a persones físiques de baix nivell d' ingressos i patrimoni.

S'aprova una nova línia directa d'ajuda a persones físiques de baix nivell d'ingressos.

Seran beneficiaris d'un ajut, en pagament únic, de 200 euros de quantia, les persones físiques que durant l'exercici 2022 hagin realitzat una activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, o hagin estat beneficiaris de la prestació o subsidi per desocupació,  sempre que el 2022 haguessin percebut ingressos íntegres inferiors a 27.000,00 euros anuals, i tinguessin un patrimoni inferior a 75.000,00 euros anuals a 31 de desembre de 2022.

El còmput d'ingressos i de patrimoni s'efectuarà considerant els imports previstos en el paràgraf anterior d'aquest article de manera conjunta amb el seu cònjuge o parella de fet, amb aquelles persones que poguessin donar dret a aplicar el mínim per descendents, així com amb els ascendents fins a segon grau per línia directa que convisquin en el mateix domicili. Per a la determinació d' aquestes circumstàncies s' atendrà a la situació existent a 31 de desembre de 2022.

 

 • Mesura processal/concursal:

Suspensió de la causa de dissolució per pèrdues. Es prorroga la mesura prevista a l'article 13.1 de la Llei 3/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 a l'àmbit de l'Administració de Justícia. Als únics efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució prevista a l'article 363.1.e) del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, no es prendran en consideració les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l'exercici que s'iniciï l'any 2024

 

Podeu veure la circular clicant aquí

 

Per a més informació, restem, com sempre, a la seva disposició.

Departament Fiscal