Buscador per paraules:

Accions per rebaixar la seva liquidació de la Renda del 2023 abans de que finalitzí l'any.

Accions per rebaixar la seva liquidació de la Renda del 2023 abans de que finalitzí l'any.

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal del 2023, ens permetem recordar-li algunes  de les accions que pot realitzar per rebaixar la seva liquidació o tributació a l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F.):

 • Realitzar aportacions a un pla de pensions. Les aportacions màximes a plans de previsió socials, amb el màxim  deduïble de la menor de les següents quantitats: 1.500 euros/any o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici, independentment de l'edat. (anteriorment el límit era 2.000 euros)

Aquest límit s’incrementarà en 8.500 euros/any sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social (mateix pla de pensions, pla de previsió social empresarial, mutualitat de previsió social, etc.) al qual s'han realitzat les contribucions empresarials, per import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial (anteriorment el límit era de 8.000 euros i l'increment havia de provenir exclusivament de contribucions empresarials).

El llindar conjunt (empresa i treballador) es manté en els 10.000 euros. Com a novetat, se li va donar l'opció al treballador d'igualar la seva aportació a la de l'empresa, sense que la suma de les dues superi els 8.500 euros.

 • Realitzar aportacions a sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, amb el màxim deduïble de 1.000 euros anuals.

 • Rescat de plans de pensions.

Si va fer aportacions a sistemes de protecció social i el rescat i cobrament es en forma de capital, de les aportacions anteriors a 31/12/2006, tenen una reducció del 40%.

Per a jubilacions abans del 2014 el termini es abans del 8 anys següents a la data de jubilació, amb lo que va ser com a màxim el passat 31 de desembre del 2022, tal com vam informar al novembre del 2022.

Per a jubilacions a partir del 2014, el termini es abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, ja que després es perdrà la reducció.

-Les jubilacions al 2020 va ser com a màxim el passat 31 de desembre 2022, tal com vam informar al novembre del 2022.

-Les jubilacions al 2021,  com a màxim serà el 31 de desembre del 2023, ja que després es perdrà la reducció.

-Les jubilacions al 2022, com a màxim el 31/12/2024, les jubilacions d’aquest 2023 el 31/12/2025, ... i així successivament ).

IMPORTANT: Si desitgem acollir-nos a la reducció del 40%, en el cas de prestacions que derivin de diversos plans de pensions, la reducció podrà aplicar-se a les prestacions que es percebin en forma de capital per cada pla, en els termes assenyalats en la disposició transitòria dotzena de la LIRPF, dins del termini previst en aquesta, o sigui, abans dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim, i no solament en un exercici, i per la part que correspongui a les aportacions realitzades fins al 31 de desembre de 2006.

Ara bé, si es fan varis rescats, per cada pla de pensions, en diferents anysnomés es podrà aplicar la reducció el primer rescat de cada pla de pensions, i sempre dins del termini previst dels dos anys següents a la data de jubilació, com a màxim.

 • Realitzar una amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual, amb el límit de 9.040,00 euros anuals. Si es te dret a la deducció per inversió en habitatge habitual, i l’adquisició va ser abans del 01/01/2013 i es va aplicar deducció en Renda del 2012 o anteriors.

 • Si és propietari i té llogat un pis recordi que si s’utilitza com a habitatge, i no com a oficina, tindrà dret a una reducció del 60% del rendiment net obtingut independentment de qui sigui l’arrendatari, per als contractes d'arrendament celebrats amb anterioritat a l'1 de gener de 2024.

La Reducció per arrendament d'habitatge per als contractes d'arrendament celebrats des de l'1 de gener de 2024 es modula l'actual reducció del 60% establint-se que el rendiment net positiu es reduirà:

- En un 90% quan s'hagi formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d'arrendament sobre un habitatge situat en zones de mercat residencial tensat, amb una reducció en la renda de com a mínim un 5% sobre el contracte anterior.

- En un 70% quan, no complint-se els requisits de la lletra anterior, es tracti de la incorporació al mercat d'habitatges destinats al lloguer en zones de mercat residencial tensat i es lloguin a joves d'entre 18 i 35 anys en aquestes àrees, o bé, es tracti d'habitatge assequible incentivada o protegida, arrendada a l'administració pública o entitats del tercer sector o de l'economia social que tinguin la condició d'entitats sense fins lucratius, o acollida a algun programa públic d'habitatge que limiti la renda del lloguer.

- En un 60% quan, no complint-se els requisits de les lletres anteriors, l'habitatge hagués estat objecte d'una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de celebració del contracte.

- En un 50% en qualsevol altre cas.

 • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000 €.

 • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, els contribuents es poden deduir el 30% de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 60.000 € anuals.

 • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d'utilitat pública. Així com les quotes sindicals, quotes de col·legis professionals o aportacions a partits polítics també compten amb deduccions.

 • Deducció per reinversió en habitatge habitualUna de les deduccions més importants en la Declaració de la Renda és la de reinversió en habitatge habitual, dirigida a aquells contribuents que hagin venut un habitatge i reinverteixin o hagin reinvertit aquest import en la compra d'un nou habitatge habitual en el termini de dos anys.

 • Deducció per rehabilitació d'habitatge habitual La deducció per rehabilitació d'habitatge habitual quan les obres estiguin destinades a la millora en eficiència energètica de l'habitatge està en vigor des del passat 6 d'octubre de 2021 pel que aquells contribuents que hagin realitzat obres en el seu habitatge habitual que millorin l'eficiència energètica de l'habitatge podran beneficiar-se d'aquesta deducció. IMPORTANT: Es necessitarà certificat d’eficiència energètica  anterior i posterior a les obres, per justificar la millora d'eficiència,  a més de les factures i rebuts de pagament d’aquestes obres.

Concretament, en funció de les obres s'estableixen els següents percentatges de reducció:

- Deducció del 20% de les quantitats invertides en l'obra rehabilitació en cas d'obres que millorin l'eficiència energètica i redueixin, almenys, un 7% de demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge. També aplicable per a qualsevol habitatge destinat a lloguer sempre que aquesta es llogui abans del 31 de desembre de 2023 amb un màxim de deducció de 5.000 euros.

- Deducció del 40% si la millora o rehabilitació ha contribuït a reduir un 30% del consum d'energia primària no renovable, acreditable en tots dos casos a través del certificat d'eficiència energètica.

- També aplicable per a qualsevol habitatge destinat a lloguer sempre que aquesta es llogui abans del 31 de desembre de 2023 amb un màxim de deducció de 7.500 euros

- Deducció del 60%, en el cas de les obres que contribueixin a la millora de l'eficiència energètica d'edificis d'ús predominantment residencial, que redueixin el consum d'energia primària no renovable (referida a la certificació energètica) en un 30% com a mínim, o bé, la millora de la qualificació energètica de l'edifico per a obtenir una classe energètica “A” o “B”. La base màxima anual de deducció serà de 5.000 euros anuals, amb un límit màxim plurianual de 15.000 euros.

IMPORTANT: En aquest últim cas el termini per realitzar les obres i abonar-les es va prorrogar fins al 31.12.2024, en les altres deduccions el termini es el 31.12.2023

 • Dues noves deduccions per promoure l'adquisició per particulars de vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica:

​​- D​educció per l'adquisició de vehicles elèctrics «endollables» i de pila de combustible

La deducció s'aplicarà per una única compra d'algun dels vehicles que compleixin els requisits establerts en l'esmentat Reial Decret llei. Podran deduir el 15% del valor d'adquisició d'un vehicle elèctric nou havent d'optar per l’aplicació de l’opció a) o b):

a) Quan el vehicle s’adquireixi des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024. La deducció es practicarà durant el període impositiu en el que el vehicle sigui matriculat.

b) Quan des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024 s'aboni al venedor una quantitat a compte per a la futura adquisició del vehicle que representi, com a mínim, el 25% del valor d'adquisició del mateix. La deducció  es practicarà durant el període impositiu en el que s'aboni aquesta quantitat, havent d'abonar-ser la resta i adquirir-se el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediatament posterior a aquest en el que es va produir el pagament d'aquesta quantitat.

La base màxima de la deducció, en ambdós casos, serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d'adquisició del vehicle, incloses les despeses i tributs inherents a l'adquisició, havent de descomptar aquelles quanties que, si escau, haguessin estat subvencionades o fossin a ser-ho a través d'un programa d'ajuts públiques.

Deducció per la instal·lació d'infraestructures de recàrrega

Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectes a una activitat econòmica.

La base màxima anual d'aquesta deducció serà de 4.000 euros anuals i estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin la instal·lació, havent de descomptar aquelles quanties que, si escau, haguessin estat subvencionades a través d'un programa d'ajuts públiques.

La deducció es practicarà durant el període impositiu en el que finalitzi la instal·lació, que no podrà ser posterior a 2024.Quan la instal·lació finalitzi en un període impositiu posterior a aquell en el que es van abonar quantitats per tal instal·lació, la deducció es practicarà en aquest últim prenent en consideració les quantitats satisfetes des del 30 de juny de 2023, fins al 31 de desembre d'aquest període impositiu. Per a l'aplicació de la deducció haurà de comptar-se amb les autoritzacions i permisos establerts en la legislació vigent.

- En cas que amb posterioritat a l'adquisició o instal·lació s'afectessin a una activitat econòmica els vehicles o els sistemes de recàrrega de bateries es perdrà el dret a la deducció practicada.

 

És per això que recomanem que ens consulti, també, si té pensament de fer alguna operació important, abans de que acabi aquest anyo que pugui tindre implicacions fiscals, com per exemple:

 • Compra-Venda de: Immobles, plusvàlues, valors, accions, fons inversió, ....

 • Hipoteques: Constitució, cancel·lació, clàusules terra, despeses, ...

 • Arrendaments de propietats: Locals comercials, pisos, cases, arrendament turístic, ...

 • Plans de Pensions: Viabilitat fiscal, aportacions, rescats, rentes vitalícies, ...

 • Activitats Econòmiques empresarials, professionals o agràries: Inici, ampliació, cessament, ...

 • Herències, donacions, subvencions, ajudes, assegurances, ...

 

Aprofiti els nostres serveis, i si es dona alguna d’aquestes circumstancies, demani’ns una hora de consulta fiscal per poder fer-li un bon estudi i planificació, pot estalviar-se molts diners.

Per a més informació, restem com sempre a la seva disposició.

Departament Fiscal