Buscador per paraules:
1 Circulars trobades

Declaració Anual d'operacions amb terceres persones (mod.347)

Recentment s’ha iniciat el termini per presentar la DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES (Model 347) corresponent a l’exercici 2012, per tant, a continuació els informem de les dades que han de fer constar a la mateixa.

 

Cal declarar l’import total (base + IVA) de compres o vendes superiors a 3.005,06 € (incloses les operacions de leasing, crèdits i assegurances). La informació sobre les operacions que han de relacionar-se a la declaració anual es subministrarà trimestralment.

 

En aquesta declaració no s’inclouen les factures amb retenció ni els lloguers amb retenció (totes aquelles operacions que ja s’hagin declarats en altres declaracions informatives, com per exemple el model 180 i el model 190).

 

També s’exigeix que es consignin de forma separada els imports superiors a 6.000,00 euros que s’haguessin percebut en efectiu de cada una de les persones o entitats relacionades a la declaració i les quantitats que s’haguessin percebut en contraprestació per transmissió d’immobles. En aquest cas la informació es proporcionarà de forma anual (sense desglossament trimestral).  

 

Queden obligats a presentar la declaració informativa d’operacions amb terceres persones aquelles persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que tributin pel mètode d’estimació objectiva (mòduls) i simultàniament en l’Impost sobre el Valor Afegit pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, per les operacions en les que emetin factura.

 

Enguany el termini de presentació de la declaració anual d’operacions amb terceres persones serà durant tot el mes de febrer.

 

Per tal de presentar correctament la corresponent declaració els hi agrairíem que ens fessin arribar els formularis que es troben com a Arxius Adjunts a l’apartat de Notícies de la plana web www.paresiaubia.com abans del 15 de febrer del 2013.

 

 Cal remarcar la importància de facilitar-nos cadascuna de les dades el més aviat possible per poder efectuar correctament la seva declaració.