Professionals

Isern Padilla, Cristina

Oficial Administrativa - Tècnica en RRLL
Oficina de Valls

Biografia

FUNCIONS

Assessorament laboral i de la Seguretat Social.

Nòmines i aplicació de convenis.

Embargaments salarials.

Confecció TC.

Confecció impostos trimestrals 111/models 190.

Preparació d'inspeccions de treball.

Relació directa amb els clients.

Devolucions quotes Seguretat Social.

Gestions TGSS, INSS, INEM.

Coordinació amb els serveis de Prevenció.

ESTUDIS

Diplomada en relacions Laborals. Universitat Rovila i Virgili de Tarragona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Seminaris i cursos anuals sobre novetats laborals.

Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, amb les especialitats de Seguretat en el Treball, Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Mas Carandell.